Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUyanık, Mevlüt
dc.contributor.authorAyık, Cenk
dc.date.accessioned2019-03-08T11:14:17Z
dc.date.available2019-03-08T11:14:17Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-04-29
dc.identifier.citationAyık, C. (2016). Kutadgu Bilig ve Siyasetname’ de ahlak siyaset ilişkisi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/132
dc.description.abstractBu çalışmamızın temel amacı; İslam Felsefesi içerisinde siyasetname özelliği taşıyan Kutadgu Bilig ve Siyasetname adlı eserleri siyasi ve ahlaki açılardan mukayese ederek aralarındaki ortak ve farklı noktaları tespit edip; İslam Felsefesi içerisindeki yerini ve önemini anlayabilmektir. Eserlerde teorik ve pratik olarak ortaya konan ahlaki ve siyasi tasavvurların dönemleri itibariyle birbirlerini nasıl etkilediği ve bu etkileşim sonucu ortaya çıkan düşüncelerin İslam Felsefesi Tarihi açısından tahlili yapılacaktır. Kutadgu Bilig ve Siyasetname’de ahlaki ve siyasi olana ilişkin ortaya konan görüş ve kavramlar, bu kavramlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin belirtilen ifadeler tezimizin kapsamını oluşturmaktadır. Bununla beraber eserlerde ahlaki ve siyasi olana ilişkin ifade edilen temel kavramlar ve onlara dayanak olarak alınan temel fikirler araştırmamızın temelini belirlemektedir. Bizde bu eserleri mukayeseli bir şekilde inceleyeceğiz. Çalışmamızı üç bölüm üzerine kurguladık. Giriş bölümde kavramsal temellendirme olarak ahlak, siyaset ve ahlak-siyaset ilişkisi hakkında genel bir bilgilendirme yapılarak araştırmaya alt yapı oluşturulacaktır. Birinci bölümde, çalışmamızın yazarları olan Yusuf Has Hacib ve Nizamülmülk’ün hayatı ve eserleri hakkında kısaca bilgi verilecektir. İkinci bölümde bu eserlerde ahlak ve siyaset tasavvurunun nasıl verildiği incelendikten sonra; üçüncü bölümde de eserlerin mukayesesi İslam Felsefesi Tarihi bağlamında yapılacaktır. Sonuç kısmındaysa bu iki eserin siyasi otorite ve siyasal ahlak oluşturması açısından ne derece önemli olduğu, doğru düşünce ve doğru davranış/ Salih amel ile mutluluğu elde edilmesinde yeri İslam Felsefe Tarihi ve Ahlak Felsefesi bağlamındaki yeri belirtilecektir.en_US
dc.description.abstractThe main aim of this study is to compare Kutadgu Bilig and Siyasetname, both of which have the feature of political treatise in the Islamic Philosophy and make their comparison from political ans ethical aspects; thus to understand their significance in the Islamic Philosophy. The Works are to be scrutunized from the aspects of how political and philosophical thoughts affected one another theoratically as well as practically in that period and the thoughts arising from such an interaction. The content of the thesis includes the views and concepts on the ethical and political subjects in Kutadgu Bilig and Siyasetname and the utterences on the similarities and differences among these concepts. In addition, the basic concepts on the subjects of politics and ethics in these two Works and the basic ideas underlying them determines the basis of this study. We’ll analyze these Works comparingly. We built our study on three chapters. In the login chapter, a general informing on the ethics, politics and