Show simple item record

dc.contributor.advisorElmas Arslan, Gülen
dc.contributor.authorMert, Funda
dc.date.accessioned2019-03-22T14:14:52Z
dc.date.available2019-03-22T14:14:52Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-11
dc.identifier.citationMert, F. (2013). Sanayisizleşme ve gelişmekte olan ülkeler açısından durum analizi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/248
dc.description.abstractSanayileşme sektörel gelişim modeli kapsamımda önemli bir paya sahiptir. Sanayide ki artış ekonomik büyüme hızına ivme kazandırmaktadır. Ekonomik gelişme süreci ile birlikte toplumda sektörel bazda değişiklikler meydana gelmektedir. Uluslar sanayileşirken sektörlerin bir sektörden diğer bir sektöre kaymasını Colin Clark kaçınılmaz olarak ifade eder. Ekonomik gelişme ile birlikte tarımda istihdam edilenler, sanayi sektörüne nazaran; sanayi sektöründe istihdam edilenler hizmet sektörüne nazaran azalma eğilimine girer ki bu gözlem Clark-Fisher Hipotezi olarak bilinir. Günümüzde ise gelişmekte olan ülkelerde sanayi sektörü milli gelirde yüksek paylar edinemezken hizmet sektörünün payı giderek yükselmektedir. Sanayisizleşme olarak adlandırılan bu durumun gelişmekte olan ülkeler ve Türkiye açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. İstihdamın sektörel dağılımı ve sektörlerin GSYH içindeki paylarına ait veriler bu çalışmada değerlendirilmeye çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında yer alan Türkiye açısından ise veriler Türkiye’nin sanayileşmeden sanayisizleşme sürecine girdiğini işaret etmektedir. İşte bu tez çalışmasının asıl amacı bu savı sorgulamaktır.en_US
dc.description.abstractIndustrialisation has an important share as an sectorel development model. It is possible that the development in industry uprises the level of growing. There occurs sectorel changes in society with the development process of economy. Colin Clark states the fact that it is inevitable going under changes from one sector to another because of the deindustrialisation. There occurs decreases in agriculture employment according to the industry sectors and there are also decreases in industry sectors according to the serice sectory with the development of economy, this supervision is known as Clark Fisher Hypothesis. Nevertheless, developing countries have not a high share in indusrty sector;service sector‟s share takes more and more rises.It is aimed to supervise this process called as “deindustrialisation” in term of Turkey and other developing countries. It is also aimed to evaluate sectoral distribution and the data added value of sectors in GDP. From the angle of Turkey, one of the developing counrties, the data shows the fact that Turkey enters in the process of deindustrialisation from the industrialisation.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, ii -- ABSTRACT, iii -- TEİEKKÜR, iv -- İÇİNDEKİLER, v -- TABLOLAR DİZİNİ, ix -- ŞEKİLLER DİZİNİ, xi -- KISALTMALAR DİZİNİ, xii -- ÖNSÖZ, xiv -- GİRİŞ, 1 BİRİNCİ BÖLÜM EKONOMİDE SEKTÖR TANIMLARI VE HİZMET SEKTÖRÜ -- 1.1. EKONOMİDE SEKTÖRLERİN TANIMLANMASI, SINIFLANDIRILMASI VE HİZMET SEKTÖRÜ. 5 -- 1.2. SEKTÖRLERİN TANIMLANMASI VE SINIFLANDIRILMASI, 7 -- 1.2.1. Hizmet Sektörünün Tanımı, 9 -- 1.2.1.1. Mal - Hizmet Ayrımı, 10 -- 1.2.1.2. Uluslararası Ticarette Hizmet Kapsamı, 13 -- 1.2.1.2.1. Dünya Ticaret Örgütü’nde Hizmet Tanımı ve Sınıflandırılması, 13 -- 1.2.1.2.2. Avrupa Birliği’nde Hizmet Tanımı ve Sınıflandırılması, 14 -- İKİNCİ BÖLÜM SEKTÖRLERİN SINIRLARINDAKİ DEĞİİİM VE SANAYİSİZLEŞME -- 2.1. EKONOMİK GELİŞİM VE SEKTÖREL DEĞİŞİM, 16 -- 2.1.1. Dünyada Sektörlerin GSYH’deki Payları ve Sektörel Büyüme Oranları, 19 -- 2.1.2. Sektörel Değişimin İstihdam Yapısı Üzerindeki Etkileri, 26 -- 2.2. SANAYİSİZLEŞME KAVRAMI VE NEDENLERİ, 27 -- 2.2.1. Tüketim, 27 -- 2.2.2. Uluslararası Ticaret, 28 -- 2.2.3. Verimlilik, 28 -- 2.2.4. Orta Gelir Tuzağı, 29 -- 2.3. SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİ, 30 -- 2.3.1. Tarım – Sanayi İlişkisi, 30 -- 2.3.2. Hizmet – Sanayi İlişkisi, 31 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAZI