Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçak, Derya Yüksel
dc.contributor.authorKaya, İffet Güler
dc.contributor.authorAslan, Ergül
dc.date.accessioned2019-06-20T14:02:03Z
dc.date.available2019-06-20T14:02:03Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationKoçak, D. Y., Kaya, İ. G., Aslan, E.(2017). Klimakterik dönemindeki kadınların algıladıkları sosyal destek düzeyi ve etkileyen faktörler. Journal of Academic Research in Nursing (JAREN), 3(2), 66-72.en_US
dc.identifier.issn2149-4983
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3409
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractAmaç: Klimakterik dönem 40-45 yaşları arasında başlayıp yaşlılık döneminin başladığı 65 yaşına kadar devam eden bir yaşam dönemidir. Çalışmamızda klimakterik dönemdeki kadınların algıladıkları sosyal destek düzeyini ve etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.   Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel nitelikte olan bu araştırmanın örneklemini 8 Ocak - 28 Şubat 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin menopoz polikliniğine başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 101 kadın oluşturmuştur. Veri toplamada literatür doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik ve obstetrik özelliklere ilişkin çok sorulu anket formu ve algılanan sosyal destek boyutunu ölçmek için Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPPS 23.0 Paket programı kullanılmıştır.   Bulgular: Kadınların menopoza giriş yaş ortalaması 46.26 olup, çoğunluğunun 43-50 yaş aralığında (%61.4) menopoza girdiği ve%72.3'ünün 3 yıldan uzun süredir menopozda olduğu saptanmıştır. Kadınların çoğunluğu (%82.2) doğal yolla menopoza girmiştir. Kadınların ÇBASDÖ ortalama puanı 53.66±13.098 olup, orta düzeyde sosyal destek aldıkları belirlenmiştir. Aylık gelir 1.000TL'nin üstünde olan (p=0.012), çekirdek ailede yaşayan (p=0.0093), 3 yıldan daha kısa süredir menopozda olan (p=0.008), kronik hastalığı olan (p=0.013) ve menopoz sırasında psikolojik destek almayan (p=0.000) kadınların ailesinden sosyal destek algısı düzeyinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Klimakterik dönemdeki kadınların eğitim düzeyi (p=0.037), aylık gelir miktarı (p=0.036) ve menopoza ilişkin bilgi alma (p=0.007) oranı arttıkça arkadaşlarından algılanan sosyal destek düzeyi artmaktadır. Ayrıca üç yıldan kısa süredir menopozda olan (p=0.008), kronik hastalığı bulunan (p=0.013) ve menopoz sırasında psikolojik destek almayan (p=0.000) kadınların, arkadaşlarından sosyal destek algısının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Sosyal güvencesi olan klimakterik dönemdeki kadınların eş sosyal destek algı düzeyinin daha yüksek olduğu (p=0.014) belirlenmiştir.   Sonuç: Çalışmada klimakterik dönemdeki kadınlar orta düzeyde sosyal destek algılamaktadır. Klimakterik dönemindeki kadınların eş, aile ve arkadaşlarından sosyal destek alma düzeyini artırmaya yönelik girişimlerin ve araştırmaların yürütülmesi önerilmektedir.en_US
dc.description.abstractObjective: The climacteric period is a period of life that begins between the ages of 40 and 45 and continues until the age of 65 when senility period begins. In our study, it was aimed to determine the level of social support and and affecting factors perceived by climacteric women Method: This study has been designed as a descriptive and secti- onal study and the sample of this research consisted of 101 women who applied to the menopause clinic of a university hospital in Istanbul and agreed to participate in research between 8 January- 28 February 2014 and Data were collected using the questionnai- re form which was prepared by the investigator in line with the literature and questionnaire form which consisted of questions related to socio-demographic and obstetric characteristics and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) Scale were used to measure the size of perceived social support. Data were analyzed using SPSS 23.0 software package. Results: It was found that the women entered into menopause at an average age of 46.26, years and the majority of women (61.4%) had entered into menopause between 43-50 years of age and 72.3% of the women were in climactreric period longer than 3 years. The majority of women (82.2%) had physiologically entered into meno- pause and mean MSPSS score of theses women was 53.66±13 098 points, It was determined also that these women received moderate level of social support . When compared to the women with a chronic disease (p=0.013), who had not received social support during their climacteric period, the women living in a core family (p=0.0093) with a monthly income above 1000 TL (p=0.012), and those who had a climacteric period shorter than 3 years (p = 0.008) had higher level of perceived social support from their families. The higher the educational level (p=0.037), monthly income (p=0.036) and level of knowledge of climacteric women about menopause (p=0.007), the higher the women’s level of perceived social support from their fri- ends. Besides, it was also determined women whose climacteric period lasted less than 3 years (p=0.008), those who had a chronic disease (p=0.013), received psychological support during menopa- use (p=0.000) perceived comparably higher level of social support from friends. Women who had a health insurance perceived higher level of social support from the partner or her spouse (p=0.014). Conclusions: In this study, women in their climacteric period perceived moderate level of social support. In order to increase perceived social support levels of the climacteric women from their partners, spouses, families, and friends, planning and conduction of relevant investigations are recommendeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherGaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.relation.isversionof10.5222/jaren.2017.066en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMenopozen_US
dc.subjectSosyal Desteken_US
dc.subjectEtkileyen Faktörleren_US
dc.subjectMenopauseen_US
dc.subjectSocial Supporten_US
dc.subjectInfluencing Factoren_US
dc.titleKlimakterik dönemindeki kadınların algıladıkları sosyal destek düzeyi ve etkileyen faktörleren_US
dc.title.alternativeLevel of social support perceived by climacteric women and affecting factorsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalJournal of Academic Research in Nursing (JAREN)en_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage66en_US
dc.identifier.endpage72en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record