Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBasan, Satılmış
dc.contributor.authorBayrak, Semin
dc.date.accessioned2019-03-21T13:32:28Z
dc.date.available2019-03-21T13:32:28Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-01-17
dc.identifier.citationBayrak, S. (2012). Maleik anhidrit-akrilik asit kopolimeri ile seramik kompozitinin hazırlanması ve karakterizasyonu (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/214
dc.description.abstractGünümüz koşullarında malzeme sektöründeki ihtiyaçların artması, daha ucuz ve dayanıklı malzemelere olan ilginin artmasına neden olmuştur. Bu nedenle özellikle son yıllarda kompozit malzeme alanında çalışma eğilimleri artmıştır. Temel olarak kompozit malzeme oluşturmanın amacı, malzemelerin zayıf yönlerinin düzeltilmesi ve onlara daha üstün özellikler kazandırılmasıdır. Kompozit malzemeler, çoğunlukla ileri teknoloji ve bilgi ürünü, katma değeri yüksek ve endüstriyel açıdan önemli malzemelerdir. Kompozit malzemelerde farklı matrisler kullanılmasına rağmen yaklaşık % 90'ı polimer malzemelerden oluşmaktadır. Polimerlerin kullanım alanlarının çeşitlenerek artması, kullanımlarının gerektirdiği mekanik, ısıl ve elektriksel özellikleri sağlayan polimerlerin geli¬ştirilmesi ya da malzemelerin polimer katkı maddeleri ile istenilen özelliklere getirilmesi önem kazanmı¬ş ve bu yönde yapılan çalı-şmalar artmış¬tır. Bu çalışmada vitrifiye seramik üretimi sırasında şekillendirme ve pişirme işlemleri sırasında meydana gelen olumsuzlukların önlenebilmesi için uygun polimerin bulunması amaçlanmıştır. Bu amaçla yapılan çalışmalarda altı farklı kopolimer sentezlenmiş ve maleik anhidrit-akrilik asit (MA-AA) kopolimeri çalışmamız için uygun bulunmuştur. Kopolimerin karakterizasyonu için FT-IR, GPC, TGA analizleri yapılmıştır. Kopolimer katılan örneklerin TGA, XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. Ayrıca numunelerin kuru dayanımları, pişme dayanımları ve pişme deformasyonlarındaki değişimler incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractToday material sector needs increase, less expensive and durable material that has been caused by multiplying the interest. For this reason, especially in recent years there has been significant progress in the field of composite materials. The purpose of creating a composite material as the basis for fixing the weak aspects of the materials, and yet more great features to them. Composite materials for the most part, advanced technology and high value added information products, and industrial aspects of important materials. Despite the use of composite materials with different matrices, approximately 90% of polymer materials. Increased use of polymers, which are required by mechanical, thermal and electrical properties, or the development of polymer additives with the desired characteristics of the materials to be made in this direction have increased in importance and studies. In this work, vitrified ceramics during cooking and shaping during the production of the negativity is intended to be appropriate to limit in available polymer. In this aim, six different copolymers was synthesized. Maleic anhydride-acrylic acid (MA-AA) copolymer was approved for study. The copolymer was characterized with FT-IR, TGA and GPC analyses. The specimens was analyzed TGA, XRD and SEM. In addition, the clearance their dry and cooking strength and their cooking deformation changes.