Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorİmamoğlu, Osman
dc.contributor.authorTürk, Nilüfer
dc.date.accessioned2019-03-08T12:22:34Z
dc.date.available2019-03-08T12:22:34Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-07-01
dc.identifier.citationTürk, N. (2016). Sedanter bayanlarda uygulanacak olan 3 aylık düzenli bosu egzersizin fiziksel uygunluk seviyelerindeki değişimin vücut imajı, benlik tasarımı ve stres düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/136
dc.description.abstractBu araştırmada Sedanter Bayanlarda uygulanan 3 aylık düzenli bosu egzersizin Fiziksel Uygunluk seviyelerindeki değişiminin vücut imajı, benlik tasarımı ve stres düzeyine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 25-45 yaş arası30 sedanter kadın araştırmaya dahil edilmiştir. Çevre ölçümleri, el kavrama kuvveti ve esneklik ölçümleri yanında, imaj ölçeği, stres ölçeği, depresyon anketi ve benlik tasarımı ölçeği ön ve sontest olarak doldurtulmuştur. İstatistiksel işlemlerde SPSS 20 programında Wilcoxon Testi kullanılmıştır. Ölçülen bel ve kalça çevresi ile bel/kalça oranında düşme görülmüştür. El kavrama kuvvetlerinde ve esneklik değerlerinde ise anlamlı bir artışbulunmuştur (p>0,05).İkinci ölçüm stres değeri birinci ölçüme göre düşük olmakla beraber bu istatistiksel olarak anlamlı görülmemektedir(p>0,05). Depresyon değerleri bakımından zamanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). İkinci ölçüm Benlik algısı puanı yükselmiş olduğu görülmekle birlikte bu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05). Vücut algısı değerleri bakımından ön ve son ölçüm puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Sonuç olarak, sedanter kadınlarda 3 aylık düzenli bosu egzersizin kardivasküler hastalıklar risklerini düşürdüğü, depresyon düzeylerini alçalttığı ve beden imajına olumlu katkı yaptığı söylenebilir. Sedanter kadınlarda düzenli bosu egzersizleri yapılırken beslenme durumları da kontrol edilmelidir.en_US
dc.description.abstractThe determination of the effect of change in the physical fitness level of the 3 months cardio exercise applied to the sedentary women for body image, personality design, depression case and stress level is aimed. 30 sedentary women, between 25 45years old, were included in the research. Besides body sizes measurements, grasping strength, flexibility measurements; image measurement, stress measurement, depression survey and personality design measurement were filled as pretesting and final testing. The Wilcoxon Test in SPSS 20 program was used at statistic processes. A decrease was seen at the rate of waist and hip with measured waist and hip girth. On the other hand, in flexibility rate and grasping strength a remarkable increase was seen. As well as second measured stress rate being lower than first measuring, this isn't seen statistically significant. In terms of depression rates, there is no remarkable difference between times. While an increase in the second measured sense of self point was seen, this wasn't regarded remarkable statistically. In terms of body image rates, statistically there is a remarkable difference between first and final measurement points. As a result, it can be said that 3 months regular cardio exercise decrease the risk of cardiac vascular diseases, lowers depression rates and improves body image positively. While doing regular exercise, the nutritional status of sedentary women should be checkeden_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, i -- ABSTRACT , ii -- İÇİNDEKİLER , iii -- TABLO LİSTESİ , v -- GRAFİK/ŞEKİL LİSTESİ , vi -- ÖNSÖZ , vii -- GİRİŞ , 1 -- 1. GENEL BİLGİLER , 4 -- 1.1. SEDANTER BİREY – SEDANTER YAŞAM , 4 -- 1.2. SAĞLIK EGZERSİZ İLİŞKİSİ , 5 -- 1.3. EGZERSİZİN FİZİKSEL FAYDALARI , 6 -- 1.3.1. Egzersizin Psikolojik Faydaları , 7 -- 1.3.2. Egzersizin Sağlık Faydaları , 8 -- 1.4. EGZERSİZ VE STRES , 9 -- 1.5. EGZERSİZ VE DEPRESYON , 12 -- 1.6. EGZERSİZ VE BENLİK TASARIMI , 13 -- 1.7. EGZERSİZ VE BEDEN İMAJI , 15 -- 2. YÖNTEM , 18 -- 2.1. ARAŞTIRMA MODELİ , 18 -- 2.2. EVREN VE ÖRNEKLEM , 18 -- 2.3. VERİLERİN TOPLANMASI , 18 -- 2.3.1. Antrenman Programı , 18 -- 2.3.2. Araştırma Grubunun Kişisel Verileri , 19 -- 2.3.3. Uygulanan Ölçekler , 20 -- 2.3.3.1.Vücut Algısı Ölçeği( İmaj Ölçeği) , 20 -- 2.3.3.2. Algılanan Stres Ölçeği (Stres Ölçeği) , 21 -- 2.3.3.3. Depresyon Anketi /Beck Depresyon Envanteri (BDE) , 21 -- 2.3.3.4. Benlik Tasarımı Ölçeği, 22 -- 2.4. VERİLERİN ÇÖZÜMLENMESİ , 22 -- 3. BULGULAR , 24 -- 4. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER , 37 -- KAYNAKÇA , 44 -- EKLER , 50 -- Ek-1: Benlik Tasarımı Ölçeği, 50 -- Ek-2: Depresyon Anketi (Beck Depresyon Envanteri), 53 -- Ek-3: Algılanan Stres Ölçeği, 56 -- Ek-4: Vücut Algısı Ölçeği (İmaj Ölçeği) , 57 -- Ek-5: Tez Orijinallik Raporu , 59 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectFiziksel Uygunluken_US
dc.subjectVücut İmajıen_US
dc.subjectBenlik Tasarımıen_US
dc.subjectStresen_US
dc.titleSedanter bayanlarda uygulanacak olan 3 aylık düzenli bosu egzersizin fiziksel uygunluk seviyelerindeki değişimin vücut imajı, benlik tasarımı ve stres düzeyine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of bosu exercise to the physical availability and psychosocial changes in sedantary womenen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record