Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, İrfan
dc.contributor.authorÖlçer, Ahmet
dc.date.accessioned2019-03-22T12:42:17Z
dc.date.available2019-03-22T12:42:17Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-08-23
dc.identifier.citationÖlçer, A. (2013). Çorum ilinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde stratejik yönetimin yeri, önemi ve geliştirilmesi; bir işletme örneği (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/244
dc.description.abstractÇorum ilinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) stratejik yönetim konularındaki uygulamalarının neler olduğunu, stratejik yönetim kararlarının hangi örgütsel düzeyde alındığını, stratejik yönetimin temelini oluşturan SWOT analizinin ve diğer bilimsel tekniklerin tanınma ve kullanılma durumlarını ortaya koymak bu araştırmanın amaçları arasındadır. Bunun yanında bu çalışma, KOBİ’ler nezdinde yaygın olarak bilinmeyen stratejik yönetimin önemini hatırlatarak farkındalık yaratmak bakımından önemlidir. Araştırmanın uygulama kısmında anket yöntemi kullanılmıştır. Çorum Ticaret Sanayi Odası (ÇTSO) üye veri tabanında yer alan yaklaşık 200 işletmeye anket uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi neticesinde, Çorum KOBİ’lerinde stratejik yönetimin yaygın olarak uygulanmadığı, stratejik planın kısa sureli is planlarıyla karıştırıldığı, stratejik yönetim ve ilgili kavramların iyi bilinmediği ve soruların bu bilinmezlikle çelişkili şekilde cevaplandırıldığı görülmüştür. Bunun yanında, Çorum KOBİ’lerinin stratejik yönetim alanındaki tercih eğilimleri araştırılmış ve yöneticilerin eğitim durumu, cinsiyeti, çalışma süreleri ile stratejik yönetim kapsamı arasında anlamlı ilişkisi değerlendirilmiştir.en_US
dc.description.abstractDefining the applications in the field of strategic management, in which organizational level strategic management decisions are taken, recognition and practice of SWOT analysis which form the basis of strategic management and other scientific techniques in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the province of Çorum are between purposes of this study. In addition, this study is important in terms of creating awareness, recalling the importance of strategic management which are not widely known by SMEs. Survey method was used in the application part of the study. Questionnaire was administered about 200 members from Çorum Chamber of Commerce and Industry (ÇTSO) database. As a result of evaluation of the questionnaires, it is seen that strategic managements are not widely applied, strategic plan is mixed with short-term plans, strategic management and related concepts are not well known, and the questions were answered in a manner inconsistent of unawareness in SMEs of Çorum. In addition, preferred trends in the field of strategic management of Çorum SMEs are surveyed and relationship between strategic management scope and the level of education, gender, work duration of managers is assessed.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET,I -- ABSTRACT, II -- TEŞEKKÜR, III -- İÇİNDEKİLER, IV -- TABLOLAR LİSTESİ, XI -- KISALTMALAR, XII -- GİRİŞ, XIII -- BİRİNCİ BÖLÜM -- STRATEJİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR -- 1. STRATEJİNİN TANIMI VE ÖNEMİ, 1 -- 2. STRATEJİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR, 2 -- 3. STRATEJİK PLANLAMA, 3 -- 3.1. Stratejik Planlama Nedir?, 3 -- 3.2. Stratejik Planlamanın Genel Çerçevesi, 6 -- 3.3. Stratejik Planlamanın Hukuksal Boyutu, 8 -- 3.4. Stratejik Planlamanın Arka Planı, 9 -- 4. STRATEJİK YÖNETİM, 12 -- 4.1. Stratejik Yönetim Tanımı, 12 -- 4.2. Stratejik Yönetimin Özellikleri, 13 -- 4.3.Stratejik Yönetim Unsurları, 16 -- 4.4. Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim İlişkisi, 19 -- 4.4.1. Strateji Seçimi ve Farklı Stratejik Eylemler, 20 -- 4.4.1.1. Temel Stratejiler, 21 -- 4.4.1.2. Maliyet liderliği stratejisi, 27 -- 4.4.1.3. Farklılaştırma stratejisi, 27 -- 4.4.1.4. Odaklanma stratejisi, 28 -- 4.4.1.5. Fonksiyonel Stratejiler, 28 -- İKİNCİ BÖLÜM -- TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA KOBİ TANIMLARI -- 1. TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KOBİ, 29 -- 1.1. Kobi’lerin Tanımı Ve Tarihsel Gelişimi, 30 -- 1.1.1. Avrupa Birliği'nde KOBİ, 31 -- 1.1.2. Türkiye'de KOBİ, 32 -- 1.1.3. Japonya'da KOBİ Tanımı, 34 -- 1.1.4.Farklı Kurumlar Nezdinde KOBİ Tanımı, 35 -- 2. KOBİ'lerin Tarihsel Gelişimi, 36 -- 2.1. Sanayi Devrimi, 36 -- 2.2. Türkiye’de KOBİ’lerin Gelişimi, 37 -- 3. TÜRKİYE’DE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SEKTÖRÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ, 42 -- 3.1. Sektörün Boyutu ve Yapısı, 42 -- 3.2. KOBİ'lerin Sorunları, 46 -- 3.2.1. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Genel Sorunlar, 46 -- 3.2.1.1. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Üretim Sorunları, 47 -- 3.2.1.2. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Pazarlama Sorunları, 48 -- 3.2.1.3. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Finansman Sorunları, 49 -- 3.2.1.4. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Yasal, Bürokratik ve Diğer Sorunlar, 50 -- 3.2.2. KOBİ’lerin Karşılaştıkları Yönetim Sorunları, 51 -- 3.2.2.1. Yönetim ve Yönetici Sorunları, 51 -- 3.2.2.2. Nitelikli Personel Bulunamaması, 52 -- 3.2.2.3. İşletme Sahiplerinin Teknik Kökenli Olması, 53 -- 3.2.2.4. Yöneticilerin ve Personelin Eğitim Sorunları, 54 -- 3.2.2.5. Uzmanlaşma, Enformasyon (Bilgi) Eksikliği, 55 -- 3.2.2.6. İdari ve Teknik Danışmanlık, Rehberlik Hizmetlerinden Yoksunluk, 56 -- 3.2.2.7. Örgüt ve Örgütleme Sorunları,57 -- 3.3. KOBİ'lerin Avantajları, 58 -- 3.4. KOBİ'lerin Dezavantajları, 59 -- 3.5. KOBİ’lerin Sağladığı Yararlar ,60 -- 3.5.1. Know – How Yetersizliği ve Düşük Teknolojik Seviye, 62 -- 3.5.2. Finansal Ortamın Yetersizliği ,64 -- 4. KOBİ’LERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ YERİ, 66 -- 5. KOBİ’LERİN STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE KOBİ YÖNETİMİNE KATKILARI, 69 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -- KOBİ’LERİN STRATEJİK YÖNETİM BOYUTU ÇORUM SAHA ARAŞTIRMASI -- 3. KOBİ’LERİN STRATEJİK YÖNETİM BOYUTU ÇORUM SAHA ARAŞTIRMASI, 73 -- 1. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, 73 -- 2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ, 74 -- 3. EVREN VE ÖRNEKLEM, 75 -- 4. PİLOT UYGULAMA, 75 -- 5. ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ, 75 -- 6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME, 75 -- 6.1 Demografik Bilgiler, 75 -- 6.2. İşletmelerin Faaliyet Alanları, 76 -- 6.3. Likert Ölçekli Maddelerin Toplam İstatistikleri ,76 -- 7. STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE YÖNETİCİLERİN EĞİTİM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DURUMU, 84 -- 7.1. İşletmemizin belli bir misyon/vizyonu vardır, 84 -- 7.2. İşletmemizin ortak hedef ve amaçları vardır, 84 -- 7.3. İşletmemizin stratejik amaçları üst düzey yöneticilerin mutabakatıyla yazılı hale getirilir, -- 85 -- 7.4. İşletmemizin stratejik planı, performans farklılıkları ve düzeltmelerin prosedürünü içerir, 85 -- 7.5. İşletmemizin Stratejik Amaçları Nicel ve Ölçülebilirdir, 86 -- 7.6. İşletme Stratejimiz Belirlenirken Çevredeki Tehdit ve Fırsatlar İncelenir, 86 -- 7.7. İşletme Stratejimiz Belirlenirken Rakip Firmaların Faaliyetleri İncelenir, 87 -- 7.8. İşletme stratejimiz belirlenirken işletmemizin güçlü ve zayıf yanları tespit edilir, 88 -- 7.9.İşletme stratejimiz belirlenmeden önce alternatif stratejiler belirlenir, 89 -- 7.10. Alternatif stratejiler arasında uygun strateji seçilir, 89 -- 7.11. İşletme stratejimiz belirlendikten sonra ilgili plan ve bütçeler yapılır, 90 -- 7.12. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili plan ve bütçeler yapılır, 90 -- 7.13. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili sistematik izleme, analiz, tahmin yapılır, 92 -- 7.14. İşletmemizin organizasyonel yapısı, seçilen stratejiye adapte edilir, 92 -- 7.15. İşletmemizde uygulanan stratejilerin sonuçları ve etkinliği değerlendirilir,93 -- 8. STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE YÖNETİCİLERİN CİNSİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DURUMU,93 -- 8.1. İşletmemizin belli bir misyonu ve vizyonu vardır, 94 -- 8.2. İşletmemizin ortak hedef ve amaçları vardır, 95 -- 8.3. İşletmemizin stratejik amaçları üst düzey yöneticilerin mutabakatıyla yazılı hale -- Getirilir, 95 -- 8.4. İşletmemizin stratejik planı, performans farklılıkları ve düzeltmelerin prosedürünü -- İçerir, 96 -- 8.5. işletmemizin stratejik amaçları nicel ve ölçülebilirdir, 97 -- 8.6. İşletme stratejimiz belirlenirken çevredeki fırsat ve tehditler incelenir, 98 -- 8.7. İşletme stratejimiz belirlenirken rakip firmaların faaliyetleri incelenir, 99 -- 8.8. İşletme stratejimiz belirlenirken işletmemizin güçlü ve zayıf yanları tespit edilir, 100 -- 8.9. İşletme stratejimiz belirlenmeden önce alternatif stratejiler belirlenir, 101 -- 8.10. Alternatif stratejiler arasından uygun strateji seçilir, 101 -- 8.11. İşletme stratejimiz belirlendikten sonra ilgili plan ve bütçeler yapılır, 102 -- 8.12. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili plan ve bütçeler yapılır, 103 -- 8.13.İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili sistematik izleme, analiz, tahmin yapılır, 104 -- 8.14. İşletmemizin organizasyonel yapısı seçilen stratejiye adapte edilir, 105 -- 8.15. İşletmemizde uygulanan stratejilerin sonuçları ve etkinliği değerlendirilir, 106 -- 9. STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE YÖNETİCİLERİN KIDEM SÜRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DURUMU, 107 -- 9.1. İşletmemizin Belli Bir Misyonu/vizyonu vardır, 107 -- 9.2. İşletmemizin Ortak Hedef ve Amaçları Vardır, 108 -- 9.3. İşletmelerin Stratejik Amaçları Üst Düzey Yöneticilerin Mutabakatıyla Yazılı Hale Getirilir, 108 -- 9.4. İşletmemizin stratejik planı, performans farklılıkları ve düzeltmelerin prosedürünü içerir ,110 -- 9.5. İşletmemizin stratejik amaçları nicel ve ölçülebilirdir, 112 -- 9.6. İşletme stratejimiz belirlenirken çevredeki fırsat ve tehditler incelenir, 114 -- 9.7. İşletme stratejimiz belirlenirken rakip firmaların faaliyetleri incelenir, 114 -- 9.8. İşletme stratejimiz belirlenirken işletmemizin güçlü ve zayıf yanları tespit edilir, 116 -- 9.9. İşletme stratejimiz belirlenmeden önce alternatif stratejiler belirlenir, 117 -- 9.10. Alternatif stratejiler arasından uygun strateji seçilir, 118 -- 9.11. İşletme stratejimiz belirlendikten sonra ilgili plan ve bütçeler yapılır, 119 -- 9.12. İşletmemizde çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili plan ve bütçeler yapılır, 119 -- 9.13. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili sistematik izleme, analiz, tahmin yapılır, 120 -- 9.14. İşletmemizin organizasyonel yapısı seçilen stratejiye adapte edilir, 120 -- 9.15. İşletmemizde uygulanan stratejilerin sonuçları ve etkinliği değerlendirilir, 121 -- 10. STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI VE YÖNETİCİ OLARAK ÇALIŞMA SÜRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ DURUMU, 121 -- 10.1. İşletmemizin Belli Bir Misyonu Ve Vizyonu Vardır, 121 -- 10.2. İşletmemizin ortak amaç ve hedefleri vardır, 123 -- 10.3. İşletmemizin stratejik amaçları üst düzey yöneticilerin mutabakatıyla yazılı hale getirilir, 125 -- 10.4. İşletmemizin stratejik planı, performans farklılıkları ve düzeltmelerin -- prosedürünü içerir, 125 -- 10.5. İşletmemizin stratejik amaçları nicel ve ölçülebilirdir, 126 -- 10.6. İşletme stratejimiz belirlenirken çevredeki fırsat ve tehditler incelenir, 128 -- 10.7. İşletme stratejimiz belirlenirken rakip firmaların faaliyetleri incelenir, 128 -- 10.8. İşletme stratejimiz belirlenirken işletmemizin güçlü ve zayıf yanları tespit edilir, 130 -- 10.9. İşletme stratejimiz belirlenmeden önce alternatif stratejiler belirlenir, 131 -- 10.10. Alternatif stratejiler arasından uygun strateji seçilir, 132 -- 10.11. İşletme stratejimiz belirlendikten sonra ilgili plan ve bütçeler yapılır, 133 -- 10.12. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili plan ve bütçeler yapılır, 133 -- 10.13. İşletmemize çevresel faktörlerin etkileri ile ilgili sistematik izleme, analiz, tahmin yapılır, 135 -- 10.14. İşletmemizin organizasyonel yapısı seçilen stratejiye adapte edilir, 136 -- 10.15. İşletmemizde uygulanan stratejilerin sonuçları ve etkinliği değerlendirilir, 136 -- SONUÇ, 137 -- KAYNAKÇA, 140 -- EKLER, 145 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejien_US
dc.subjectStratejik Planlamaen_US
dc.subjectStratejik Yönetimen_US
dc.subjectKOBİen_US
dc.titleÇorum ilinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde stratejik yönetimin yeri, önemi ve geliştirilmesi; bir işletme örneğien_US
dc.title.alternativePlace, importance and improvement of strategic management in small and medium-sized businesses in Çorum province; a business caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record