Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDemirdaş, Tuba
dc.date.accessioned2019-03-22T06:22:14Z
dc.date.available2019-03-22T06:22:14Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-18
dc.identifier.citationDemirdaş, T. (2012). Din öğretiminde çoğulcu yaklaşım modelleri (zorunlu din öğretimiyle birlikte isteğe bağlı din eğitimi dersi önerisi) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/222
dc.description.abstractÜlkemizde ve diğer ülkelerde din öğretiminin hangi yaklaşım benimsenerek nasıl yapılacağı sürekli tartışılagelen bir konudur. Bu çalışmada, öncelikle din öğretimi hakkında uluslararası genel düşüncelere yer verilerek, Türkiye din öğretimi konusunda diğer ülkelerle karşılaştırılacaktır. Türkiye’de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi ayrıntılı bir şekilde incelenecek, durum tespiti yapılarak dersin gerekliliği ve eğitime katkısı üzerinde durulacak, diğer taraftan yaşanan sıkıntılara işaret edilecektir. Dünyada uygulanan din öğretimi yaklaşımlarına değinilerek ülkemizde çoğulcu din öğretimi yaklaşımının uygulanabilirliği ve gerekliliği üzerinde durulacaktır. Din öğretiminde dini pratiklere yer verilmemesinin yarattığı boşluğa işaret edilerek din eğitiminin gerekliliği ve uygulanabilirliği sorgulanacaktır. Bu tez din öğretiminde çoğulcu yaklaşım modellerini incelemeyi hedefleyerek zorunlu din öğretimiyle birlikte isteğe bağlı din eğitimi dersi önerisini sunmaktadıren_US
dc.description.abstractIn our country and others, there has always been an argument about which way should be followed to teach religion. This study primarily includes the international thoughts on religious education and makes comparison of Turkey with other countries about teaching religion. Along with the determination of the situation, Religious Culture and Ethics lesson in Turkey, the necessity of the religious course, its contribution to education and the possible problems will be discussed in detail.This study also analyzes the religion lessons practised around the world and questions the necessity and practicality of the pluristic religion education in Turkey. The reseacrh also signals the gap caused by not taking part in religious practising and in line with this investigates the necessity and applicability of teaching religion This study aims to look for models of pluralist approach in teaching religion and proposes voluntary religious education course along with compulsory religious educationen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET,i -- ABSTRACT, ii -- İÇİNDEKİLER, iii -- KISALTMALAR, v -- ÖNSÖZ,vi -- GİRİŞ,1 -- PROBLEM,1 -- AMAÇ,1 -- YÖNTEM,1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- DİN ÖĞRETİMİ VE TÜRKİYE’DE DKAB DERSİ -- 1.DİN ÖĞRETİMİ HAKKINDA GENEL DÜŞÜNCELER,3 -- 1.1.Laik Sistemde Din Öğretiminin Yeri,3 -- 1.2.Anayasada Din Eğitimi Hakkı,7 -- 1.3.Örgün Eğitimde Zorunlu Din Dersi,13 -- 1.4.Türkiye‟de Din ve Ahlak Öğretiminin Statüsü,15 -- 1.5.Diğer Ülkelerde Din ve Ahlak Öğretiminin Statüsü,15 -- 2.TÜRKİYE’DE DİN ÖĞRETİMİ VE DKAB DERSİ,16 -- 2.1.Türk Toplumunda Dinin Önemi,17 -- 2.2.Türk Eğitim Tarihinde Din Dersleri,22 -- 2.3.DKAB Dersinin Teorisi,23 -- 2.4.DKAB Öğretim Programları ve Müfredatı ,24 -- 2.5.Din Öğretimi Alanına Öğretmen Yetiştirme,28 -- 2.6. 12 Yıllık (4+4+4) Zorunlu Eğitim Projesinde DKAB Dersi,35 -- -- İKİNCİ BÖLÜM -- DİN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI -- 1.DİN ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI,37 -- 1.1.Mezhebe Dayalı Din Öğretimi Yaklaşımı,37 -- 1.2.Din Hakkında Öğretim Yaklaşımı,40 -- 1.3.Din Öğretiminde Çoğulcu Modeller ,42 -- 1.3.1.Çoğulcu/Çok Kültürlü Din Öğretimi,46 -- 1.3.2. Fenomenolojik Din Öğretimi,53 -- 1.3.3. Mezhepler Arası Din Öğretimi,57 -- 1.3.4. Dinler Arası Din Öğretimi,58 -- 1.3.5. Yorumlayıcı Din Öğretimi,59 -- 2.TÜRKİYE’DE DKAB DERSİ VE ÇOĞULCULUK,59 -- 2.1.Geçmişten Günümüzde DKAB Dersinde Temel Alınan Yaklaşımlar ,62 -- 2.2.Çoğulcu Öğretim Perspektifinden DKAB Dersi Öğretmeni Profili,65 -- 3.DİĞER ÜLKELERDE DİN DERSİ UYGULAMALARI VE TÜRKİYE İLE -- KARİILAİTIRILMASI,66 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- ZORUNLU DİN ÖĞRETİMİ DERSİYLE BİRLİKTE -- İSTEĞE BAĞLI (SEÇMELİ) DİN EĞİTİMİ DERSİ -- 1. ZORUNLU DİN ÖĞRETİMİ DERSİ,71 -- 2. İSTEĞE BAĞLI DİN EĞİTİMİ DERSİ,78 -- 2.1. İslam Din Dersi,85 -- 2.2. Alevilik Dersi,87 -- 3. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER,89 -- SONUÇ,92 -- KAYNAKÇA,96 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin Öğretimien_US
dc.subjectDKAB Dersien_US
dc.subjectÇoğulcu Yaklaşım Modellerien_US
dc.subjectİsteğe Bağlı Din Eğitimi Dersien_US
dc.subjectZorunlu Din Öğretimi Dersien_US
dc.titleDin öğretiminde çoğulcu yaklaşım modelleri (zorunlu din öğretimiyle birlikte isteğe bağlı din eğitimi dersi önerisi)en_US
dc.title.alternativePluralist approaches in religious teaching (proposal for voluntary religious education course along with compulsory religious teaching course)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record