Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYılmaz, Seyhan
dc.contributor.authorGünaydın, Serdar
dc.date.accessioned2019-05-13T09:03:22Z
dc.date.available2019-05-13T09:03:22Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationYılmaz, S., Günaydın, S. (2015). Karotis arter stenozlu hastalarda asetilsalisilik asit+ pentoksifilin ile silostazol tedavilerinin etkilerinin karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 27(2), 61-67.en_US
dc.identifier.issn1306-7656
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5336/cardiosci.2015-44802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1458
dc.description.abstractÖZET Amaç: İnme Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nde en sık ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada olup, %80’i iskemik tiptedir. İskemik inmelerin de yaklaşık %30’u karotis arter stenozuna sekonderdir. Bu çalışmanın amacı, revaskülarizasyona uygun olmayan karotis arter stenozlu hastaların medikal tedavisinde kullanılan güncel ilaçların altı ay süreyle hastalığın prognozuna, karotis arter çapı, stenoz yüzdesi, intimal kalınlık, akım hızı, direnç artışı ve plak büyüklüğüne ve semptomatoloji üzerine etkilerinin ve bu etkilerin farklılıklarının araştırılmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya revaskülarizasyona uygun olmayan karotis arter stenozlu toplam 40 hasta dâhil edildi. Hastalar önerilen medikal tedaviye göre gruplandırıldı (silostazol 2x100 mg veya asetilsalisilik asit 1x150 mg+pentoksifilin 2x600 mg). Hastaların başlangıç parametreleri ve klinik durumları kayıt edildikten sonra önerilen medikal tedavinin altıncı ayındaki kontrol parametreleri ve klinik durumları da kayıt edildi. Bulgular: Medikal tedavinin altıncı ayındaki kontrollerde internal karotis arter akım hızı, stenoz yüzdesi, plak büyüklüğü ve intimal kalınlık parametrelerinde her iki grup da azalma saptandı. Silostazol grubundaki azalma miktarı aynı zamanda istatistiksel açıdan anlamlı olarak değerlendirildi. Kontrol internal karotis arter çapı her iki grup da artmış bulundu ve yine silostazol grubundaki çap artışı istatistiksel olarak daha anlamlı idi. Kontrol internal karotis arter direnç miktarı parametresi silostazol grubunda azalmış, asetilsalisilik asit+pentoksifilin grubunda ise artmış olarak saptandı. Bu çalışmada gözlenen kombinasyon tedavisi etkinliği, eks vivo çalışmaların sonuçlarından öngörülebilir ve yırtılma ile indüklenen platelet P-selektin ekspresyonu üzerine olan etkisi ile açıklanabilir. Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları bize, karotis arter stenozu medikal tedavisinde risk faktörlerinin tedavisi yanı sıra silostazol tedavisinin de etkili olabileceği yönünde bulgular göstermiştir.en_US
dc.description.abstract_Stroke is the third common reason of mortality in USA. 80% of stroke cases is ischemic type and 30% of them is secondary to carotid artery stenosis. This study aims at searching the efficiency of actual medications used commonly in the treatment of carotid artery stenosis patients inappropriate for surgery for six months comparing prognosis, carotid artery diameter, percentage of stenosis, intimal thickness, flow velocity, increase in resistance, plaque diameter and impact on semptomatology. Material and Methods_ A total of 40 patients inappropriate for revascularization surgery were randomized for medical treatment either to receive cilostazol 2×100 mg or acetylsalicylic acid 1×150 mg+pentoxifylline 2×600 mg. Data of baseline and six month after treatment were recorded. Results_ In six-month control, internal carotid artery Vmax, percentage stenosis, plaque diameter and intimal thickness decreased in both groups. Decrease in cilostazol group was significantly better than control group. Control internal carotid artery diameter increased in both groups, but it was significantly better in cilostazol group. Control internal carotid artery resistance index parameter decreased in cilostazol group but increased in acetylsalicylic acid group. This combination therapy can be predicted from the results of activity observed in the study of ex vivo studies and explained by the effect on platelet P-selectin expression induced by tearing. Conclusion_ This study demonstrates that cilostazol treatment may be a good alternative with control of risk factors in the follow-up of carotid artery stenosis patients inappropriate for surgery. © 2015 by Türkiye Klinikleri_en_US
dc.language.isotur
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.relation.isversionof10.5336/cardiosci.2015-44802en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarotis Stenozuen_US
dc.subjectSilostazolen_US
dc.subjectAspirinen_US
dc.subjectCarotid Stenosisen_US
dc.subjectCilostazolen_US
dc.titleKarotis arter stenozlu hastalarda asetilsalisilik asit+pentoksifilin ile silostazol tedavilerinin etkilerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of the effects of acetylsalicylic acid+pentoxyphilline with cilostazol treatments in carotid artery stenosis patientsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTurkiye Klinikleri Cardiovascular Sciencesen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume27en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage61en_US
dc.identifier.endpage67en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record