Show simple item record

dc.contributor.advisorKendirli, Selçuk
dc.contributor.authorKısacık, Harun
dc.date.accessioned2019-03-22T12:03:35Z
dc.date.available2019-03-22T12:03:35Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-09-05
dc.identifier.citationKısacık, H. (2013). Denetimde hata ve hileler: Çorum sahasında bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/243
dc.description.abstractBu çalışmada, muhasebede yapılan hata ve hileler konuları incelenmiştir. Öncelikle denetim kavramı ve muhasebe denetimi ile ilgili teknik bilgiler açıklanmıştır. Daha sonra da muhasebede yapılan hata ve hileler konuları incelenmiştir. Çalışma sonunda bir anket düzenlenmiş ve Çorum ilinde bulunan Yeminli Mali Müşavir (YMM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM)'lerin muhasebe hata ve hileleri konusunda görüşleri alınmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, the error in accounting tricks was investigated. First, the concept of auditing, accounting and technical information described in connection with an audit. Then the error in accounting tricks was investigated. At the end, a survey in the province of Çorum organized and Chartered Accountant (CA) and Certified Public Accountant (CPA) 's views on accounting errors and tricks taken.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, i -- ABSTRACT, ii -- İÇİNDEKİLER, iii -- TABLOLAR LİSTESİ, vii -- KISALTMALAR VE SİMGELER DİZİNİ, iix -- ÖNSÖZ,x -- GİRİŞ, 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- DENETİM KAVRAMI VE MUHASEBE SİSTEMİNDE DENETİM -- 1. DENETİM KAVRAMI VE MUHASEBE DENETİMİ, 3 -- 2. MUHASEBE DENETİMİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, 4 -- 3. MUHASEBE DENETİMİNİN AMAÇLARI, 7 -- 4. MUHASEBE DENETİMİ TÜRLERİ, 8 -- 4.1. Amaçlarına Göre Denetim Türleri, 8 -- 4.1.1. Mali Tablolar Denetimi, 8 -- 4.1.2. Uygunluk Denetimi, 9 -- 4.1.3. Faaliyet Denetimi, 10 -- 4.1.4. Özel Amaçlı Denetimler, 11 -- 4.2. Kapsamına Göre Denetim Türleri, 11 -- 4.3. Yapılış Nedenine Göre Denetim Türleri, 12 -- 4.3.1. Zorunlu (Yasal) Denetim, 12 -- 4.3.2. İsteğe Bağlı Denetim, 12 -- 4.4. Uygulama Zamanına Göre Denetim Türleri, 12 -- 4.4.1. Sürekli Denetim, 12 -- 4.4.2. Ara Denetim, 14 -- 4.4.3. Son Denetim, 14 -- 4.5. Denetçinin Statüsüne Göre Denetim Türleri, 14 -- 4.5.1. Bağımsız Denetim, 15 -- 4.5.2. İç Denetim, 15 -- 4.5.3. Kamu Denetimi, 16 -- 5. DENETÇİ TÜRLERİ, 17 -- 5.1. Bağımsız Denetçiler, 17 -- 5.2. İç Denetçiler, 19 -- 5.3. Kamu Denetçileri, 20 -- İKİNCİ BÖLÜM -- MUHASEBEDE HATA VE HİLELER -- 1. MUHASEBE HATALARI, 22 -- 2. MUHASEBE HATALARININ NEDENLERİ, 23 -- 2.1. Bilgisizlik ve Tecrübesizlik, 24 -- 2.2. İhmal ve Dikkatsizlik, 24 -- 3. MUHASEBE HATALARININ ÇEŞİTLERİ, 25 -- 3.1. Matematik Hataları, 25 -- 3.2. Kayıt Hataları, 26 -- 3.3. Nakil Hataları, 35 -- 3.4. Unutulma ve Tekrarlama, 37 -- 3.5.Bilanço Hataları, 38 -- 4. HATA VE HİLE AYRIMI, 39 -- 5. MUHASEBE HİLELERİ, 41 -- 6. HİLE TÜRLERİ, 47 -- 6.1. Kasti Hatalar, 47 -- 6.2. Kayıt Dışı İşlemler, 48 -- 6.3. Zamanından Önce veya Sonra Kayıt, 50 -- 6.4. Uydurma Hesaplar, 51 -- 6.5. Belge Sahtekarlığı, 52 -- 6.6.Bilançonun Maskelenmesi, 58 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- MUHASEBEDE HATA VE HİLELER VE ÇORUM İLİ MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA ANKET UYGULAMASI -- 1. LİTERATÜR TARAMASI, 61 -- 2. ARAŞTIRMANIN AMACI, 62 -- 3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ, 62 -- 4. ÖRNEKLEM SEÇİMİ, 64 -- 5. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ, 64 -- 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, 65 -- 6.1. Çorum İli Meslek Mensuplarının Demografik Verilerinin Değerlendirilmesi,. 65 -- 6.2. Çorum İli Meslek Mensupları Muhasebe Hata ve Hileleri Görüşlerinin -- Değerlendirilmesi, 70 -- 6.3. Çorum İli Meslek Mensupları Muhasebe Hata ve Hileleri Yargılarının -- Değerlendirilmesi, 79 -- 7. GÜVENİLİRLİK ANALİZİ, 84 -- 8. ÇORUM İLİ MESLEK MENSUPLARI MUHASEBE HATA VE HİLELERİ -- SAHA ÇALIŞMASI HİPOTEZ TESTLERİ, 87 -- 9. İSTATİSTİKSEL ANALİZLER, 89 -- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME, 102 -- KAYNAKÇA, 105 -- EKLER, 112 -- EK-1. ANKET FORMU, 112 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDenetimen_US
dc.subjectHataen_US
dc.subjectHileen_US
dc.titleDenetimde hata ve hileler: Çorum sahasında bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe control of fraud and error: Çorum field a researchen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record