Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Şuayip
dc.contributor.authorÇalışkanoğlu, Şahin
dc.date.accessioned2019-03-26T08:20:50Z
dc.date.available2019-03-26T08:20:50Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-11-16
dc.identifier.citationÇalışkanoğlu, Ş. (2018). İmam-hatip lisesi öğrencilerinin sorun ve beklentileri (Çorum örneği) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/272
dc.description.abstractİmam Hatip Liseleri, dini görevleri icra edecek din görevlilerinin doğru bilgi ile yetiştirilmesini sağlayan bir okul olmanın yanında, yüksek öğrenim programlarına hazırlayıcı eğitim veren de bir okuldur. 1924 yılından itibaren ülkenin siyasi ve sosyal atmosferinden etkilenen İmam Hatip Liseleri farklı isimlerle varlığını devam ettirerek günümüze kadar gelmiştir. İmam Hatip Liselerinin günümüze kadar varlığını devam ettirmesinin en önemli nedeni halkın din eğitimi talebidir. Ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere fen ve sosyal derslerin yanında din eğitimi derslerini verme açısından alternatif bir okul olmanın yanında, din eğitiminin en doğru ve sağlıklı bir şekilde verilmesi açısından da İmam Hatip Liseleri ülkemizde önemli bir misyonu üstlenmektedir. İmam Hatip Liselerinin nitelik olarak gelişimine katkı sağlamak amacı ile yaptığımız çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Bu çalışmanın birinci kısmında İmam-Hatip Liselerinin ülkemizdeki tarihi serüvenine dikkat çekmekle birlikte; ikinci kısmında İmam Hatip Liselerinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin beklenti ve sorunları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmamızın örneklemi, Çorum il merkezinde bulunan Buharaevler Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi ve Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket 255 öğrenciye uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin kişisel bilgilerini ve öğrenim sürecindeki beklenti ve sorunlarını tespit etmeye yönelik sorular sorulmuştur. Anket yolu ile elde edilen veriler SPSS programı ile çözümlenmiştir.en_US
dc.description.abstractBesides being institutes that raise religious functionaries -who will perform the religious tasks-with right information, Imam Hatip High Schools also provide their students with the necessary education for preaparing for higher education progrms. Form 1924 on having been influenced by the political and social atmosphere of the country, Imam Hatip High Schools have continued their existence in different names until today. The most significant reason why these schools still exist is the people's demand for religious education. In addition to being alternative schools that give science and social lessons together with religious ones to secondary education students, Imam Hatip High Schools also undertake an important mission from the point of view that they give religious education in the most accurate and reliable way. This study, aiming to contribute to the development of Imam Hatip High Schools in terms of quality, consists of two parts. In the first part of this study, the historical adventures of the religious vocational high schools in our country is mentioned. In the second part the expectations and problems of the students studying in these schools are aimed to to be identified. The sample of the research consists of two schools' students from grade 9 to 12 in the center of Çorum. The schools are Buharaevler Anatolian Vocational High School for girls and Şehit Erol Olçak Anatolian Religious Vocational High School. The survey imporev as a tool for collecting data was applied to 255 students. Some questions were asked to students identifying some personal information and their problems and expectations in the process of education. Data collected through the survey was analysed with SPSS program.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER -- ÖZET, i -- ABSTRACT, ii -- TABLOLAR DİZİNİ, vi -- KISALTMALAR, viii -- ÖNSÖZ, ix -- GİRİŞ, 1 -- BİRİNCİ BÖLÜM -- 1.1. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, 3 -- 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ, 5 -- 1.3. ARAŞTIRMANIN VARSAYIMLARI, 6 -- 1.4. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI, 7 -- 1.5. