Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDinç, Yusuf
dc.contributor.authorOkşaş, Kadir
dc.date.accessioned2019-03-21T10:59:09Z
dc.date.available2019-03-21T10:59:09Z
dc.date.issued2011
dc.date.submitted2011-09-29
dc.identifier.citationOkşaş, K. (2011). Türkiye muhasebe standartları çerçevesinde inşaat sektöründe muhasebe uygulamaları (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/206
dc.description.abstractGünümüzde nüfus artışı beraberinde konut ihtiyacı sorununu da ortaya çıkarmaktadır. Hızlı ekonomik gelişme ve değişmeler sonucunda işletmelerin artan rekabet koşullarına bağlı olarak uluslararası alanda başarılı olabilmesinde muhasebe alanında doğru tespit edilen bilgiler büyük önem taşımaktadır. İnşaat işletmeleri bu bilgileri kullanarak büyük ihalelerin maliyetlerini hesaplayarak bu ihalelere teklif vermektedirler. Çalışmada inşaat işleri çeşitlerine göre ele alınarak ve yeni Türk Ticaret Kanunu göz önünde tutularak Katma Değer Vergisi (KDV), vergilendirme ve standartlar çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractToday, populatioun growth raises the matter of housing need. As a result of the rapid economic development and changes, information which figured out correctly in the field of accounting has a great importance in success of organizations under the conditions of increased competitiveness. Constraction companies with the help of those information calculate the cost of big bids and make their offer accordingly. In the study, construction works are handled according to their types and the new Türkish Commercial Code taking to consider they are tried to be explained within the frame of Value-added Tax, taxing and standartsen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET -- İ ABSTRACT -- İİ TEŞEKKÜR -- İİİ İÇİNDEKİLER -- İV KISALTMALAR LİSTESİ -- Vİİİ ÖNSÖZ -- İX GİRİİ -- 1 I. BÖLÜM İNŞAAT İİLERİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR VE ÖZEL İNŞAATLARA İLİİKİN MUHASEBE STANDARTLARI 1.1. İNŞAAT KAVRAMI -- 2 1.2. İNŞAAT İİLERİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR -- 3 1.2.1. İnşaat ( İŞ ) Sahibi -- 3 v 1.5.1.2. İşletme Arsası Üzerine İnŞaat İŞleri -- 16 1.5.1.3. SatıŞ Amaçlı İnşaatlara İlişkin Örnek Uygulama -- 18 1.5.1.4. TMS-2 Stoklar Standardı -- 21 1.5.1.4.1. Stokların Değerlemesi -- 21 1.5.1.4.2. Net GerçekleŞebilir Değer -- 23 1.5.1.4.3. Stokların Maliyeti -- 23 1.5.1.4.4. Stok Maliyetlerini Hesaplama Yöntemleri -- 27 1.5.1.4.5. Genel Yönetim Gider Payı -- 28 1.5.1.5. TMS-18 Hasılat Standardı -- 28 1.5.2. Kullanım Amaçlı İnŞaatlar -- 29 1.5.2.1. TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardı -- 30 1.5.3. Yatırım Amaçlı İnŞaatlar -- 38 II. BÖLÜM YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İİLERİ 2.1. YURT İÇİ YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İİLERİ -- 44 2.1.1. Yıllara Yaygın İnŞaat ve Onarım İşlerinde Vergilendirme -- 44 2.1.2. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İŞlerinde İŞin Bağlama Tarihi -- 46 2.1.3. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde İŞin Bitim Tarihi -- 47 2.1.4. Taahhüt Edilen İŞe Ek Olarak Yeni İŞlerin Eklenmesi -- 48 2.1.5. Geçici Kabulün Yapılmaması Durumunda İŞin Bitim Tarihi -- 48 2.1.6. Geçici ve Kesin Kabule Tabi Olmayan İŞlerde İŞin Bitim Tarihi -- 48 2.1.7. TamamlanmamıŞ İŞlerde İŞin Bitim Tarihi -- 49 2.1.8. Yıllara Yaygın İnŞaat ve Onarım İŞlerinde Geçici Vergi -- 51 2.1.9. