Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Habib
dc.contributor.authorKurtcu, Elif
dc.date.accessioned2019-03-22T07:23:07Z
dc.date.available2019-03-22T07:23:07Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-05-24
dc.identifier.citationKurtcu, E. (2012). UFRS'ye tabi olacak KOBİ'lerde bağımsız dış denetimin faaliyet sonuçları üzerine olası etkileri (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/226
dc.description.abstractKOBİ'ler pek çok ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisi içinde de çok önemli bir yere sahiptir. İstihdama, ihracata ve üretime olan katkısı KOBİ'lerin ülkemizdeki önemini göstermektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2009 yılı verileri itibariyle KOBİ'ler Türkiye'deki toplam işletmelerin % 99,9'unu oluşturmaktadır. Ekonomi içindeki payı ve ekonomiye olan katkıları göz önüne alındığında KOBİ'lerin ayrı bir finansal raporlama sistemine olan ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle UMSK, 2009 yılında ?KOBİ'ler için UFRS? standardını yayınlamıştır. KOBİ'ler için finansal raporlama standardı, KOBİ'ler tarafından kullanılmak üzere yayınlanan standarttır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler; kamuya hesap verme yükümlülüğü bulunmayan ve dış kullanıcılar için genel amaçlı finansal tablo yayınlayan işletmelerdir. KOBİ finansal raporlama standardı kendine özgü, tam setten ayrı olarak hazırlanan bir standarttır. Tam set UFRS'leri temel alarak, sadeleştirerek, KOBİ'ler için daha kullanışlı hale getirmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunu tüm işletmelere muhasebe ve finansal raporlama konularında Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan, UFRS'lere uyma zorunluluğu getirmiştir. Yeni Türk Ticaret Kanunuyla bağımsız denetim zorunlu hale gelmiştir ve kanunda üç tür denetçiye yer verilmiştir. Bu denetçiler, bağımsız denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçidir. YTTK'de denetim görevini bağımsız denetim kuruluşları, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler yapmaktadır. KOBİ'lerde denetim görevi ise serbest muhasebeci mali müşavirlere ya da yeminli mali müşavirlere bırakılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanununun sermaye şirketlerine getirdiği bir diğer yenilikte her sermaye şirketinin bir internet sitesi açma zorunluluğudur. Bu çalışmada UFRS'yi uygulayacak KOBİ'lerde bağımsız dış denetimin faaliyet sonuçları üzerine olası etkileri belirlenmeye çalışılmıştır.en_US
dc.description.abstractSMEs have a very important place in our national economy as well as in many countries. Their contribution to employment, export and production indicates the importance of SMEs in our country. SMEs constitute 99.9 % of the total enterprises in Turkey by the data of 2009 of the Ministry of Science, Industry and Technology. When their share in economy and their contributions to economy are taken into consideration, the need of SMEs for a separate financial reporting system arises. Therefore, the IASC issued ?IFRS for SMEs? in 2009. The financial reporting standard for SMEs is the standard which was issued to be used by SMEs. Small and medium-sized enterprises are the enterprises which are not public accountable and issue general-purpose financial statement for external users. The financial reporting standard for SMEs is a standard which is unique and was prepared separately from the full set. The full set selected the IFRS as baseline, simplified them and made them more useful for SMEs. The New Turkish Commercial Code imposed on all enterprises the