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET -- i ABSTRACT -- iii TEŞEKKÜR -- iv İÇİNDEKİLER -- v ÇİZELGELER DİZİNİ -- viii ŞEKİLLER DİZİNİ -- ix RESİMLER DİZİNİ -- xi SİMGELER VE KISALTMALAR -- xii 1. GİRİŞ -- 1 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI -- 3 2.1. Kompozit Malzemeler -- 3 2.1.1. Kompozit malzemelerin kullanım alanları -- 4 2.1.2. Kompozit malzemelerin avantaj ve dezavantajları -- 5 2.1.3. Kompozit malzemelerin yapısı -- 7 2.1.3.1. Matris elemanı -- 7 2.1.3.2. Takviye elemanı -- 10 2.1.3.3. Katkı maddeleri -- 11 2.1.4. Kompozit malzemelerin sınıflandırılması -- 11 2.1.4.1. Yapılarını oluşturan malzemelere göre -- 12 2.1.4.2. Yapı bileşenlerinin şekline göre -- 14 2.2. Seramik Malzemeler -- 18 2.2.1. Vitrifiye seramikler -- 18 2.2.2. Seramik hammaddeleri -- 19 2.2.2.1. Kil ve kaolen grubu hammaddeler -- 20 vi 2.2.2.2. Kuvars grubu hammaddeler -- 21 2.2.2.3. Feldspat grubu hammaddeler -- 22 2.2.3. Vitrifiye seramiklerin üretim süreci -- 23 2.2.3.1. Çamur hazırlama ve şekillendirme -- 24 2.2.3.2. Fırınlama süreci ve tepkimeleri -- 25 2.3. Polimerler -- 32 2.3.1. Polimerlerle ilgili temel kavramlar -- 32 2.3.2. Zincir (katılma) polimerleşmesi -- 36 2.3.2.1. Serbest radikal zincir polimerleşmesi -- 40 2.3.3. Basamaklı polimerleşme (Kondenzasyon polimerleşmesi) -- 42 2.3.4. Kopolimerleşme -- 43 2.3.4.1. Serbest radikal zincir kopolimerleşmesi -- 44 2.3.4.2. İyonik kopolimerleşme -- 49 2.3.4.3. Basamaklı kopolimerleşme -- 49 2.3.4.4. Blok ve aşı kopolimerleşmesi -- 50 2.3.5. Polimerlerin ortalama mol kütleleri -- 51 2.3.6. Polimerlerin çözünürlüğü -- 54 3. KULLANILAN MALZEME VE YÖNTEM -- 57 3.1. Kullanılan Malzemelerin Özellikleri -- 57 3.1.1. MA-AA kopolimerinin sentezinde kullanılan malzemeler -- 57 3.1.2. Seramik-polimer örneklerinin hazırlanması için kullanılan malzemeler. 61 3.2. Deneysel Yöntem -- 61 3.2.1. MA-AA kopolimerinin sentezlenmesi -- 61 3.3. Sentezlenen Kopolimerin Analizleri -- 65 3.3.1. FT-IR spektroskopisi (Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi) -- 65 3.3.2. TGA (Termogravimetrik analiz) -- 66 3.3.3. GPC (Jel geçirgenlik kromatografısi) -- 66 vii 3.3.4. XRD (X-ışını kırınım difraktometresi) -- 67 3.3.5. SEM (Taramalı elektron mikroskopisi) -- . 67 3.4. Hazırlanan Seramik-Polimer Kompozit Örneklerinin Analizleri -- 67 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA -- 70 4.1. MA-AA Kopolimerinin FT-IR Spektrumu -- 70 4.2. TGA Eğrileri -- 71 4.3. GPC Sonuçları -- 72 4.4. Seramik Örneklerin Döküm Hızı ve Dayanım Sonuçları -- 73 4.5. XRD Analiz Sonuçları -- 77 4.6. SEM Analiz Sonuçları -- 82 5. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 84 6. KAYNAKLAR -- 87 EK-1 -- 90 Çalışma kapsamında sentezlenmiş olan kopolimerlerin FT-IR spektrumları -- 90 A. Sentezlenen MA-St kopolimerinin FT-IR spektrumu -- 90 B. Sentezlenen MMA-VA kopolimerinin FT-IR spektrumu -- 90 C. Sentezlenen MA-AA-St terpolimerinin FT-IR spektrumu -- 91 D. Sentezlenen MA-VA kopolimerinin FT-IR spektrumu -- 91 E. Sentezlenen MAA-VA kopolimerinin FT-IR spektrumu -- 92 ÖZGEÇMİŞ -- 93en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeramiken_US
dc.subjectPoli (MA-co-AA)en_US
dc.subjectXRDen_US
dc.subjectSEMen_US
dc.subjectKopolimeren_US
dc.subjectMaleik Anhidriten_US
dc.subjectAkrilik Asiten_US
dc.titleMaleik anhidrit-akrilik asit kopolimeri ile seramik kompozitinin hazırlanması ve karakterizasyonuen_US
dc.title.alternativePreparation of ceramic composite with maleic anhydride- acrylic acid copolymer and characterizationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record