Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAçıkalın, Süleyman
dc.contributor.authorApaydın, Ferhat
dc.date.accessioned2019-02-28T11:39:50Z
dc.date.available2019-02-28T11:39:50Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-11-08
dc.identifier.citationApaydın, F. (2013). Büyümenin ekonomi politiği: Türkiye örneği (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/106
dc.description.abstractEkonomik büyüme düşük gelir düzeyi ile tanımlanan ve eşitsiz gelir dağılımı, işsizlik ve yoksulluk gibi büyük problemleri olan Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) açısından çok önemlidir. Ekonomik büyüme, politik ve sosyal gelişmelerin yanı sıra, bu ülkelerin kalkınma sorunlarını çözmek için vazgeçilmez bir husustur. Küreselleşen dünya ekonomisinde yer alabilmek adına sürekli olarak ekonomik problemlerle boğuşan bu ülkeler ayrıca siyasi, sosyal ve hukuksal düzenlemeler yapma ihtiyacı da duymaktadırlar. Son küreselleşme dalgası içerisinde özellikle finansal reform çalışmaları ön plana çıkmıştır. Ne yazık ki, artan finansal serbesti ve küresel sistemle oluşturulan daha sıkı bağlar sonucu GOÜ’lerin ekonomik performansları daha fazla dalgalanma göstermiştir. İktisadi büyüme teorilerinin odaklandığı temel nokta, bu sürecin önemini ve mantığını kavramaktır. GOÜ kategorisinde yer alan Türkiye için sürdürülebilir ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek oldukça önemli bir husustur. Ekonomik istikrar amaçlayan 1980 neoliberal dönüşüm sonrasında ve özellikle de 1990’lardan sonra Türkiye’nin istikrarsız bir büyüme performansı sergilediği gözlemlenmektedir. Bu istikrarsız büyümenin kaynağında 1980 sonrası uygulanan reformlar olduğu düşünülmektedir. Çalışmada veri toplama, belge tarama ve içerik çözümleme yöntemleri kullanılmıştır. Bu çalışma okuyucuya Türkiye’nin 1980 öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiği ekonomik büyüme performansındaki farklılıkları göstermeyi hedeflemiştir. 1980 öncesinde daha çok iç kaynaklara dayalı bir ekonomik performans yaklaşımı benimsenirken, 1980 sonrası dönemde yabancı kaynaklara bağımlılık artmıştır. Ayrıca, finansal serbestlik ve finansal küreselleşme yılları olan 1990’lardan sonra Türkiye’nin ekonomik büyüme performansı daha fazla oynak hale gelmiştir.en_US
dc.description.abstractEconomic growth is very important issue for developing countries which are defined with lower income levels, and having big problems such as uneven income distribution, unemployment and poverty. Economic growth, besides with political and social improvements, is an indispensable subject for developing economies to solve their development problems. These countries constantly fight with economic problems in order to take place in today’s global economy, and they also feel the need to upgrade their political, social, and legal frameworks. Financial liberalization programs came to the foreground during this latest globalization wave of 1990s. Unfortunately, as a result of financial liberalization efforts and stronger ties with the global economy, developing countries have experienced higher economic fluctuations All reforms conducted in developing economies are aimed at increasing economic performance. The main point of economic growth theories along this line is to understand the importance and the logic of the economic growth process. It is very important for Turkey to achieve sustainable economic growth as a developing economy. After the 1980 neoliberal transformation program which aimed at economic stabilization and especially after 1990s, it has been observed that Turkey has been experiencing an unstable economic growth performance. It is believed that the reforms implemented after 1980 is the main source