Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, İrfan
dc.contributor.authorŞağban, Abdullah
dc.date.accessioned2019-03-21T06:43:26Z
dc.date.available2019-03-21T06:43:26Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-02-07
dc.identifier.citationŞağban, A. (2010). Lojistik hizmetlerde dış kaynaklardan yararlanmanın işletme başarısına etkisi: Çorum Organize Sanayi Bölgesi örneği (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/192
dc.description.abstractBu çalışmada, işletmelerin lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanmasının performanslarını etkileyip etkilemediği ölçülmeye çalışılmıştır. Birinci bölümde lojistiğin tanımı yapılmış, tarihi gelişimi incelenmiştir. Ayrıca lojistiğin bugünün koşullarında ne amaçla kullanıldığı açıklanmaya çalışılmıştır. Bunlara ek olarak, dış kaynak kullanımın tanımı yapılmış, çeşitlerine yer verilmiştir ve dış kaynak kullanımından hangi alanlarda ne şekilde yararlanılabileceği açıklanmıştır. İkinci bölümde lojistik sektöründe dış kaynak kullanımının tanımına ve lojistik işletmelerin sahip olması gereken nitelikler ve sunacakları hizmetlerin içeriğine, lojistikte dış kaynak kullanımı esnasında bu işlemin işletmelere sağlayacağı yararların yanı sıra dikkat edilmesi gereken hususlara da ayrıca değinilmiştir. Üçüncü bölümde ise Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 39 işletme için lojistik dış kaynak kullanımına yönelik bir anket çalışması yer almaktadır. . Çalışmada istatistiksel yöntem olarak Ki-Kare analiz yöntemi uygulanmıştır. Günümüzde işletmelerin artık kendi yeteneklerinin daha çok farkına varması ve bu yeteneklerini rekabet üstünlüğü elde edebilmek için geliştirmek istemesi, işletmelerin lojistik faaliyetlerinde destek alma gereksinimini doğurmuştur. Bu alınan destek dış kaynak olarak tanımlandığı ve dış kaynak kullanımının yaygınlaştığı bir döneme geçişi başlatmıştır. Kendi ana faaliyetleri dışında kalan depolama, nakliye, paketleme gibi faaliyetleri kendisi yerine, bu hizmetleri işletmeye sağlayabilecek uzmanlara devreden işletmeciler, artık sadece kendilerini ilgilendiren olaylara odaklanabileceklerdir. Böylece, işletmeler hem zaman tasarrufu hem de maliyet üstünlüğü sağlayabileceklerdiren_US
dc.description.abstractIn this study, an effect on the performance of enterprises has used outsourcing logistics services is measured In the first part of logistics has been defined, examined the historical development. Also tried to explain the logistics of today's conditions is used for what purpose. In addition, the use of foreign resources, definition and types are given and in what areas the use of external resources useful for the described manner. The second section, the definition of outsourcing in logistics sector and logistics businesses should have the qualifications and services to offer or the content, logistics outsourcing businesses during this process also matters to be considered, as well as the benefits mentioned. Corum in the Organized Industrial Zone in the third part for the 39 business is located in a survey of logistics outsourcing. Chi-square analysis method was applied in this study as a statistical method. Today, businesses now more aware of their capabilities to arrive and wants to develop these talents to achieve competitive advantage, has led to the need for businesses to receive support logistics activities. This received support "outsourcing" is defined as the transition period and launched a widespread use of outsourcing. The main activities of your own outside storage, transportation, packaging such as the activities themselves, rather than experts in providing these services operate circuit operators, no longer just focusing on the events of interest to them will know. Thus, businesses can provide both time-saving and cost advantage.