Show simple item record

dc.contributor.advisorŞanlı, Senem
dc.contributor.authorCanıtez, Pınar
dc.date.accessioned2019-03-22T06:22:01Z
dc.date.available2019-03-22T06:22:01Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-02-10
dc.identifier.citationCanıtez, P. (2012). Lösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin su-organik çözücü ikili karışımlarında, spektroskopik ve ypsk yöntemler ile belirlenmesi ve bu ilaçların YPSK yöntemle eş zamanlı tayini (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/221
dc.description.abstractBu çalışmada, kanser hastalıkları arasında önemli bir yere sahip olan ve yurdumuzda da sıklıkla görülen lösemi hastalığının tedavisinde kullanılan doksorubisin, vinkristin, tioguanin ve daunorubisinin iyonlaşma sabitleri su ve su-organik çözücü karışımlarında ters faz sıvı kromatografik ve spektroskopik yöntemler ile tayin edilmiştir. pektrofotometrik metot, nötral ve iyonik türlerin farklı absorbans özelliklerine sahip olması prensibine dayanır. Bunun için belli bir dalga boyu aralığında kaydedilen absorbans verilerinden yararlanılır. Bu kriterler sağlandığında elde edilen sonuçların kesinliği oldukça iyidir. Buna ilave olarak, iyonlaşma sabitleri iyonlar arası etkileşimler olmaksızın doğrudan ölçülebilir. HPLC ile iyonlaşma sabitlerinin tayini, günümüzde sıvı kromatografik yöntemle ayrılmaları istenen bileşiklerin ayırmalarının optimizasyonunda ilk aşamadır.İyonlaşma sabitlerinin hesaplanmasında gerekli grafikler yanı sıra bu amaç için geliştirilmiş bilgisayar programlarından yararlanılmıştır. HPLC yöntemlerinde elde edilen veriler ile ayırmanın optimizasyonu sağlanmıştıren_US
dc.description.abstractIn this study, the ionizationconstants of doxorubicin, vincristine, daunorubicine and tioguanin used in the treatment of the leukemia which has important place among the cancer diseases and often seen in our country were determined reverse-phase liquid chromatographic and spectroscopic methods in water and water-organic solvent mixtures. Spectrophotometric method is based on the principle that neutral and ionic species have different spectra. If this criteria is met, the precision of results will be good enough. Moreover, the dissociation constants can be measured directly without inter-ionic effects having to be considered. Determination of ionization constants by HPLC is the first step of optimization of a liquid chromatographic method. For calculation of ionization constants, graphics and computer programs developed for this purpose were used. Optimization of seperation was set up by the data obtained from HPLC methodsen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- iv ABSTRACT -- v TEŞEKKÜR -- vi İÇİNDEKİLER -- .vii ÇİZELGELER DİZİNİ -- viii ŞEKİLLER DİZİNİ -- ix SİMGELER VE KISALTMALAR -- x 1. GİRİŞ -- 1 2. KURAMSAL TEMELLER -- 2 2.1. Kaynak Araştırması -- 28 2.2. Materyal ve Yöntem -- 29 2.2.1. Kullanılan cihazlar -- 29 2.2.2. Kullanılan kimyasal maddeler -- 30 2.2.3. Kullanılan çözeltiler -- 31 2.2.3.1. Spektroskopik titrasyonlar -- 31 2.2.3.2. Kromatografik çalışmalar -- 32 2.2.4.Yöntem -- .34 2.2.4.1. Spektroskopik titrasyonlar -- 34 2.2.4.2. HPLC yönteminin optimizasyonu -- -- .35 3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA -- 36 3.1. Çalışılan Bileşiklerin ACD-Lab ve SPARC Programı ile Hesaplanan İyonlaşma Sabitleri -- 36 3.2. İlaçların Spektroskopik Yöntemle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini -- 39 3.3. HPLC Yöntemiyle İyonlaşma Sabitlerinin Tayini -- 48 3.4. Doksorubisin, Daunorubisin ve Vinkristin için Geliştirilen HPLC-DAD Yöntemine Ait Analiz Bulgular -- 56 3.4.1.HPLC Sisteminin Optimizasyonu -- .56 4. SONUÇ -- 60 4.1. İlaçların pKa Değerlerinin Spektroskopik ve HPLC Yöntemi İle Tayini -- 60 KAYNAKLAR -- 62 ÖZGEÇMİŞ -- 67en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)en_US
dc.subjectİyonlaşma Sabitlerien_US
dc.subjectDaunorubisinen_US
dc.subjectDoksorubisinen_US
dc.subject6- Tioguaninen_US
dc.subjectVinkristinen_US
dc.titleLösemi tedavisinde kullanılan bazı ilaçların iyonlaşma sabitlerinin su-organik çözücü ikili karışımlarında, spektroskopik ve ypsk yöntemler ile belirlenmesi ve bu ilaçların YPSK yöntemle eş zamanlı tayinien_US
dc.title.alternativeDetermination of dissociation constants of some drugs, used in the treatment of leukemia, by spectroscopic and hplc methods and optimization of method for simultaneous determination of these drugs by HPLCen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record