Show simple item record

dc.contributor.advisorOkur, Kaşif Hamdi
dc.contributor.authorÇalkan, Murat
dc.date.accessioned2019-03-22T12:03:04Z
dc.date.available2019-03-22T12:03:04Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-18
dc.identifier.citationÇalkan, M. (2013). Halim Sabit Şibay'ın İslâm Hukuku ile ilgili görüşleri (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/242
dc.description.abstractBu çalışma, Halim Sabit Şibay’ın İslâm hukukunun tarihî gelişimi ile ilgili, özellikle de içtihâd ve örf ile alâkalı yaklaşımlarını ortaya koyarak kendi zamanında yaşanan sosyal, siyasî, dinî vb. sorunlara nasıl bir bakış açısı ile çözüm bulmaya çalıştığını ve eleştirilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Halim Sabit Şibay’ın İslâm Hukuku İle İlgili Görüşleri” başlığı altında yapılan bu çalışma, giriş bölümü dışında üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın tarihî ve teorik arka planı ele alınmakta ve buna bağlı olarak da ana hatları ile dönemin sosyal yapısından bahsedilmektedir. Sonra Halim Sabit’in hayatından, eserlerinden, ilmî zihniyetinden ve faaliyetlerinden söz edilerek birinci bölüm tamamlanmaktadır. İkinci bölümde, Halim Sabit’in İslâm hukukunun tarihî gelişimi ile ilgili yaklaşımları ele alınmaktadır. Burada müellifimizin fıkıh tarihini bir içtihâd tarihi olarak nasıl ele aldığı anlatılmaktadır. Bu çerçevede yazarın, içtihâdı kendi örf anlayışı çerçevesinde tanımladığı ve fıkıh tarihini bir içtihâd tarihi olarak sunduğu tespit edilmektedir. Üçüncü bölüm üç ana başlık çerçevesinde ele alınmaktadır. İlk ana başlık çerçevesinde Emile Durkheim ve Ziya Gökalp’tan kısaca söz edildikten sonra Halim Sabit’in içtimâî usûl-i fıkıh anlayışından bahsedilmekte, sonra da İzmirli İsmail Hakkı’nın içtimâî usûl-i fıkıh anlayışına getirdiği eleştiri sunulmaktadır. İkinci ana başlık çerçevesinde müellifimizin örf kavramı ile ilgili olduğunu düşündüğü ma’ruf, takvâ gibi kavramlar ve İslâm’ın ilk devirlerinden itibaren teşrî’ salahiyetinin nasıl ve kimler tarafından gerçekleştirildiği hususu zikredilmekte, “velâyet-i diniye” ve “velâyet-i hukukiye” bahisleri ele alınmaktadır. Üçüncü ana başlık çerçevesinde ise yazarın furû’ konusundaki görüşleri incelenmekte ve yapılan açıklamaların çoğunlukla klasik fıkıh anlayışı çerçevesinde olduğu görülmekle beraber, örf merkezli bir çerçeve çizdiği ve bir çıkış yolu aradığı düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to analyze the criticisms of Halim Sabit Sibay regarding historical development of Islamic law, by revealing his approach about jurisprudence andcustoms, in which perspective he tried to find a solution forsocial, political, religious issues etc. experienced in his time. This study done under the title of “The views of Halim sabit Sibay on Islamic Law” consists of three chapters excluding introduction part. In first chapter, historical and theoretical backg round of study were examined and accordingly, social structure of that period was discoursed in details. Then, first chapter was completed by discussing about the life of Halim Sabit and his works, his scholarly mentality and activities. In second chapter, the aspects of Halim Sabit on historical development of Islamic Law is examined. Here, it was discussed how ourauthorconsider the history of fiqh as history of jurisprudence. , it was confirmed that the authordefined the jurisprudence with in his traditional perception and considered the history of fiqh as history of jurisprudence. The third chapter was analsed in third main title framework with in the first main title aftermentioning Emile Durkheim and Ziya Gökalp briefly the approach of Halim Sabit’s social usul al – fiqhregarding the sources of Islamic Law was discussed with in tnesecond main title framework There fore, theconcepts of “ma’ruf’(known), “takva” (piety), “ijma” (consensus), “ijtihad” (jurisprudence), “mujtahid” (fiqhscholar), “ijtimai anmuzej” (social form), “ijma” fuqaha” (consensus of fuqaha) etc. That ourauthorthought they are associated with the concept of tradition were analyzed, thematter of