of this unstable growth. Data collection, document screening, and content analysis methods are used in this study. This study aims to show the reader differences between before and after 1980 period in terms of economic performance of Turkey. It is argued that while economic performance of Turkey before 1980 was mainly domestic resources driven, dependence on foreign resources increased strongly after the 1980 period. Moreover, it is further argued that Turkey’s economic performance became much more volatile especially after financial liberalization and globalization years of 1990s.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, ii -- ABSTRACT, iii -- İÇİNDEKİLER, iv -- ŞEKİLLER LİSTESİ, vii -- TABLOLAR LİSTESİ, viii -- KISALTMALAR, x -- ÖNSÖZ, xiii -- GİRİŞ, 1 -- I. BÖLÜM -- KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE -- 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE, 5 -- 1.1. Ekonomik Büyüme Kavramı, 5 -- 1.1.1. Büyümenin Kaynakları, 7 -- 1.1.2. Büyümenin Ölçülmesi, 9 -- 1.2. Ekonomi Politik Kavramı, 11 -- 1.2.1. Ekonomi Politiğin Konusu, Yöntemi ve Kapsamı, 13 -- 1.2.2. Ekonomi Politik Perspektiften Büyüme, 15 -- 1.3. Küreselleşme Kavramı, 17 -- 2. TEORİK ÇERÇEVE: BÜYÜME TEORİLERİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR.. 21 -- 2.1. Klasik Büyüme Teorisi, 21 -- 2.1.1. Adam Smith’in Görüşü.. 22 -- 2.1.2. Thomas R. Malthus’un Görüşü, 23 -- 2.1.3. David Ricardo’nun Görüşü, 25 -- 2.1.4. Klasik Büyüme Teorisinin Değerlendirilmesi, 26 -- 2.2. Modern Büyüme Teorileri, 28 -- 2.2.1. Harrod-Domar Modeli, 29 -- 2.2.1.1. Domar Modeli, 30 -- 2.2.1.2. Harrod Modeli, 33 -- 2.2.1.3. Modelin Değerlendirilmesi, 37 -- 2.2.2. Neoklasik Büyüme Modeli, 38 -- 2.2.3. İçsel Büyüme Teorileri, 42 -- 2.3. Marxist Büyüme Teorisi, 46 -- II. BÖLÜM -- TÜRKİYE’NİN 1980 ÖNCESİ BÜYÜME PERFORMANSININ -- DEĞERLENDİRİLMESİ -- 1. 1950 ÖNCESİ TÜRKİYE’DE BÜYÜME SÜRECİ VE POLİTİKALAR, 55 -- 1.1. Osmanlı Devletinden Kalan Miras, 55 -- 1.2. 1923-1938 Dönemi (Atatürk Dönemi), 56 -- 1.2.1. 1923 Kuruluş Yılları ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranı, 58 -- 1.2.2. 1930-1938 Dönemi (Devletçilik Yılları), 62 -- 1.3. 1939-1950 Dönemi (İnönü’lü Yıllar ve Savaş Dönemi), 67 -- 2. 1950 SONRASI TÜRKİYE’DE BÜYÜME SÜRECİ VE POLİTİKALAR, 70 -- 2.1. 1950-1960 Dönemi (Menderes Dönemi), 70 -- 2.2. 1960-1980 Dönemi (Planlı Yıllar ve İthal İkameci Dönem), 79 -- III. BÖLÜM -- TÜRKİYE’DE 1980 NEOLİBERAL DÖNÜŞÜM SONRASI BÜYÜME -- PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ -- 1. KÜRESELLEŞME OLGUSU VE 1980 SONRASI UYGULANMAYA BAŞLANAN -- NEOLİBERAL POLİTİKALAR, 92 -- 1.1. 24 Ocak 1980 İstikrar Kararları ve Küreselleşme, 92 -- 1.2. 1980-1982 Geçiş Dönemi, 102 -- 1.3. 1983-1989 Liberal Ekonomi ve İhracata Dayalı Büyüme, 107 -- 2. 1990-2000 ARASI DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 111 -- 2.1. 1990’lı Yıllar ve Serbest Sermaye Akımları Sonucu Büyüme, 111 -- 2.2. 1994 Ekonomik Krizi ve 2000 Arası İstikrarsız Büyümenin Gerekçeleri, 112 -- 3. İSTİKRARSIZLIK, KRİZLER VE 2000’Lİ YILLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ.. 116 -- 3.1. 2000-2001 Krizi ve Türkiye’ye Etkileri, 123 -- 3.2. 2008 Küresel Krizi ve Türkiye’ye Etkileri, 126 -- 4. 1980 SONRASI İSTİKRARSIZ BÜYÜME BAĞLAMINDA GENEL BİR -- DEĞERLENDİRME, 144 -- SONUÇ, 179 -- KAYNAKÇA, 185 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEkonomi Politiken_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectKüreselleşmeen_US
dc.subjectNeoliberal Dönüşümen_US
dc.subjectİstikrarsız Büyümeen_US
dc.titleBüyümenin ekonomi politiği : Türkiye örneğien_US
dc.title.alternativePolitical economy of growth: the case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record