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖNSÖZ -- i ÖZET -- ii ABSTRACT -- iii TABLOLAR LİSTESİ -- vii ŞEKİLLER LİSTESİ -- ix KISALTMALAR……x GİRİŞ -- .1 BİRİNCİ BÖLÜM LOJİSTİK KAVRAMI VE LOJİSTİK YÖNETİMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 1.1. Lojistik Kavramı ve Genel Lojistik Faaliyetleri -- 3 1.2. Lojistik Kavramının Tarihsel Gelişimi -- 6 1.3. Lojistiğin Amacı ve Önemi -- 8 1.4. Lojistik Yönetimi ve Lojistik Maliyetleri -- 10 1.5. Lojistikte Yaşanan Değişim ve Yeni Trendler -- 12 1.5.1. Tedarik Zinciri Yönetimi -- 13 1.5.2. Tedarik Zincirinin Küreselleşmesi -- 14 1.5.3. Tedarikçi Kontrolündeki Envanter Yönetimi -- 15 1.5.4. Negatif Stok (Garanti Maliyet) -- 16 1.5.5. Süt Dağıtımı (Milk Run:Döngüsel Sefer) Yaklaşımı -- 17 1.5.6. Çapraz Dağıtım (Cross Dock) -- 18 1.5.7. Kombine Taşımacılık -- 18 1.5.8. Tersine Lojistik -- 19 1.5.9. Bütünleşik Lojistik -- 20 1.6. Lojistiğin Geleceği ve Küreselleşme -- 20 1.7. İç Kaynak Kullanımı (Insourcing) -- 21 1.8. Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) -- 22 1.8.1. Dış Kaynak Kullanımının Uygulama Alanları -- v İKİNCİ BÖLÜM LOJİSTİKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI 2.1. Lojistik Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı -- 26 2.2. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Önemi -- 27 2.3. Lojistikte Dış Kaynak Kullanım Sürecinde Dikkate Alınması -- 29 Gereken Faktörler -- 29 2.4. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımının Sağladığı Yararlar -- 30 2.5. Dış Kaynaklardan Yararlanmanın Sakıncaları -- 32 2.6. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımında Başarı Faktörleri -- 34 2.7. Lojistik Dış Kaynak Kullanımı Sözleşmelerinde Dikkat Edilmesi -- 36 Gereken Noktalar -- 36 2.8. Üçüncü Parti Lojistik Hizmet Sağlayıcıları -- 38 2.8.1. Üçüncü Parti Lojistiğin Büyümesinin Önündeki Engeller -- 42 2.9. Dördüncü Parti Lojistik Servis Sağlayıcıları (4PL) -- 44 2.10. Lojistik Dış Kaynak Kullanımında Risk Analizi -- 48 2.11. Üçüncü Parti Lojistik ile Dördüncü Parti Lojistik Arasındaki Farklılıklar -- 49 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM LOJİSTİK HİZMETLERDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMANIN İŞLETME BAŞARISINA ETKİSİ: ÇORUM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÖRNEĞİ 3.1. Araştırmanın Önem ve Amacı -- 51 3.2. Araştırmanın Hipotezleri -- 52 3.3. Araştırmanın Yöntemi -- 53 3.3.1. Veri Toplama Yöntemi -- 54 3.4. Verilerin Analizi ve Elde Edilen Bulguların Değerlendirilmesi -- 54 3.4.1. Güvenilirlik Analizi -- 55 3.4.2. Tanımlayıcı Bilgiler -- 55 vi 3.4.2.1. İşletmelerin Sektörlere Göre Dağılımı -- 55 3.4.2.2. İşletmelerin Faaliyet Alanı -- 56 3.4.2.3. İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Sektördeki Deneyimleri -- 56 3.4.2.4. İşletmelerin Yıllık Satış Hacimleri -- 57 3.4.2.5. Ortalama Çalışan Sayısı -- 58 3.4.2.6. Çalışanların Öğrenim Düzeyi -- 58 3.4.3. İşletmelerin Lojistik Hizmetlerde Dış Kaynak Kullanımı ve Elde59 Edilen Faydalar -- 59 3.4.3.1. İşletmelerin Lojistik Dış Kaynak Kullanım Oranları -- 59 3.4.3.2. İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanım Süreleri -- 59 3.4.3.3. Dış Kaynak Kullanım Hizmetinden İşletmelerin Bilgilenme Şekli -- 60 3.4.3.4. Lojistik Harcamalarının Yüzdesi -- 60 3.4.3.5. Lojistikte Dış Kaynak Hizmetinden Faydalanılan Alanlar -- 61 3.4.3.6. İşletmelerin, Lojistik Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Veren -- 62 Tedarikçilerle Olan İlişkisi -- 62 3.4.3.8. İşletme İçerisindeki Fonksiyonel Birimlerin Dış Kaynak Kullanım . 63 Kararı Almadaki Katılımı -- 63 3.4.3.9. İşletmelerin Lojistik Süreçlerinde Gelecekteki Dış Kaynak Kullanım -- Düzeyi -- 64 3.4.3.10 İşletmelerin Dış Kaynak Kullanımına Yönelmelerini Etkileyen Faktörler -- 64 3.4.4. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi -- 68 SONUÇ VE ÖNERİLER -- 74 KAYNAKÇA -- 81 EKLER -- 89en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectLojistiken_US
dc.subjectDış Kaynak Kullanımıen_US
dc.subjectLojistik Dış Kaynak Kullanımıen_US
dc.subjectÜçüncü Parti Lojistiken_US
dc.subjectDördüncü Parti Lojistiken_US
dc.titleLojistik hizmetlerde dış kaynaklardan yararlanmanın işletme başarısına etkisi: Çorum Organize Sanayi Bölgesi örneğien_US
dc.title.alternativeThe effect of utilizing from outsourcing in logistic services on the business success: The example of Çorum in the Organized Industrial Zoneen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record