Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKayır, Selçuk
dc.contributor.authorDoğan, Güvenç
dc.contributor.authorAşıcı, Elif
dc.date.accessioned2019-05-29T06:52:40Z
dc.date.available2019-05-29T06:52:40Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKayır, S., Doğan, G., Aşıcı, E (2017). Yüksek riskli bir hastada bilateral infraklavikular blok; olgu sunumu. Bozok Tıp Dergisi, 7(3), 110-112en_US
dc.identifier.issn2146-4006
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3236
dc.descriptionfactPresentationen_US
dc.description.abstractBrakial pleksus blokajı önkol fraktür cerrahisinde uygun bir anestezik yaklaşımdır. İntraoperatif iyi bir anestezi hem de postoperatif uzun süre analjezi sağlayan bir tekniktir. Bilateral brakial pleksus bloğu sistemik lokal anestezi toksisitesi nedeni ile nadiren uygulanır. Bu nedenle bilateral ekstremite operasyonlarında sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Biz bu yazımızda bilateral radius fraktürü nedeni ile opere edilecek yüksek riskli 71 yaşında bayan bir hastada uyguladığımız bilateral infraklavikular blok deneyimimize sunmayı amaçladık. Sinir stimulatörü (Stimuplex, HNS 11; Braun Melsungen, Melsungen, Germany) yardımı ile parmakların fleksiyonu (0.40 mA ve impuls süresi 0,1 sn'de) elde ettikten sonra her iki pleksusa 20'şer ml lokal anestezik karışımı enjekte edildi. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi.en_US
dc.description.abstractBrachial plexus block is an anesthetic technique which is used in forearm fracture surgery. It provides a good intraoperative anesthesia along with a long postoperative analgesia. However, bilateral brachial plexus block is rarely used due to risk of systemic local anesthetic toxicity. Hence, general anesthesia is usually used in bilateral extremity surgery. In this report, we aim to share our experience of bilateral infraclavicular block in a 71-year-old female, high risk patient who had an operation due to bilateral radius fracture. With using nerve stimulator (Stimuplex, HNS 11; Braun Melsungen, Melsungen, Germany), flexion of fingers was ensured (0.40 mA with impulse duration of 0,1 sec) and then 20 mL of local anesthetic was administered to each plexus. No complication was observed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBozok Üniversitesi Tıp Fakültesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnfraklavikular Bloken_US
dc.subjectBilateral Brakial Pleksus Blokajıen_US
dc.subjectInfraclavicular Blocken_US
dc.subjectBilateral Brachial Plexus Blocken_US
dc.titleYüksek riskli bir hastada bilateral infraklavikular blok; olgu sunumuen_US
dc.title.alternativeBilateral infraclavicular block in a high-risk patient; case reporten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBozok Tıp Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage110en_US
dc.identifier.endpage112en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record