obligation to comply with the IFRS issued by the Public Surveillance, Accounting and Audit Standards Board on accounting and financial reporting matters. With the New Turkish Commercial Code, the independent audit became compulsory and three types of auditors were included into the Code. These auditors are independent auditor, process auditor and special auditor. In the New Turkish Commercial Code, the audit duty is fulfilled by independent auditing firms, independent accountant and financial advisor and sworn financial advisor. The audit duty in SMEs, however, was assigned to independent accountant and financial advisors or sworn financial advisors. Another innovation brought by the New Turkish Commercial Code to the companies with share capital is the obligation for each company with share capital to open a website. In this study, the possible effects of independent external audit in SMEs to apply IFRS on the operating results were tried to be determined.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET,i -- ABSTRACT,ii -- TABLOLAR LİSTESİ , viii -- KISALTMALAR LİSTESİ ,xi -- ÖNSÖZ , xii -- GİRİŞ , 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM KOBİ’LER VE KOBİ’LERİN EKONOMİ İÇİNDEKİ YERİ -- 1.1. KOBİ TANIMI , 3 -- 1.1.1. Türkiye’de KOBİ Tanımı ,3 -- 1.1.2. AB’ de KOBİ Tanımı ,5 -- 1.1.3. Basel II Kriterlerine Göre KOBİ Tanımı ,7 -- 1.2. KOBİ’LERİN GENEL ÖZELLİKLERİ , 9 -- 1.2.1. Türkiye’deki KOBİ’lerin Genel Özellikleri ,9 -- 1.2.2. Dünya’daki KOBİ’lerin Genel Özellikleri , 10 -- 1.2.3. KOBİ’ lerin Avantajlı ve Dezavantajlı Yönleri, 13 -- 1.3. KOBİ’LERİN ÖNEMİ , 16 -- 1.3.1. Türkiye Ekonomisi İçinde KOBİ’lerin Yeri ve Önemi , 16 -- 1.3.2. KOBİ’lerin İstihdama Sağladığı Katkı , 18 -- 1.3.3. KOBİ’lerin Verimlilik Artışına Katkıları, 19 -- 1.3.4. KOBİ’lerin İhracata Sağladığı Katkı , 19 -- İKİNCİ BÖLÜM UFRS’ YE TABİ OLACAK KOBİ’LERDE BAĞIMSIZ DIŞ -- DENETİM -- 2.1. DENETİM KAVRAMI , 22 -- 2.1.1. Kavramsal Olarak Denetim , 22 -- 2.1.2. Muhasebe Denetim İlişkisi , 23 -- 2.2. DENETİM TÜRLERİ , 24 -- 2.2.1. Amacına Göre Denetim Türleri , 25 -- 2.2.1.1. Mali Tablolara Yönelik Denetim , 25 -- 2.2.1.2. Uygunluk Denetimi , 25 -- 2.2.1.3. Faaliyet Denetimi ( Performans Denetimi) , 26 -- 2.2.1.4. Özel Amaçlı Denetim , 26 -- 2.2.2. Kapsamına Göre Denetim Türleri, 27 -- 2.2.2.1. Genel Denetim , 27 -- 2.2.2.2. Özel Denetim , 27 -- 2.2.3. Statüsüne Göre Denetim Türleri , 27 -- 2.2.3.1. İç Denetim , 27 -- 2.2.3.2. Dış Denetim , 27 -- 2.2.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri , 28 -- 2.2.4.1. Sürekli Denetim , 28 -- 2.2.4.2. Ara Denetim, 28 -- 2.2.4.3. Son Denetim , 28 -- 2.2.5. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim , 29 -- 2.2.5.1. Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetçi Olabilecekler , 32 -- 2.3. BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM, 32 -- 2.3.1. Bağımsız Dış Denetim Türleri , 35 -- 2.3.1.1. Sürekli Denetim , 35 -- 2.3.1.2. Sınırlı Denetim , 36 -- 2.3.1.3. Özel Denetim , 37 -- 2.3.2. Bağımsız Dış Denetim Standartları , 37 -- 2.3.3. Bağımsız Dış Denetimin Özellikleri , 39 -- 2.3.4. Bağımsız Dış Denetimin Fonksiyonları , 40 -- 2.3.4.1. Bilgilendirici Fonksiyonu , 40 -- 2.3.4.2. Koruyucu Fonksiyonu , 40 -- 2.3.4.4. Caydırıcılık Fonksiyonu , 40 -- 2.3.4.5. Ekonomik Fonksiyonu , 41 -- 2.3.5. Bağımsız Dış Denetimin Gerekliliği , 41 -- 2.3.6. Bağımsız Dış Denetimin Amaçları , 42 -- 2.3.7. Bağımsız Dış Denetimin Sınırları , 45 -- 2.3.7.1. Bağımsız Denetimin Kapsamına İlişkin Sınır , 45 -- 2.3.7.2. Bağımsız Denetimde Değerlendirmeye İlişkin