Show simple item record

dc.contributor.advisorSakınç, İlker
dc.contributor.authorKuzkun, İbrahim
dc.date.accessioned2019-03-22T12:59:19Z
dc.date.available2019-03-22T12:59:19Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-14
dc.identifier.citationKuzkun, İ. (2013). Yatırımcılarda risk alma düzeyinin belirlenmesi: bir alan çalışması (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/245
dc.description.abstractBireysel yatırımcıların finansal risk toleransının ölçülmesi, hem tasarruflarını çeşitli yatırım alternatiflerinde değerlendirmek isteyen bireysel yatırımcılar hem de yatırımcılara aracılık ve danışmanlık hizmeti sunan finansal kurumlar açısından oldukça önemlidir. Ayrıca yatırımcıların risk alma eğilimlerini belirlemek, finansal enstrümanların yapılandırılması açısından, finansal yatırım enstrümanlarını ihraç eden kurumlar için de önemlidir. Bu nedenle bireysel yatırımcıların riske karşı duyarlılığı yıllardır pek çok araştırma ve tartışmanın konusu olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı öncelikle yatırımcıların risk-getiri ilişkisi içerisinde üstlendikleri risk düzeyini belirleyerek, üstlenilen risk düzeyine demografik faktörlerin etkisini incelemektir. Böylece yatırımcıların riske karşı kişilik yapısı belirlenerek, uygun portföyler önerilmesi istenmiştir. Çalışmanın bu temel amacı doğrultusunda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. İlk üç bölümde yatırım ve risk kavramlarına ilişkin bilgiler verildikten sonra, son bölümde bağımsız değişkenler olan demografik özelliklere sahip gruplar ile bağımlı değişkenler olan risk alma düzeyi ve risk alma davranışı arasındaki istatistiki anlamlılık test edilmiştir. Sonuç olarak çalışmamızda demografik faktörlerden cinsiyetin risk alma davranışını etkilemediği sonucuna varılmıştır. Risk alma düzeyini ise, eğitim ve gelir düzeyinin etkilemediği görülmüştür.en_US
dc.description.abstractMeasurement of financial risk tolerance of individual investors is very important for both individual investors, who want to evaluate various investment alternatives, and financial institutions, which offer counselling services. Determining the tendency of investors for taking risks, in terms of structuring of financial instruments is also important for the institutions which issue of financial investment instruments. For this reason, individual investors' risk-sensitivity has been the subject of research and debate for many years. The main purpose of this study is primarily to investigate in defining the level of risk undertaken in investors' risk-return relationship and the impact of demographic factors on risk undertaken level. Thus, the structure of investors against the risk are determined and are asked to propose appropriate portfolios. For the aim of this study, survey is conducted. In the first three chapters information on the concepts of investment and risk are given. In the last chapter, demographic characteristics groups, independent variables, and risk taking and risk taking behaviour, dependent variables are statistical significance are tested. As a result, we conclude that gender which is a demographic factor, does not affect risk taking behaviour. The level of risk-taking, however, is not affected by the level of education and income.