ethics-politics relations are to be mentined to set the conceptual basis of the study. In the first chapter, a brief information about the lives and Works of Yusuf Has Hacip and Nizamülmülk, the writers of the Works to be analyzed is to be shared. In the second chapter, how the thoughts of ethics and politics are approached is to be analyzed and then, in the third chapter, the Works are to be compared in the context of the history of Islamic Philosophy. In the conclusion part, how these two Works are sigificant from the aspects of forming political authority ans political ethics, their place on getting the true knowledge and true practice/good deed so the happiness in the context of the History of Islamic Philosophy and Philosophy of Ethics are to be stated.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, i -- ABSTRACT, ii -- İÇİNDEKİLER, iii -- KISALTMALAR, vi -- ÖNSÖZ, vii -- GİRİŞ, 1 -- 1. KAVRAMSAL TEMELLENDİRME, 3 -- 1.1. Ahlak, 3 -- 1.2. Siyaset, 6 -- 1.3. Ahlak Siyaset İlişkisi, 9 -- I. BÖLÜM: ‘‘KUTADGU BİLİG’’ VE ‘‘SİYASETNAME’’, 11 -- 1. YUSUF HAS HACİB VE ESERİ KUTADGU BİLİG, 11 -- 1.1. Yusuf Has Hacib’in Hayatı, 11 -- 1.2. Yusuf Has Hacib’in ‘‘Kutadgu Bilig’’ adlı Eseri, 13 -- 2. NİZAMÜLMÜLK VE ESERİ SİYASETNAME, 20 -- 2. 1. Nizamülmülk’ün Hayatı, 20 -- 2.2.Nizamülmülk’ün ‘‘Siyasetname’’ adlı Eseri, 24 -- II. BÖLÜM: KUTADGU BİLİG VE SİYASETNAMEDE AHLAK VE -- SİYASET TASAVVURU, 28 -- 1.KUTADGU BİLİG’DE AHLAK SİYASET İLİŞKİSİ, 28 -- 1.1. Töre, Siyaset İlişkisi, 28 -- 1.1.1.Hâkimiyet Tasavvuru, 29 -- 1.1.2. Siyasi Otoritenin Meşruiyeti, 29 -- 1.1.3. Yönetim Şekli, 33 -- 1.1.3.1.Yöneten Yönetilen ilişkisi, 34 -- 1.1.3.2.Devlet Düzenindeki Siyasal Yapı, 39 -- 1.2. İyilik, Doğruluk ve Kut-Mutluluk Anlayışı, 65 -- 1.2.1. İyilik Anlayışı, 66 -- 1.2.2. Doğruluk Anlayışı, 78 -- 1.2.3. Kut-Mutluluk Anlayışı, 84 -- 1.3. Akıl ve Bilgi Sahibi Olma, 89 -- 1.4. Nefs Terbiyesi-Gönül (Akıbet) ilişkisi, 104 -- 2. SİYASETNAME’DE AHLAK SİYASET İLİŞKİSİ, 111 -- 2.1. Adalet-Siyaset İlişkisi, 112 -- 2.1.1. Hâkimiyet Tasavvuru, 117 -- 2.1.2. Siyasi Otoritenin Meşruiyeti, 118 -- 2.1.3. Yönetim Şekli, 120 -- 2.1.3.1. Yöneten- Yönetilen İlişkisi, 121 -- 2.1.3.2. Devlet Düzenindeki Siyasal Yapı, 122 -- 2.2. İyilik, Doğruluk ve Mutluluk Anlayışı, 152 -- 2.3. Akıl ve Bilgi Sahibi Olma, 158 -- 2.4. Nefs Terbiyesi, 160 -- III. BÖLÜM: KUTADGU BİLİG VE SİYASETNAME’NİN AHLAKİ -- VE SİYASİ AÇILARDAN KARŞILAŞTIRILMASI, 165 -- 1. KUTADGU BİLİG VE SİYASETNAMEDE AHLAK VE SİYASETE DAİR -- BENZER GÖRÜŞLER, 165 -- 2. KUTADGU BİLİG VE SİYASETNAMEDE AHLAK VE SİYASETE DAİR -- FARKLI GÖRÜŞLER, 192 -- SONUÇ, 199 -- KAYNAKÇA, 202en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKutadgu Biligen_US
dc.subjectSiyasetnameen_US
dc.subjectAhlaken_US
dc.subjectSiyaseten_US
dc.subjectHükümdaren_US
dc.subjectAdaleten_US
dc.subjectHâkimiyeten_US
dc.subjectİyien_US
dc.subjectDoğruen_US
dc.subjectAkıl ve Bilgien_US
dc.subjectMutluluken_US
dc.subjectKuten_US
dc.subjectTöreen_US
dc.subjectNefsen_US
dc.titleKutadgu Bilig ve Siyasetname’ de ahlak siyaset ilişkisien_US
dc.title.alternativeEthics-politics relations in Kutadgu Bilig and Siyasetnameen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record