SANAYİLEŞME SÜRECİNDEKİ ÜLKE EKONOMİLERİNDE SEKTÖREL GELİİMELER VE SEKTÖREL YAPI -- 3.1. ÇİN EKONOMİSİ VE SANAYİSİZLEŞME OLGUSU, 33 -- 3.1.1. ÇİN EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ, 33 -- 3.1.1.1. Büyüme, 33 -- 3.1.1.2. İstihdam, 35 -- 3.1.1.3. Enflasyon, 36 -- 3.1.1.4. Dış Ticaret, 37 -- 3.1.2. ÇİN EKONOMİSİNİN SEKTÖREL YAPISI, 39 -- 3.1.2.1. Tarım Sektörü, 39 -- 3.1.2.2. Sanayi Sektörü, 40 -- 3.1.2.3. Hizmet Sektörü, 40 3.1.3. ÇİN’DE SEKTÖREL GELİŞMELER VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMININ İNCELENMESİ, 42 -- 3.2. HİNDİSTAN EKONOMİSİ VE SANAYİSİZLEŞME OLGUSU, 46 -- 3.2.1. HİNDİSTAN EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIİ, 46 -- 3.2.1.1. Büyüme, 47 -- 3.2.1.2. İstihdam, 48 -- 3.2.1.3. Enflasyon, 48 -- 3.2.1.4. Dış Ticaret, 49 -- 3.2.2. HİNDİSTAN EKONOMİSİNİN SEKTÖREL YAPISI, 50 -- 3.2.2.1. Tarım Sektörü, 50 -- 3.2.2.2. Sanayi Sektörü, 51 -- 3.2.2.3. Hizmet Sektörü, 51 3.2.3. HİNDİSTAN’DA SEKTÖREL GELİŞMELER VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMININ İNCELENMESİ, 52 -- 3.3. BREZİLYA EKONOMİSİ VE SANAYİSİZLEŞME OLGUSU, 57 -- 3.3.1. BREZİLYA EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ, 57 -- 3.3.1.1. Büyüme, 57 -- 3.3.1.2. İstihdam, 58 -- 3.3.1.3. Enflasyon, 58 -- 3.3.1.4. Dış Ticaret, 59 -- 3.3.2. BREZİLYA EKONOMİSİNİN SEKTÖREL YAPISI, 60 -- 3.3.2.1. Tarım Sektörü, 60 -- 3.3.2.2. Sanayi Sektörü, 61 -- 3.3.2.3. Hizmet Sektörü, 62 3.3.3. BREZİLYA’DA SEKTÖREL GELİŞMELER VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMININ İNCELENMESİ, 64 -- 3.4. MEKSİKA EKONOMİSİ VE SANAYİSİZLEŞME OLGUSU, 68 -- 3.4.1. MEKSİKA EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ, 68 -- 3.4.1.1. Büyüme, 68 -- 3.4.1.2. İstihdam, 69 -- 3.4.1.3. Enflasyon, 70 -- 3.4.1.4. Dış Ticaret, 71 -- 3.4.2. MEKSİKA EKONOMİSİNİN SEKTÖREL YAPISI, 72 -- 3.4.2.1. Tarım Sektörü, 72 -- 3.4.2.2. Sanayi Sektörü, 73 -- 3.4.2.3. Hizmet Sektörü, 73 3.4.3. MEKSİKA’DA SEKTÖRLEREL GELİİMELER VE İSTİHDAMIN -- SEKTÖREL DAĞILIMININ İNCELENMESİ, 75 -- DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME -- 4.1. TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BİR BAKIŞ, 80 -- 4.1.1. Büyüme, 80 -- 4.1.2. İstihdam, 82 -- 4.1.3. Enflasyon, 82 -- 4.1.4. Dış Ticaret, 83 -- 4.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖRLER VE SEKTÖREL GELİŞMELER, 84 -- 4.2.1. Türkiye’de Tarım Sektörü, 85 -- 4.2.1.1. Planlı Döneme Kadar Tarım Sektörü, 85 -- 4.2.1.2. Planlı Dönemde Tarım Sektörü, 86 -- 4.2.1.3. Dışa Açılma Yıllarıyla Birlikte Tarım Sektörü, 88 -- 4.2.1.4. 1990’lı Yıllarda Türkiye Tarımı, 89 -- 4.2.1.5. 2000’li Yıllarda Türkiye Tarımı, 90 -- 4.2.2. Türkiye’de Sanayi Sektörü, 91 -- 4.2.2.1. Planlı Döneme Kadar Sanayi Sektörü, 91 -- 4.2.2.2. Planlı Dönemde Sanayi Sektörü, 95 -- 4.2.2.3. Dışa Açılma Yıllarıyla Birlikte Sanayi Sektörü, 97 -- 4.2.2.4. 1990’lı Yıllarda Türkiye Sanayisi, 99 -- 4.2.2.5. 2000’li Yıllarda Türkiye Sanayisi, 100 -- 4.2.3. Türkiye’de Hizmet Sektörü, 101 -- 4.2.3.1. Planlı Döneme Kadar Hizmet Sektörü, 101 -- 4.2.3.2. Planlı Dönemde Hizmet Sektörü, 103 -- 4.2.3.3. Dışa Açılma Yıllarıyla Birlikte Hizmet Sektörü, 104 -- 4.2.3.4. 1990’lı Yıllarla Birlikte Hizmet Sektörü, 105 -- 4.2.3.5. 2000’li Yıllarla Birlikte Hizmet Sektörü, 106 -- 4.3. TÜRKİYE’DE SEKTÖRLERİN DEĞİŞİMİ VE İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI . 107 -- 4.4. TÜRKİYE’DE SEKTÖREL DEĞİİİMLERİN NEDENLERİ, 111 -- 4.4.1. Gümrük Birliği’nin İmalat Sanayine Yansımaları, 111 -- 4.4.2. Gümrük Birliği Sonrası İmalat Sanayinde Büyüme ve İstihdam, 114 -- 4.4.3. Orta Gelir Tuzağı ve Türkiye, 116 -- SONUÇ, 122 -- KAYNAKÇA, 127 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSanayisizleşmeen_US
dc.subjectOrta Gelir Tuzağıen_US
dc.subjectSektörlerin GSYH İçindeki Payıen_US
dc.subjectİstihdamın Sektörel Dağılımıen_US
dc.titleSanayisizleşme ve gelişmekte olan ülkeler açısından durum analizien_US
dc.title.alternativeDeindustrialisation and structural supervision of developing countriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record