Sınır , 45 -- 2.3.7.3. Bağımsız Denetimde Karşılaştırılabilirlik Hususuna İlişkin Sınır, 45 -- 2.4. KOBİ’LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA -- STANDARDI , 46 -- 2.4.1. KOBİ’ler İçin UFRS’de KOBİ Tanımı , 49 -- 2.4.2. KOBİ’lerde Finansal Raporlama İhtiyacı , 49 -- 2.4.3. KOBİ’ler için UFRS’deki Finansal Tablolarda Yer Alan Bilginin Niteliksel -- Özellikleri , 50 -- 2.4.4. KOBİ’ler İçin UFRS’nin Hazırlanması , 54 -- 2.4.4.1. KOBİ’ler İçin Ayrı Finansal Raporlama Standardı Hazırlanmasının Ana -- Nedenleri , 54 -- 2.4.4.2. KOBİ’ler İçin UFRS’nin Hazırlanma Süreci , 55 -- 2.4.5. KOBİ’ler İçin UFRS Ve Türkiye’deki Çalışmalar , 60 -- 2.4.6. KOBİ’ler İçin UFRS’yi Uygulayacak Olan İşletmeler , 64 -- 2.4.7. KOBİ’ler İçin UFRS İle Tam Set UFRS Arasındaki Farklılıklar , 66 -- 2.4.8. KOBİ Standardı Kapsamına Alınmayan UFRS’ler , 67 -- 2.4.9. KOBİ’ler İçin UFRS İle Tam Set UFRS’nin Kapsam Bakımından -- Karşılaştırılması , 68 -- 2.4.10. KOBİ Standardının Dünya Genelindeki Uygulanma Durumu , 71 -- 2.4.11. KOBİ’ler İçin UFRS’lerin KOBİ’lere Sağlayacağı Avantajlar , 68 -- 2.4.12. UFRS’ye Geçiş Sürecinde Yapılması Gerekenler ve KOBİ’lere Öneriler , 69 -- 2.5. UFRS’YE TABİ OLACAK KOBİ’LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN -- ETKİLERİ , 70 -- 2.5.1. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerde Bağımsız Dış Denetim Uygulamasına Geçiş -- Süreci , 70 -- 2.5.2. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerde Bağımsız Dış Denetimin Gerekliliği , 75 -- 2.5.3. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerde Bağımsız Denetim Süreci Ve Planlaması . 76 -- 2.5.3.1. Müşteri Seçimi Ve İşin Alınması , 77 -- 2.5.3.2. Denetimin Planlanması, 77 -- 2.5.3.3. Denetim Programının Yürütülmesi , 78 -- 2.5.3.4. Bulguların Raporlanması , 80 -- 2.5.4. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerde Bağımsız Dış Denetim Faaliyetleri , 82 -- 2.5.4.1. Bağımsız Denetim Sözleşmesi, 83 -- 2.5.4.2. Firma Görüşmesi ve Bağımsız Denetim Planı, 84 -- 2.5.4.3. Gözetim ve Koordinasyon , 86 -- 2.5.4.4. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi , 86 -- 2.5.4.5. Kanıt Toplama ve Değerlendirme , 87 -- 2.5.4.6. Çalışma Kâğıtlarının Düzenlenmesi , 88 -- 2.5.4.7. Raporlama , 89 -- 2.5.4.8. Bağımsız Denetimde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar , 89 -- 2.5.5. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerde Bağımsız Dış Denetimin Olası Etkileri , 92 -- 2.5.6. UFRS’ye Tabi Olacak KOBİ’lerin Bağımsız Dış Denetime Hazır Olması İçin -- Yapması Gerekenler , 95 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UFRS’ YE TABİ OLACAK KOBİ’LERDE BAĞIMSIZ DIŞ -- DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİNİ -- ÖLÇMEYE YÖNELİK UYGULAMA -- 3.1. ARAŞTIRMANIN AMACI , 97 -- 3.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI , 97 -- 3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ , 97 -- 3.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE ANALİZİ , 97 -- 3.4.1. Demografik Özelliklerin Analizi , 98 -- 3.4.2. Değişkenlerin Frekans Tabloları , 99 -- 3.4.3. Faktörlerin Etkilerinin İncelenmesi , 110 -- SONUÇ , 125 -- KAYNAKÇA , 129 -- EK-1 , 138 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectKOBİ’ler İçin UFRSen_US
dc.subjectBağımsız Dış Denetimen_US
dc.titleUFRS'ye tabi olacak KOBİ'lerde bağımsız dış denetimin faaliyet sonuçları üzerine olası etkilerien_US
dc.title.alternativePossible effects of independent external audit in SMEs to be subject to IFRS on operating resultsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record