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- Özet,i -- Abstract,ii -- Teşekkür Sayfası,iii -- Tablolar ve Şekiller Listesi,ix -- Kısaltmalar ve Simgeler,xi -- Önsöz,xii -- Giriş,1 -- 1. BÖLÜM YATIRIM ve YATIRIMCI KAVRAMI, YATIRIMCI DAVRANIŞLARI ve PSİKOLOJİK KARAKTERLERİ -- 1.1. YATIRIMIN TANIMI,2 -- 1.2. YATIRIMIN AMAÇLARI,3 -- 1.3. YATIRIMIN TÜRLERİ,3 -- 1.3.1. Üretim Yatırımları,3 -- 1.3.1.1. Rasyonelleştirme Yatırımları,4 -- 1.3.1.2. Yenileme (İkame) Yatırımları,4 -- 1.3.1.3. Genişleme Yatırımları,4 -- 1.3.2. Finansal Yatırımlar,4 -- 1.4. YATIRIM SÜRECİ,5 -- 1.5. YATIRIMCI KAVRAMI ve TÜRLERİ,8 -- 1.5.1. Bireysel Yatırımcı,9 -- 1.5.2. Kurumsal Yatırımcı,9 -- 1.6. BİREYSEL YATIRIMCI DAVRANIŞ BİÇİMLERİ,10 -- 1.6.1. Aşırı Güven,13 -- 1.6.2. Pişmanlıktan Kaçınma,14 -- 1.6.3. Belirsizlikten Kaçınma ve Aşina Olanı Tercih Etme,15 -- 1.6.4. Bilişsel (Hevristik) Çelişki,16 -- 1.6.5. Aşırı Reaksiyon,16 -- 1.6.6. Düşük Reaksiyon Gösterme,17 -- 1.6.7. Mental Muhasebe,18 -- 1.6.8. Çerçeveleme Etkisi,19 -- 1.6.9. Sürü Davranışı,19 -- 1.6.9.1. Rasyonel Sürü Davranışları,20 -- 1.6.9.2. İrrasyonel Sürü Davranışları,20 -- 1.7. YATIRIMCILARIN PSİKOLOJİK KARAKTERLERİ,21 -- 1.7.1. Bernewall’ın İkili Modeli,21 -- 1.7.2. Baılard, Bıehl ve Kaıser’in Beşli Modeli,23 -- 1.7.3. Kişilik Puanlaması,24 -- 1.8. YATIRIM ALANLARI,25 -- 1.8.1. Finansal Piyasalar,25 -- 1.8.1.1. Para Piyasası ve Araçları,25 -- 1.8.1.1.1. Mevduat,26 -- 1.8.1.1.2. Bono,26 -- 1.8.1.1.3. Repo/Ters Repo,27 -- 1.8.1.2. Sermaye Piyasası ve Araçları,27 -- 1.8.1.2.1. Menkul Kıymetler,33 -- 1.8.1.2.1.1. Hisse Senetleri,35 -- 1.8.1.2.1.2. Tahvil/ Bono,36 -- 1.8.1.2.1.3. Yatırım Fonları,37 -- 1.8.1.2.2. Diğer Sermaye Piyasası Araçları,39 -- 1.9. TÜRKİYEDEKİ YATIRIMCI VERİLERİ,39 -- 1.9.1. Yatırımcı Sayıları,39 -- 1.9.2. Piyasa Değerleri,41 -- 2. BÖLÜM RİSK KAVRAMI, ÇEŞİTLERİ ve RİSK ALMA DAVRANIŞLARI -- 2.1. RİSKİN TANIMI,44 -- 2.2. RİSK ÇEŞİTLERİ,45 -- 2.2.1. Sistematik Riskler,45 -- 2.2.1.1. Satın Alma Gücü Riski,45 -- 2.2.1.2. Piyasa Riski,46 -- 2.2.1.3. Faiz Oranı Riski,46 -- 2.2.1.4. Kur Riski, 47 -- 2.2.2. Sistematik Olmayan Riskler,47 -- 2.2.2.1. Finansal Risk,47 -- 2.2.2.2. Yönetim Riski,48 -- 2.2.2.2. İş ve Endüstri Riski,48 -- 2.3. YATIRIMCILARIN RİSK KARŞISINDAKİ DAVRANIŞLARI,49 -- 2.3.1. Riskten Kaçan Yatırımcı,50 -- 2.3.2. Riske Karşı Kayıtsız Yatırımcı,51 -- 2.3.3. Riski Seven Yatırımcı ,52 -- 3. BÖLÜM YATIRIMCILARDA RİSK ALGISI -- 3.1. RİSK ALMA DAVRANIŞI İLE RİSK İŞTAHI-RİSK TOLERANSI KAVRAMLARI,54 -- 3.2. YATIRIMCILARDA RİSK ALGISI,55 -- 3.3. BİREYSEL VE KURUMSAL YATIRIMCILAR ARASINDA RİSK ALGISININ FARKLARI,57 -- 3.4. RİSK ALGISININ ÖLÇÜLMESİ,58 -- 3.5. YATIRIMCILARDA RİSK ALGISININ DEMOGRAFİK VE SOSYO EKONOMİK ETKENLERLE İLİŞKİSİ,63 -- 3.5.1.Cinsiyetin Finansal Risk Algısına Etkisi,64 -- 3.5.2. Yaş ile Finansal Risk Algısı Arasındaki İlişki,65 -- 3.5.3. Medeni Durum ve Çocuk Sayısının Finansal Risk Algısına Etkisi,66 -- 3.5.4. Gelir Düzeyi ve Net Mal Varlığının Finansal Risk Algısına Etkisi,66 -- 3.5.5. Eğitim Düzeyinin Finansal Risk Algısına Etkisi,67 -- 3.5.6. Finansal Bilgi Seviyesinin Finansal Risk Algısına Etkisi,67 -- 3.5.7. Meslek ile Finansal Risk Algısı Arasındaki İlişki,67 -- 3.5.8. Diğer Demografik ve Sosyoekonomik Değişkenler,68 -- 4. BÖLÜM YATIRIMCILARDA RİSK ALMA DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: BİR ALAN ÇALIŞMASI -- 4.1. ARAŞTIRMANIN AMACI,69 -- 4.2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI,69 -- 4.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ,69 -- 4.4. ARAŞTIRMADA KULLANILAN İSTATİSTİK ANALİZLER VE DEĞİŞKENLER,70 -- 4.5. ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ,71 -- 4.6. ARAŞTIRMA BULGULARI VE DEĞERLENDİRME,72 -- 4.6.1. Bireysel Yatırımcıların Demografik Özelliklerinin Analizi,72 -- 4.6.2. Bireysel Yatırımcıların Yatırımlarıyla İlgili Özelliklerinin Analizi,75 -- 4.6.3. Bireysel Yatırımcıların Risk Profillerinin Analizi,80 -- 4.6.4. Hipotezlerin Analizi,81 -- SONUÇ,97 -- KAYNAKÇA,102 -- EK:1,116 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRisk Toleransıen_US
dc.subjectRisk Alma Eğilimien_US
dc.titleYatırımcılarda risk alma düzeyinin belirlenmesi: bir alan çalışmasıen_US
dc.title.alternativeThe determination of risk taking level of investors: a field surveyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record