how and bywhom was legal authorityapplied from the early periods of Islam was mentioned, theargument was completed with the subjects of “religiousauthority” and “legal authority”. With in thethird main title framework, the author sthoughts on the concept of puberty, custody, adequacy etc. was examined and seen that the explanations of author mostly were in traditional aspect of fiqh and also he looked for a way out by this centrism, arguments generally done within usul al-fiqh framework took place within permissibilityen_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET,i -- ABSTRCT,ii -- İÇİNDEKİLER,iii -- KISALTMALAR,vii -- ÖNSÖZ,ix -- GİRİŞ,1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- TARİHSEL VE TEORİK ARKA PLAN -- 1. ANA HATLARIYLA DÖNEMİN SOSYAL YAPISI,5 -- 2. HALİM SABİT ŞİBAY’IN İLMÎ KİŞİLİĞİ,14 -- 2.1. Hayatı,14 -- 2.2. Eserleri,16 -- 2.3. Makaleleri,17 -- 2.3.1. Sırat-ı Müstakim’deki Makaleleri,17 -- 2.3.2. Sebîlürreşad’daki Makaleleri,19 -- 2.3.3. Yeni Mecmua’daki Makaleleri,21 -- 2.3.4. İslâm Mecmuası’ndaki Makaleleri,21 -- 2.3.5. Türk Yurdu’ndaki Makaleleri,22 -- 2.3.6. İçtimâiyat Mecmuası’ndaki Makaleleri,23 -- 2.3.7. Gazetelerdeki Makaleleri,23 -- 2.3.8. İslâm Ansiklopedisi’ndeki Makaleleri,23 -- 3. İLMÎ ZİHNİYETİ ,24 -- 4. FAALİYETLERİ,26 -- İKİNCİ BÖLÜM -- HALİM SABİT ŞİBAY’IN İSLÂM HUKUKU’NUN TARİHÎ GELİŞİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ -- 1. HZ. MUHAMMED DEVRİNDE İÇTİHÂD,32 -- 2. SAHABE DEVRİNDE İÇTİHÂD,35 -- 3.TABİÎN DEVRİNDE İÇTİHÂD,48 -- 3.1. Irak Fıkıh Mektebi Ve İmam Ebû Hanîfe,49 -- 3.1.1. Ebû Hanîfe Devrinde İçtihâd,54 -- 3.1.2. Ebû Hanîfe’nin Ashabı ve İçtihâd Anlayışları,57 -- 4. HİCAZ FIKIH MEKTEBİ VE İMAM MÂLİK,59 -- 5. IRAK VE HİCAZ FIKIH MEKTEPLERİNİN KURULMASINDAN SONRAKİ ZAMANLARDA FIKHIN GELİŞİMİ,62 -- 5.1. İmam Şâfiî Ve Şâfiîler,63 -- 5.2. Ahmed b. Hanbel Ve Hanbelîler.73 -- 6. DÖRDÜNCÜ HİCRÎ ASIRDAN SONRA İÇTİHÂD,79 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- HALİM SABİT’İN İÇTİMÂÎ USÛL-İ FIKIH AKIMINDAKİ YERİ VE FURÛ’ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ -- 1. İÇTİMÂÎ USÛL-İ FIKIH’A ETKİ EDEN DÜŞÜNÜRLER,99 -- 1.1. Emile Durkheim,100 -- 1.2. Ziya Gökalp,101 -- 1.3. Halim Sabit Şibay,107 -- 1.4. İzmirli İsmail Hakkı,110 -- 2. HALİM SABİT ŞİBAY’IN İÇTİMÂÎ USÛL-İ FIKIH AÇISINDAN İSLÂM HUKUKU’NUN KAYNAKLARINA BAKIŞI,120 -- 2.1. Nass,122 -- 2.2. Örf-Ma’ruf,123 -- 2.3. Takva Ve Örf,132 -- 2.4. İcmâ,134 -- 2.5. İçtihâd-Müçtehid,136 -- -- 2.6. İçtimâî Enmûzeçlere Göre İçtihâd Zümreleri-İcmâ-i Fukahâ,140 -- 2.7. İcmâ-i Fukahânın Tarifi Ve İzahlar,143 -- 2.8. Teşrî’ Salahiyeti Meselesi,145 -- 2.8.1. Nass ve Hulefâ-i Râşidîn Devirlerinde Teşrî’ Salahiyeti,146 -- 2.8.2. Ashab Zamanının Sonlarına Doğru Emevîler Devrinde Teşrî’ Salahiyeti,147 -- 2.8.3. Sahabilerden Sonra Emevîler Devrinde Teşrî’ Salahiyeti,148 -- 2.8.4. Abbasîler Devri ve Teşrî’ Salahiyeti,151 -- 2.8.5. Osmanlılar Devri Ve Teşrî’ Salahiyeti,154 -- 2.9. Velâyet-i Diniye-Meşîhat-ı İslâmiye (Şeyhülislâmlık) Teşkilatı,160 -- 2.9.1. Teşrî’-i Dinî Heyeti – İcmâ Ve İftâ,160 -- 2.9.2. Dinî Terbiye Heyeti,167 -- 2.10. Dinşinaslar Ve Fakîhler Ya da Diyanet Teşkilatının Lüzumu ,171 -- 2.11. Velâyet-i Hukukiye,175 -- 2.11.1 Teşrî’-i Hukukî Heyeti – İçtimâî Enmûzece Göre İçtihâd Ve İcmâ,175 -- 3. HALİM SABİT ŞİBAY’IN FURÛ’ KONUSUNDAKİ YAKLAŞIMLARI,181 -- 3.1. İbadetler,181 -- 3.1.1. Kur’an Kıraatı,181 -- 3.1.2. Hutbe,185 -- 3.1.3. Hac,191 -- 3.1.3.1. Hac Ve Kâbe,191 -- 4. AİLE TARİHİ,196 -- 4.1. İslâmiyet’ten Evvel Ve Sonra İzdivâc,196 -- 5. AİLE HUKUKU,207 -- 5.1. Nikâh Akdinde Büluğ Meselesi,207 -- 5.2. Akitte Elfaz-ı Mahsusa ve Hıyar (Seçme Hakkı),209 -- 5.3. Ehliyet-i Nikâh Meselesine Bir Nazar ,209 -- 5.4. Ehliyet-i Velâyet,211 -- -- 5.5. Kefaet ( Evlilikte Denklik ),217 -- 5.6. Nikâhta Saadet,223 -- SONUÇ,226 -- KAYNAKÇA,232 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleHalim Sabit Şibay'ın İslâm Hukuku ile ilgili görüşlerien_US
dc.title.alternativeTheviews of Halim Sabit Sibay on Islamic Lawen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record