Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇağlar, İsmail Çağatay
dc.contributor.authorGüney, Güven
dc.contributor.authorDönmez, Oya
dc.contributor.authorBaş, Yılmaz
dc.contributor.authorDurmuş, Mustafa
dc.date.accessioned2019-06-12T12:45:17Z
dc.date.available2019-06-12T12:45:17Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationÇağlar, İ. Ç., Güney, G., Dönmez, O., Baş, Y., Durmuş, M. (2017). Göz kapağı tümörlerinde histopatoloji sonuçları. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 26(1), 25-31.en_US
dc.identifier.issn1300-0365
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3322
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractAmaç: Göz kapağı tümörlerinin demografik, klinik ve histopatolojik sonuçlarını değerlen-- dirmektir. Gereç ve Yöntemler: Aralık 2012--Ekim 2015 tarihleri arasında, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göz kapağı tümörü nedeni ile ameliyat edilen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, kitlenin yeri ve boyutu ile histopatolojik sonuçlar kaydedildi. Bulgular: Yaş ortalamaları 49,18:17,6 (3-95) yil olan 348'i kadın, 225'i erkek 573 hastanın 674 gözü çalışmaya dâhil edildi. Sık görülen iyi huylu göz kapağı tümörleri %20 oranla nevüs, %16,4 oranla seboreik keratoz ve %10,2 oranla ksantelezma idi. Kötü huylu göz kapağı tümörlerinin 29 (%82,8)'u bazal hücreli karsinom, (%11,4)'ü skuamöz hücreli karsinom, (%2,4)'i sebase bez karsinomu ve (%2,4)'i malign melanom idi. Melanositik nevüs, ksantelezma ve siringoma kadınlarda daha sıktı (p<0,001). Bazal ve skuamöz hücreli karsinom iyi huylu tümörlere göre yaşlılarda daha sık göz-- lemlendi (sırasıyla 65,86 ve 61,5 yaş). Pilomatriksoma ve molluskum kontagiozum gençlerde diğer iyi huylu tümörlere göre daha sıktı. Ortalama tümör boyutu 0,62:0,43 cm idi. Skuamöz hücreli karsinom bütün tümörler içinde en büyük boyutlara sahipti (1,6 cm). Sonuç: Çalışmamızda bölge-- mizde en sık görülen iyi huylu tümör nevüs, en sık görülen kötü huylu tümör ise bazal hücreli kar-- sinom olarak saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractObjective: To evaluate the demographic, clinical and histopathological results of eye— lid tumors. Material and Methods: We retrospectively evaluated the records of the patients who have been operated for eyelid tumors between December 2012—October 2015 in Education and Re— search Hospital of Hitit University. Age and sex, tumor localization and dimension and histopatho— logical results were recorded. Results: Six hundred seventhy four eyes of 573 patients included in the study, 348 were female and 225 were male, with mean age of 49.18:17.6 (3-95) years. Histopathological diagnoses of common benign eyelid tumors were as follows 20% nevus, 16.4%, seborrheic keratosis and 10.2% xanthelasma. Malignant eyelid tumors included 29 (82.8%) cases of basal cell car—ıcinomas, (11.4%) squamous cell carcinoma, (2.4%) sebaceuous gland carsinoma and (2.4%) malign melanoma. Melanocytic nevus, xanthelasma and syringoma were common in female significantly (p<0.001). Basal and squamous cell carsinoma were common seen in elderly population than benign tumours (65.86 and 61.5, respectively). Pilomatrixoma and molluscum con— tagiosum were common in younger population than other benign eyelid tumors. The mean di— mension of tumors was 0.62:0.43 cm. Squamous cell carcinoma has the biggest dimension in all tumors (1.6 cm). Conclusion: In our study, most commonly detected benign eyelid tumor was nevus and most commonly detected malign eyelid tumor was basal cell carcinoma, in our region.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTürkiye Kliniklerien_US
dc.relation.isversionof10.5336/ophthal.2016-51220en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGöz Kapağı Tümörlerien_US
dc.subjectNevüs, Pigmenteen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectKarsinom, Bazal Hücreen_US
dc.subjectEyelid Neoplasmsen_US
dc.subjectCarcinoma, Basal Cellen_US
dc.subjectNevus, Pigmenteden_US
dc.subjectPathologyen_US
dc.titleGöz kapağı tümörlerinde histopatoloji sonuçlarıen_US
dc.title.alternativeHistopathology results of eyelid tumorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume26en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage25en_US
dc.identifier.endpage31en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record