Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirkan, Erkan
dc.contributor.authorOrak, Muzaffer Emir
dc.date.accessioned2019-03-21T12:55:58Z
dc.date.available2019-03-21T12:55:58Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-11-08
dc.identifier.citationOrak, M. E. (2017). Fiziksel aktivite merkezlerine gelen bireylerin hizmet kalite beklentisi ve motivasyonlarının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/211
dc.description.abstractBu çalışma, fiziksel aktivite merkezi müşterilerinin hizmet sunumuna yönelik beklentilerini tespit etmek ve bazı demografik özelliklere göre serbest zaman motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Karabük ilinde yaşayan ve fiziksel aktivite merkezlerine gelen bireyler oluştururken, araştırma örneklemini ise rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 155 kadın (Ortyaş=24,83±5,18) ve 201 erkek (Ortyaş=23,50±7,34) toplam 356 (Ortyaş=24,08±6,52) yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; bireylerin serbest zaman motivasyonlarını belirlemek amacıyla Pelletier, Vallerand. Blais ve. Brière tarafından geliştirilen ve Mutlu (2008) tarafından Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak adaptasyonu sağlanan “Boş Zaman Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Katılımcıların fiziksel aktivite merkezlerine katılan bireylerin hizmet kalite beklentisini ölçmek amacıyla Lam’ın (2000) geliştirdiği, Gürbüz ve arkadaşları (2004) tarafından Türkçeye uyarlanıp geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış olan “Hizmet Kalitesi Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada tanımlayıcı istatistik dışında, çıkarımsal istatistiği ve farklılığı tespit etmek amacıyla ön koşulu olan homojenlik ve normal dağılım koşulları için One-Sample Kolmogrorov-smirnov Testi uygulanmıştır. Normal dağılım koşullarının yerine geldiği testlerde parametrik testlerden Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Tamhane’s T2 analizi uygulanmıştır. Normal dağılım koşullarının yerine gelmediği testlerde ise Nonparametrik testlerden olan ve 2’den fazla gruba sahip olan değişkenler için Kruskal Wallis analizi, 2 gruba sahip olan değişkenler için gruplar arasındaki farklılığı tespit etmek amacıyla Mann Whitney-U analizi ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için ise Spearman’s Rho korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. İstatistiksel verileri değerlendirmek için SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Sonuç olarak; hizmet kalitesi beklenti ve serbest zaman motivasyon ölçekleri cinsiyet, eğitim, meslek grupları ve bireylerin üyelik süresine göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Serbest zaman motivasyon ölçeği ile yaş ve gelir durum arasında negatif doğrusal ilişki mevcuttur. Hizmet kalitesi beklenti ölçeği ile arasında pozitif doğrusal ilişki mevcuttur. Serbest zaman motivasyon ölçeği ve hizmet kalitesi ölçeği arasında ise pozitif doğrusal bir ilişki olduğu saptanmıştıren_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, v -- ABSTRACT, vii -- İÇİNDEKİLER, ix -- ŞEKİLLER, xi -- TABLOLAR, xii -- ÖNSÖZ, xiii -- GİRİŞ, 1 -- 1. Problem Cümlesi, 2 -- 2. Alt Problemler, 2 -- 3. Varsayımlar, 3 -- 4. Kapsam ve Sınırlılıklar, 3 -- 1. BÖLÜM -- SPOR VE TESİSLEŞME -- 1.1. Spor ve Önemi, 4 -- 1.2. Spor Hizmetleri Kavramı, 5 -- 1.2.1. Spor Hizmetlerinin Özellikleri, 6 -- 1.2.2. Spor Hizmet Kalitesi, 7 -- 1.3. Spor İşletmeciliği, 7 -- 1.4. Spor Tesisleri, 9 -- 1.4.1. Fitness Merkezleri, 11 -- 1.4.1.1. Fitness Merkezlerinin Tarihsel Gelişimi, 11 -- 1.4.1.2. Fitness Merkezlerinin Üstlendiği Hizmetler, 12 -- 2. BÖLÜM -- HİZMET KALİTESİ -- 2.1. Hizmet Kavramı, 13 -- 2.1.1. Hizmetlerin Özellikleri, 14 -- 2.1.1.1. Hizmetlerin Değişken Olmaları, 14 -- 2.1.1.2. Hizmetlerin Üretim ve Tüketimlerinin Eşzamanlı Oluşu, 15 -- 2.1.1.3. Hizmetlerin Dayanıksız Olma Özelliği, 15 -- 2.1.2. Hizmetlerin Sınıflandırılması, 15 -- 2.2. Kalite Kavram, 18 -- 2.3. Hizmet Kalitesi Kavramı, 19 -- 2.4. Hizmet Kalitesinin Boyutları, 20 -- 2.4.1. Grönroos'un Hizmet Kalitesi Boyutu, 20 -- 2.4.2. Parasuraman, Zeithaml ve Berry’nin Kalitesi Boyutları, 21 -- 2.5. Spor Tesislerinde Hizmet Kalitesinin Önemi, 22 -- 2.6. Hizmet Kalitesi Modelleri, 23 -- 2.6.1. Gronroos'un Toplam Kalite Modeli, 23 -- 2.6.2. SERVQUAL Hizmet Kalitesi Modeli, 23 -- 2.6.3. HOLSERV Hizmet Kalitesi Modeli, 25 -- 2.7. Spor Hizmetleri, 26 -- 2.7.1. Sporda Hizmet Kalitesi, 27 -- 2.7.2. Spor Hizmetlerinde Kalite Boyutları, 29 -- 3. BÖLÜM -- SERBEST ZAMAN MOTİVASYONU -- 3.1. Motivasyon Kavramı, 32 -- 3.1.1. Motivasyonun Özellikleri, 33 -- 3.1.2. Motivasyon Süreci ve Önemi, 35 -- 3.2. Serbest Zaman Kavramı, 38 -- 3.2.1. Serbest Zamanın Temel Fonksiyonları, 39 -- 3.2.1.1. Dinlenme, 39 -- 3.2.1.2. Eğlenme, 40 -- 3.2.1.3. Gelişim, 40 -- 3.2.2. Serbest Zamanın Değerlendirmenin Yarattığı Faydaları, 40 -- 3.2.2.1. Fiziksel Faydaları, 40 -- 3.2.2.2. Psikolojik Faydaları, 41 -- 3.2.2.3. Toplumsal Faydaları, 41 -- 3.2.3. Serbest Zaman İhtiyacı, 42 -- 3.2.4. Serbest Zamanın Özellikleri, 43 -- 4. BÖLÜM -- YÖNTEM -- 4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi, 44 -- 4.2. Evren ve Örneklem, 44 -- 4.3. Veri Toplama Teknikleri, 44 -- 4.4. Veri Toplama Araçları, 45 -- 4.4.1. Kişisel Bilgi Formu, 45 -- 4.4.2. Boş Zaman Motivasyon Ölçeği, 45 -- 4.4.3. Hizmet Kalitesi Beklenti Ölçeği, 45 -- 4.5. Verilerin Analizi, 46 -- 5. BÖLÜM, 47 -- BULGULAR, 47 -- TARTIŞMA, 56 -- SONUÇ VE ÖNERİLER, 62 -- KAYNAKÇA, 64 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectHizmet Kalite Beklentisien_US
dc.subjectSerbest Zaman Motivasyonuen_US
dc.titleFiziksel aktivite merkezlerine gelen bireylerin hizmet kalite beklentisi ve motivasyonlarının incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe examination of service quality expectations and motivations of individuals coming to physical activity centersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record