Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağıran Kendirli, Hülya
dc.contributor.authorBerksun, Emre
dc.date.accessioned2019-03-20T10:39:21Z
dc.date.available2019-03-20T10:39:21Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-12-21
dc.identifier.citationBerksun, E. (2018). Sanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulama (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/179
dc.description.abstractEndüstri 4.0’ı günümüz yaşam şartlarını iyileştirmek için biyoloji, teknoloji ve endüstriyel otomasyon alanlarındaki ileri araştırmaları bir araya getirerek insan hayatına değer katmak olarak özetleyebiliriz. Otonom arabalardan, nano robotların hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılmasına ve önceleri hayal dahi edilmeyen çözümlerle yeni bir hayatı yaşıyoruz. Endüstri 4.0 terimi, dijital teknoloji, biyoloji ve donanım otomasyonlarındaki önemli yeniliklerin birleşiminden gelmektedir. Ortaya çıkan siber-fiziksel sistemler kendi basit kararlarını alabilmekte, cihazların, makinelerin, sensörlerin Nesnelerin İnterneti (IoT) aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmeleri sağlanmakta, rahat yönetilebilen, takip edilebilen verimli sistemler süreçlerin dizaynında rol almaktadır. Ani sorunları kısa sürede çözme yeteneği önemlidir. Siber fiziksel sistemler, insanlar için mümkün olmayan ya da bir anda mümkün olmayacak bir dizi iş yürütmekte aynı zamanda da insanları fiziksel olarak destekleyebilmektedirler. İnsan işgücü için tehlikeli ve zor olan bazı görevler, farklı otonom sistemlerle insanların yerini alabilmektedir. Sürecin önemli figürlerinde Nanoteknoloji, Nesnelerin İnterneti, Bulut Bilişim, Veri Analitiği gibi kavramlarla hayatımıza göre donanım ve yazılımlar; sağlık alanından çevre hizmetlerine, hava tahminlerine ve tarım alanındaki faaliyetlere kadar ve artık sıklıkla karşılaşıldığı üzere her tür üretim alanında tahminleme, analiz etme ve iyileştirmelerimizde bize destek vermektedir Malzemelerin özelliklerini geliştirmekte daha fazla güç, daha hafif ağırlık vb. gibi hedeflenen iyileştirmelerde önemli rol oynamaktadır.en_US
dc.description.abstractIndustry 4.0 can be summarized as adding value to human life by combining advanced research in the fields of biology, technology and industrial automation to improve the living conditions of today. Now calls a new life as the self-driving cars, the nanorobots are used in the diagnosis and treatment of diseases and the whole world is communicating with the virtual environment. The term Industry 4.0 takes its meaning from the combination of significant innovations in digital technology, biology and hardware automation. Today the resulting cyber-physical systems are able to make their own simple decisions, and because they can communicate and follow each other through devices, machines, sensors, and the Internet of Things (IoT), efficient systems that are more easily managed are involved in the design of processes. The ability to solve urgent problems in a short time is important. Cyber physical systems are able to make their own decision or physically support people in a number of jobs that are not possible for people. On the other hand some duties are dangerous and difficult for human beings, such autonomous systems will be able to replace people in this regard. Nanotechnology supports humans in forecasting, analyzing and improving etc… From health to environmental services, from agriculture to wheather forecasting area and in all other manufacturing plants. Gets more power, lighter weight, quicker interventions etc. to improve the properties of materials and the processes.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- Sayfa -- ÖZET,i -- ABSTRACT, iii -- İÇİNDEKİLER ,iv -- TABLOLAR DİZİNİ ,vi -- ŞEKİLLER DİZİNİ ,vi -- KISALTMALAR ,vii -- ÖN SÖZ ,viii -- GİRİŞ, 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM SANAYİ DEVRİMLERİ -- 1.1. SANAYİ DEVRİMİNİN BAŞLAMA NEDENLERİ,2 -- 1.2. SANAY, DEVRİMLERİNİN SÜREÇLERİ,3 -- 1.2.1. Tarihsel Süreç Bazından Sanayi Devrimi,3 -- 1.2.2. Sanayi Devrimlerinin İzleri ve Temel Taşları,5 -- 1.3. SANAYİ DEVRİMLERİNİN TOPLUMSAL ETKİSİ ve GELİŞEN TEKNOLOJİNİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ,7 -- 1.3.1. Sanayi Devrimlerinin Toplumsal Etkisi,7 -- 1.3.2. Gelişen Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi ,9 -- 1.3.3. Teknolojinin Olumsuz Etkileri,11 -- İKİNCİ BÖLÜM SANAYİ DEVRİM SÜEÇLERİ VE ETKİLERİ -- 2.1. SANAYİLEŞME VE TEKNOLOJİ ETKİSİ ,13 -- 2.2. TEKNOLOJİ TEMELLİ SANAYİLEŞME ETKİSİ,14 -- 2.2.1. Endüstri Döngüsünün Temelleri,15 -- 2.2.2. Tarihsel Süreç İçerisinde Endüstri Döngüleri ,16 -- 2.2.2.1. Endüstri 1.0,16 -- 2.2.2.2. Endüstri 2.0,17 -- 2.2.2.3. Endüstri 3.0,18 -- 2.2.2.4. Endüstri 4.0,20 -- 2.2.2.4.1. Endüstri 4.0 ve Tarihçe,21 -- 2.3. BİLGİ SİSTEMLERİNİN MÜHENDİSLİK AÇISINDAN ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE UYGULAMA ALANLARI,23 -- 2.3.1. Siber-Fiziksel Dünyalar,23 -- 2.3.2. Yatay ve Dikey Entegrasyon,24 -- 2.3.3. Nesnelerin İnterneti ,25 -- 2.3.4. Öğrenen Robotlar,26 -- 2.3.5. Büyük Veri ve Veri Analitiği,26 -- 2.3.6. Bulut Bilişim,27 -- 2.3.7. Sanal Gerçeklik,28 -- 2.3.8. Siber Güvenlik,29 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ENDÜSTRİ 4.0 ÇERÇEVESİNDE ETKEN PARAMETRELER . -- 3.1. ROBOT VE MAKİNELERİN 4.0’DAKİ YERİ ,30 -- 3.2. ENDÜSTRİ –BİLİŞİM ORTAKLIĞI,31 -- 3.3. VERİMLİLİK ARTIŞI,32 -- 3.4. AR-GE’NİN YERİ VE ÖNEMİ,33 -- 3.5. HIZLI, ESNEK VE ADAPTİF ÜRETİM,35 -- 3.6. ÖRGÜTSEL İNOVASYON,36 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ENDÜSTRİ 4.0’ın VİTRİFİYE SANAYİNDE UYGULAMA ÖRNEĞİ -- 4.1. METODOLOJİ, 39 -- 4.2. SİMÜLASYON,40 -- 4.3. ÜRÜNÜN ENDÜSTRİYEL İNTERNETİ VE KENDİ KENDİNE ORGANİZE OLAN ÜRETİM DESTEK SİSTEMİ ,45 -- 4.4. SİMÜLASYON SONUCU,47 -- 4.5. BULGULAR,47 -- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME,53 -- KAYNAKÇA,53 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri 4.0en_US
dc.subjectSanayi Devrimlerien_US
dc.subjectBüyük Verien_US
dc.subjectRobotik Sistemleren_US
dc.subjectSanal Gerçekliken_US
dc.titleSanayide endüstri 4.0 süreçleri: Çorum sanayisinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeIndustry 4.0 processes in industry: An application in Çorum industryen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record