Show simple item record

dc.contributor.authorŞeker, Mesut
dc.date.accessioned2019-03-22T13:48:49Z
dc.date.available2019-03-22T13:48:49Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-20
dc.identifier.citationŞeker, M. (2013). İlköğretim 6,7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Tosya örneği) (Yüksek Lisan Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/247
dc.description.abstractBu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersindeki öğrenci başarısını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda Kastamonu İli Tosya İlçesindeki, üst-orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyi temsilen seçilen, Namık Kemal Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu, Akbük Ortaokulu’nda öğrenim gören toplam 350 6. ve 7. Sınıf öğrencisinden oluşan örneklem grubu üzerinde gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Araştırmanın bağımlı değişkeni olan öğrencilerin başarı düzeylerine ilişkin veriler başarı testleri ile bu başarı düzeyini etkilediği düşünülen bağımsız değişkenlere ait veriler ise, öğrencilerin kişisel bilgileri, ailelerinin ekonomik yapısı ve derslerine ilgisi, sınıfın fiziki donanımı gibi çeşitli maddelerin bulunduğu anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Başarı testleri ve anket formu yoluyla elde edilen verilerin, istatistik programı SPSS ile ki-kare analizleri yapılmıştır. Araştırmamızın sonucunda; DKAB dersinde öğrenci başarı düzeyi ile öğrencilerin cinsiyet, sınıf düzeyi, şubeleri, yaşları, ailenin ekonomik geliri, babasının mesleği, babasının eğitim durumu, annesinin eğitim durumu, okul dışında eğitim alıp almadığı, günlük ne kadar TV seyrettiği, çalışma odasının olup olmadığı, ailesinin derslerine karşı ilgisi, günlük ders tekrarı yapıp yapmadığı, sınıftaki bilişim aracı yeterliliği, öğretmenin bilişim araçlarını kullanma yeterliliği, öğretmenin farklı ders anlatım metotlarını kullanma yeterliliği, öğrencinin derse aktif olarak katılıp katılmadığı, öğretmenin derste farklı kaynakları kullanma yeterliliği ve öğrencinin dersi sevip sevmediği değişkenleri arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. Ancak farklı okullarda eğitim görmeleri değişkeni ile başarı düzeyi arasında anlamlı bir farklılaşma tespit edilememiştir.en_US
dc.description.abstractThis study is a descriptivestudymade in order to determine the factors affecting the success of students at secondary schools in the Religious Culture and Ethics Course in 2012-2013 education term on the examplary group consisting of 350 students of 6th and 7th classes taught in Namık Kemal Ortaokulu, Fatih Ortaokulu, Sakarya Ortaokulu and Akbük Ortaokulu who have been selected in a way to represent the uppermiddle and the lowersocio-economiclevels in Tosya district in Kastamonu. While the data of successlevel of students, the dependant variants of the study, have been obtained through success tests, the data of independant variants, thought to affect this success level, have been obtained through the question naire form containing various items of student’s personal and familial features, economical structures of students’ families, students’ interest in the courses and pyhsical conditions of theclass. The data obtained through success tests and the question naire form have been analyzed through chi-square analysis using SPSS Statistics programme. In accordance with the data obtained from the study, there is a significant difference between the students’ level of success and their sex, level of class, deparment, age, level of reveneu, their fathers’ job, their fathers’ educationallevel, their mothers’ education allevel, whether they have extra courses after school, how long they watch TV in a day, their families’ interest in their lessons, whether they reviseregularly, adequacy of the It tools in theclass, teacher’scompetence in using It tools, teacher’s competence in using various teaching methods, whether students take active part in thelessons, teacher’s competence in using different sources for the course and whether students like the course. However, there isn’t a significant difference between the variant that they attend different schools and their level of success.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- GİRİŞ -- 1. Araştırmanın Problemi, 1 -- 1.1 Problem Durumu, 2 -- 1.1.1 Eğitim, 2 -- 1.1.2 Öğretme, 5 -- 1.1.3 Öğrenme, 5 -- 1.2 Din Eğitimi ve Tarihçesi, 6 -- 1.3 Başarı, 8 -- 1.4 Problem Cümlesi, 12 -- 1.5 Alt Problemler, 12 -- 2. Araştırmanın Amacı, 13 -- 3. Araştırmanın Önemi, 13 -- 4. Araştırmanın Denenceleri, 15 -- 5. Sınırlılıklar, 16 -- 6. İlgili Araştırmalar, 16 -- 7. Temel Kavramlar, 26 -- 1. Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler, 27 -- 1.1 Öğrenen İle İlgili Faktörler, 29 -- 1.1.1 Olgunlaşma, 29 -- 1.1.2 Hazır Bulunuşluk, 30 -- 1.1.3 Arkadaşlar, 33 -- 1.1.4 Özgüven, 33 -- 1.1.5 Motivasyon, 35 -- 1.1.6 Dikkat, 38 -- 1.2 Öğretmenden Kaynaklanan Faktörler, 40 -- 1.3 Öğrenme-Öğretme Sürecinden Kaynaklanan Faktörler, 43 -- 1.3.1 Öğrenme-Öğretme Süreci, 43 -- 1.3.2 Geri Bildirim Alma ve Düzeltme, 45 -- 1.3.3 Planlama, 49 -- 1.3.4 Öğretme Stilleri, 50 -- 1.3.5 Ceza ve Ödüller, 54 -- 1.3.6 Ödevler ve Projeler, 56 -- 1.3.6 Sınıf Yönetimi, 58 -- 1.4 Aile İle İlgili Faktörler, 61 -- -- 1.5 Dış Faktörler, 65 -- 1. Araştırmanın Modeli, 68 -- 2. Evren ve Örneklem, 68 -- 3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi, 69 -- 4. Uygulama, 69 -- 5. Verilerin Çözümlenmesi, 70 -- 1. Bulgular ve Yorumlar, 71 -- 1.1 Öğrenciler Ait Bulgular, 71 -- 1.1.1 Cinsiyetlerine Göre, 71 -- 1.1.2 Sınıf Düzeyleri, 72 -- 1.1.3 Şube Düzeyleri, 73 -- 1.1.4 Yaşları, 74 -- 1.1.5 Okullara Göre Dağılımları, 75 -- 1.1.6 Ailelerinin Aylık Gelir Durumları, 77 -- 1.1.7 Babalarının Meslekleri, 79 -- 1.1.8 Babalarının Öğrenim Durumu, 80 -- 1.1.9 Annelerinin Öğrenim Durumu, 82 -- 1.1.10 Okul Dışında Din Eğitimi Alma Durumları, 83 -- 1.1.11 Öğrencilerin Din Bilgilerini Edinme Kaynakları, 85 -- 1.1.12 TV İzleme Oranları, 86 -- 1.1.13 Çalışma Odalarının Olup Olmadığına Göre Dağılımı, 86 -- 1.1.14 Ailelerinin Derslerine İlgisine Göre Dağılımı, 87 -- 1.1.15 Derslerini Düzenli Tekrar Edip Etmemelerine Göre Dağılımı, 89 -- 1.1.16 Sınıfların Fiziki Durumuna Göre Dağılımı, 90 -- 1.1.17 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Aktif Olarak Katılım Oranlarına Göre Dağılımı, 92 -- 1.1.18 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini Sevip Sevmediklerine Göre Dağılımı 94 -- 1.2 Öğretmenlere Ait Bulgular, 95 -- 1.2.1 Ders Anlatırken Bilişim Araçlarından Yaralanıp Yararlanmadığına Göre Dağılımı, 95 -- 1.2.2 Ders Anlatırken Farklı Öğretim Yöntemlerini Kullanıp Kullanamamalarına Göre Dağılımı, 97 -- 1.2.3 Ders Kitabı Dışında Farklı Kaynaklardan Yaralanıp Yararlanmadıklarına Göre Dağılımı, 99 -- 1.3 Öğrencilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersindeki Başarı Durumlarına Göre Dağılımı, 101 -- 2. Ki Kare Analizleri, 103 -- -- 2.1 Öğrencilere Ait Bulgularla Başarı Düzeylerinin Karşılaştırması, 104 -- 2.1.1 Başarı Düzeyleri İle Cinsiyetleri Arasındaki Farklılaşma, 104 -- 2.1.2 Başarı Düzeyleri İle Sınıf Düzeyleri Arasındaki Farklılaşma, 106 -- 2.1.3 Başarı Düzeyleri İle Şubeleri Arasındaki Farklılaşma, 107 -- 2.1.4 Başarı Düzeyleri İle Yaşları Arasındaki Farklılaşma, 109 -- 2.1.5 Başarı Düzeyleri İle Okullar Arasındaki Farklılaşma,. 111 -- 2.1.6 Başarı Düzeyleri İle Ailenin Ekonomik Durumu Arasındaki Farklılaşma, 113 -- 2.1.7 Başarı Düzeyleri İle Babasının Mesleği Arasındaki Farklılaşma, 115 -- 2.1.8 Başarı Düzeyleri İle Babasının Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma, 117 -- 2.1.9 Başarı Düzeyleri İle Annelerinin Eğitim Düzeyi Arasındaki Farklılaşma,119 -- 2.1.10 Başarı Düzeyleri İle Okul Dışında Din Eğitimi Alıp Almama Durumu Arasındaki Farklılaşma, 121 -- 2.1.11 Başarı Düzeyleri İle TV İzleme Oranları Arasındaki Farklılaşma, 123 -- 2.1.12 Başarı Düzeyleri İle Çalışma Odalarının Olması Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 125 -- 2.1.13 Başarı Düzeyleri İle Ailesinin Derslerine Karşı İlgisi Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 127 -- 2.1.14 Başarı Düzeyleri İle Öğrencilerin Düzenli Olarak Ders Tekrarı Yapması Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 129 -- 2.1.15 Başarı Düzeyleri İle Sınıftaki Bilişim Araçlarının Yeterliliği Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 131 -- 2.1.16 Başarı Düzeyleri İle Öğrencilerin Derse Aktif Olarak Katılmaları Arasındaki Farklılaşma . 133 -- 2.1.17 Başarı Düzeyleri İle Öğrencilerin Dersi Sevmeleri Değişkeni Arasındaki Farklılaşma . 135 -- 2.2 Öğretmenlere Ait Bulgularla Başarı Düzeylerinin Karşılaştırması, 137 -- 2.2.1 Başarı Düzeyleri İle Öğretmenin Bilişim Araçlarından Yararlanması Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 137 -- 2.2.2 Başarı Düzeyleri İle Öğretmenlerin Farklı Öğretim Yöntemleri Kullanmaları Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 139 -- 2.2.3 Başarı Düzeyleri İle Öğretmenin Farklı Kaynaktan Yararlanma Değişkeni Arasındaki Farklılaşma, 141 -- 3. Sonuç, 143 -- 4. Öneriler, 144 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBaşarıen_US
dc.subjectBaşarıyı Etkileyen Faktörleren_US
dc.subjectDKAB Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörleren_US
dc.titleİköğretim 6,7 ve 8. sınıflarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrenci başarısını etkileyen faktörler (Tosya örneği)en_US
dc.title.alternativeThe effective factors on the success ofthe students in the religious cultureand ethics course at 6, 7 and 8. grades (Tosya example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record