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ, 7 -- 1.6. YÖNTEM, 8 -- 1.6.1. Anketin Hazırlanışı ve Uygulanışı, 9 -- 1.6.2. Verilerinin Analizi, 10 -- İKİNCİ BÖLÜM KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE İMAM HATİP LİSELERİ -- 2.1. CUMHURİYET ÖNCESİ DÖNEM, 11 -- 2.2. CUMHURİYET DÖNEMİ, 12 -- 2.2.1. 1946 Öncesi Dönem, 12 -- 2.2.2. 1946 Sonrası Dönem, 15 -- 2.2.2.1. İmam Hatip Kursları,14 -- 2.2.2.2. İmam Hatip Okulları,17 -- 2.2.2.3. İmam Hatip Liseleri,21 -- 2.3. İMAM HATİP LİSELERİNİN KURULUŞ AMAÇLARI, 26 -- 2.4. İMAM HATİP LİSELERİNİN YASAL DAYANAĞI, 27 -- 2.5. İMAM HATİP LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR, 29 -- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLARI -- 3.1. ÖĞRENCİLERİN KİŞİSEL VE AİLEVİ BİLGİLERİ, 35 -- 3.1.1. Öğrencilerin Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı,36 -- 3.1.2. Öğrencilerin Sınıflarına Göre Dağılımı, 36 -- 3.1.3. Öğrencilerin Ailelerinin Yaşadığı Yer, 37 -- 3.1.4. Öğrencilerin Bitirdikleri Ortaokul Türü, 37 -- 3.1.5. Öğrencilerin TEOG Puan Aralıkları, 39 -- 3.1.6. Öğrencilerin Ailelerinin Ekonomik Durumu, 40 -- 3.1.7. Öğrencilerin Anne ve Babalarının Eğitim Durumları, 42 -- 3.1.8. Öğrencilerin Anne ve Babalarının Meslekleri, 44 -- 3.1.9. Öğrencilerin Okul Döneminde Kaldığı Yerler, 46 -- 3.2. ÖĞRENCİLERİN İMAM HATİP LİSESİNİ SEÇMESİNDE ETKİLİ OLAN -- FAKTÖRLER VE DİN EĞİTİM AÇISINDAN HAZIRBULUNUŞLUK -- DÜZEYLERİ, 47 -- 3.2.1. Öğrencilerin İmam Hatip Lisesini Seçmelerine Etki Eden Faktörler, 47 -- 3.2.2. Öğrencilerin İmam Hatip Lisesine Başlamadan Önce Din Eğitimi Açısından Hazırbulunuşlukları, 48 -- 3.2.3. Öğrencilerin Din Eğitimini Nereden Aldıkları, 49 -- 3.3. ÖĞRENCİLERİN SORUN VE BEKLENTİLERİ, 52 -- 3.3.1. Öğrencilerin Okulların Fiziki Yapısı İle Alakalı Gözlemledikleri -- Problemler, 53 -- 3.3.2. Öğrencilerin Dersliklerin Fiziki Yapısı İle Alakalı Gözlemledikleri Problemler, 54 -- 3.3.3. Öğrencilerin İmam Hatip Liselerinde Görev Yapan Öğretmenler ile İlgili Gözlemledikleri Problemler, 55 -- 3.3.3.1. Öğrencilerin İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenleri İle İlgili Gözlemledikleri Problemler,56 -- 3.3.3.2. Öğrencilerin İmam Hatip Liselerinde Meslek Dersleri Öğretmenleri Dışında Diğer Öğretmenler İle İlgili Gözlemledikleri Problemler,57 -- 3.3.3.3. İmam Hatip Liselerinde; Meslek Dersleri Öğretmenleri ve Meslek -- Dersleri Öğretmenleri Dışında Diğer Öğretmenler ile İlgili, Öğrenci Görüşlerinin Karşılaştırılması,58 -- 3.3.4. Öğrencilerin İmam-Hatip Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler İle Alakalı Beklentileri, 59 -- 3.3.5. Öğrencilerin Okul İdaresi İle Alakalı Gözlemledikleri Problemler, 61 -- 3.3.6.Öğrencilerin Meslek Derslerinin Haftalık Programdaki Ders Saatini Değerlendirmesi, 63 -- 3.3.7. Öğrencilerin Haftalık Ders Programında Olmasını istedikleri Dersler, 64 -- 3.3.8. İmam Hatip Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Beklentilerinin Karşılanma Durumu, 66 -- 3.3.9. İmam Hatip Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Memnuniyet Durum, 67 -- 3.3.9.1.İmam Hatip Lisesinde Okuyan Öğrencilerin İmam Hatip Lisesinde Öğrenim Görmekten Memnun Olma Sebepleri,68 -- 3.3.9.2.İmam Hatip Lisesinde Okuyan Öğrencilerin İmam Hatip Lisesinde Öğrenim Görmekten Memnun Olmama Sebepleri,69 -- 3.3.10. Öğrencilerin İmam Hatip Lisesinde Eğitim Öğretimle İlgili Sorunlarınızın Çözümüne Yönelik Beklentileri, 70 -- 3.3.11. Öğrencilerin En Çok Sevdiği Dersler, 72 -- 3.3.12. Öğrencilerin En Çok Zorlandığı Dersler, 73 -- 3.3.13. Öğrencilerin İmam Hatip Lisesinde Aldığını Eğitimi Din Görevlisi -- Olabilme Açısından Yeterli Bulup Bulmama Durumları, 78 -- 3.3.14. Öğrencilerin Mezun Olduktan Sonraki Düşünceleri, 79 -- 3.3.15. Ankette Sorulan Soruların Dışında Öğrencilerin Belirttiği Hususlar, 81 -- SONUÇ VE ÖNERİLER, 82 -- KAYNAKÇA, 90 -- EKLER, 93 -- EK-1., 93 -- EK-2., 100 --en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam-Hatip Liselerien_US
dc.subjectÖğrencien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectBeklentien_US
dc.subjectSorunen_US
dc.titleİmam-hatip lisesi öğrencilerinin sorun ve beklentileri (Çorum örneği)en_US
dc.title.alternativeThe expectations and problems of religious vocational high school students (Sample of Çorum)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record