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İŞlerinde Stopaj Yoluyla Vergilendirme. 52 2.1.10. Yıllara Yaygın İnŞaat ve Onarım İŞlerinde KDV -- 52 2.1.11. Yıllara Yaygın İnŞaat ve Onarım İŞlerinde Damga Vergisi Kesintisi -- 53 2.1.12. Yıllara Yaygın İnŞaat İŞlerinde Kur Farkı ve Faizlerin Vergilendirilmesi 53 2.1.13. Yıllara Yaygın İnŞaat ve Onarım İŞlerinde Zaman AŞımı -- 56 2.2. İNŞAAT İİLERİNDE ASGARİ İİÇİLİK UYGULAMALARI -- 57 2.2.1. Özel İnŞaat İŞlerinde Asgari İŞçilik -- 57 vi 2.2.2. İhale Usulü ile Yapılan İŞlerde Asgari İŞçilik -- 58 2.2.3. Süresinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Primleri -- 59 2.3. YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İİLERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI -- 60 2.4. YURTDIİI İNŞAAT VE ONARIM İİLERİ -- 69 2.4.1. Yurt DıŞı İnŞaat Taahhüt ve Onarma İŞlerinde Hasılat ve Götürü Gider -- 70 2.4.2. Yurt DıŞı İnŞaat ve Onarım İŞi Yapan Müteahhitlerin Vergi Kanunları KarŞısındaki Durumu -- 71 2.5. YAPI KOOPERATİFLERİ VE İNŞAAT İİLEMLERİ -- 74 2.5.1. Yapı Kooperatifleri -- 75 2.5.2. Yapı Kooperatifine Ait Arsaların Daire KarŞılığı Verilmesi -- 76 2.5.3. Yapı Kooperatiflerince Konut ve İŞyeri KarŞılığı Arsa Temin Edilmesi -- 76 2.5.4. Yapı Kooperatiflerinde Vergilendirme -- 77 2.5.5. Yapı Kooperatiflerinin Katma Değer Vergisi KarŞısındaki Durumu -- 78 2.5.6. Konut Yapı Kooperatiflerine Ait Arsa Üzerine Arsa KarŞılığında İnŞaat Yapımında Muhasebe Uygulamaları -- 80 2.6. TOPLU KONUT VEYA KENTSEL DÖNÜİÜM -- 90 2.6.1. Kentsel DönüŞüm Yöntemleri -- 91 2.6.2. Kentsel DönüŞüm Sürecinde Rol Alan Faktörler -- 92 2.6.3. Türkiye‟de Kentsel DönüŞüm Süreci -- 92 III. BÖLÜM İNŞAAT SÖZLEİMELERİNDE MUHASEBE UYGULAMALARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. İNŞAAT VE ONARIM İİLERİNDE KÂR VEYA ZARARIN TESPİTİNDE YÖNTEMLER -- 94 3.1.1. Tamamlanma Yöntemi -- 95 3.1.2. Tamamlanma AŞamaları Yöntemi -- 100 3.2. TMS-11 İNŞAAT SÖZLEİMELERİ STANDARDI -- 100 3.2.1. İnŞaat SözleŞme Türleri -- 101 3.2.2. İnŞaat SözleŞmelerinin BirleŞtirilmesi ve Bölümlenmesi -- 101 vii 3.2.3. İnŞaat SözleŞmesi Gelir ve Maliyetleri -- 102 3.2.4. SözleŞme Gelir ve Maliyetlerinin MuhasebeleŞtirilmesi -- 102 3.2.4.1. Sonucun Güvenilir Biçimde Öngörülmesi Durumunda MuhasebeleŞtirme -- 103 3.2.4.2. Sonucun Güvenilir Biçimde Öngörülememesi Durumunda MuhasebeleŞtirme -- 104 3.2.5. Beklenen Zararların MuhasebeleŞtirilmesi -- 106 3.2.6. Tahminlerdeki DeğiŞikliklerin MuhasebeleŞtirilmesi -- 107 3.2.7. Tamamlanma AŞamalarını Hesaplama Yöntemleri -- 107 3.2.8. Tamamlanma AŞamaları Yönteminde Özellikli Durumlar -- 109 3.2.9. Tamamlanma AŞamaları Yöntemine Göre MuhasebeleŞtirme -- 110 3.2.10. Tamamlanma AŞamaları Yönteminde Tahmini SözleŞme Maliyetlerinin DeğiŞmesi -- 118 SONUÇ -- 125 KAYNAKÇA -- 130.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnşaat Muhasebesien_US
dc.subjectHakedişen_US
dc.subjectVergilendirmeen_US
dc.subjectİnşaat İşlerien_US
dc.subjectTürkiye Muhasebe Standartlarıen_US
dc.titleTürkiye muhasebe standartları çerçevesinde inşaat sektöründe muhasebe uygulamalarıen_US
dc.title.alternativeAn accounting practice in construction sector within the framework of Turkish accounting standardsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record