Show simple item record

dc.contributor.advisorKavaklıoğlu, Mahmut
dc.contributor.authorGözelceoğlu, Recep
dc.date.accessioned2019-02-28T13:20:22Z
dc.date.available2019-02-28T13:20:22Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-14
dc.identifier.citationGözelceoğlu, R. (2013). Hz. Peygamber’in muhatap olduğu öğüt talepleri (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/110
dc.description.abstractGiriş bölümünde; çalışmanın konusu, önemi, amacı ve metodu belirlendi. Çalışmada izlenilen yöntem hakkında bilgi verildi. Birinci bölümde, öğüt kavramı ve bu anlama gelen diğer kavramlar açıklandı. Hz. Peygamber’in dini anlayış içindeki yeri, dini bilgilenmede öğüt vermenin rolü ile dini doğru yaşama açısından Nebevi tavsiyelerin önemi üzerinde duruldu. İkinci bölümde, Resûlullah’ın (s.a.) öğüt talebiyle gelen muhatapları karşılamadaki tavrı ve yerine getirdiği talepler ile karşılamada ağır davrandığı istekler tetkik edildi. Nasihat isteklerini değerlendirirken ölçü olarak başvurduğu prensipler incelendi. Ekte, rivayetlerin alfabetik fihristi verildi. Sonuç olarak; Hz. Peygamber, makul öğüt taleplerini yerine getirmiştir. Muhataplarını her zaman sevgi ve merhametle karşılamış, öğüt taleplerini değerlendirirken onların içinde bulundukları şart ve durumları dikkate almıştır. İnsanlara seviyelerine göre, anlayış ve kapasitelerine uygun nasihatlarda bulunmuştur. Onları, iyiliğe teşvik edip kötülükten sakındırmış, muhatapları fayda ve zararlarına olan konularda nasihat yoluyla aydınlatmıştır.en_US
dc.description.abstractIn the introduction; the purpose of the study, the importance, and method were determined. In the study, we focus on information about the method. In the first section, understanding the concept and other concepts from this advice. The Prophet in the religious understanding of the role of religious information in addition to providing advice, the religious right in terms of the importance of the recommendations focused on the Prophet's mosque to life. In the second part, the Prophet (s.a.) and their counterparts from the attitude to meeting demand and counsel fulfilled demands were heavy in meeting requests examination with treats. The Prophet in the religious understanding, assessing the measure refers to the principles of religious Counsel requests reviewed. Three section, sheltering under the alphabetical index. As a result; He fulfilled the demands for reasonable advice. Always love attitudes; and assessing their demands are met, mercifully admonition to consider terms and conditions. People according to their levels, understandings and capacities is appropriate advise. Them, to keep people from evil and goodness encouraged. Prophet (sa) counterparts on issues of benefit and detriment that illuminates through counsel.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET….....i ABSTRACT……....ii İÇİNDEKİLER..…..iii KISATMALAR……...v ÖNSÖZ..…...vi GİRİŞ 1. ÇALIŞMANIN KONUSU VE ÖNEMİ……..1 2.ÇALIŞMANIN AMACI ….…2 3. ÇALIŞMADA TAKİP EDİLEN YÖNTEMİ……..2 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞÜT KAVRAMI VE HZ. PEYGAMBER’İN MİSYONU AÇISINDAN ÖĞÜT 1. ÖĞÜT KAVRAMI ………3 1.1 Sözlük Anlamı……3 1.2 Terim Anlamı…..4 2. HZ. PEYGAMBER VE DİN….5 2.1 Hz. Peygamber’in Dini Anlayıştaki Yeri…....8 2.2 Dini Bilgilenme Açısından Hz. Peygamber’in Öğütleri..…...12 2.3 Dini Doğru Yaşama Açısından Nebevî Öğüdün Önemi….....21 İKİNCİ BÖLÜM HZ. PEYGAMBER’E YÖNELTİLEN ÖĞÜT TALEPLERİNE İLİŞKİN RİVAYETLER 1. ÖĞÜ TALEPLERİNİ KARŞILAMADAKİ TAVRI….25 1.1 Öğüt taleplerine Yaklaşımı Açısından…..29 1.1.1 Yerine Getirdiği Talepler.…….31 1.1.2 Karşılamada Ağır Davrandığı Talepler ….41 1.2 Öğüt Taleplerini Değerlendirmedeki Prensipleri açısından....46 1.2.1 Muhatabın Durumu….……..50 1.2.2 Ortama Uygunluk..…....59 1.2.3 Ölçüyü Gözetmek..…....67 2.İÇERİKLERİ AÇISINDAN ÖĞÜT TALEPLERİNE İLİŞKİN RİVAYETLER…….73 2.1.Talebe Dayalı Öğütlerindeki Belirgin Çizgiler..…..73 2.1.1 Kolaylaştırıcı Olmak……….73 2.1.2 Ferdi Farklılıkları Dikkate Almak.……75 2.1.3 Tedricilik İlkesine Uymak…...76 2.1.4 Merhametli ve Yumuşak Davranmak…..78 2.1.5 Hoşgörü Öncelikli Bir Yaklaşım Sergilemek..…79 2.1.6 Dengeli Bir Yaşam Tavsiye Etmesi…...83 2.1 Ferdi ve Müşterek Olması Açısından Öğüt Talepler…87 2.2.1 Ferdi Öğüt Talepleri…….88 2.2.2 Müşterek Öğüt Talepleri……89 SONUÇ…….91 KAYNAKÇA .......92 EK ……….97 1. ÖĞÜT TALEPLERİNE İLİŞKİN RİVAYETLERİN ALFABETİK FİHRİSTİ…..97en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHz. Peygamberen_US
dc.subjectÖğüten_US
dc.subjectMuhataplaren_US
dc.subjectTalepleren_US
dc.titleHz. Peygamber’ in muhatap olduğu öğüt taleplerien_US
dc.title.alternativeThe Prophet's counsel claims that the interlocutoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record