Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtekin, Ersen
dc.contributor.authorFidan, Nurdan
dc.date.accessioned2019-07-17T10:50:05Z
dc.date.available2019-07-17T10:50:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationErtekin, E., Fidan, N. (2016). Porselen kese zemininde safra kesesi kanserlerinin nadir görülen varyantı; skuamöz hücreli kanser. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 13(1), 88-94.en_US
dc.identifier.issn1309-4025
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3652
dc.descriptionfactPresentationen_US
dc.description.abstractAmacımız, porselen kese zemininde skuamöz hücreli safra kesesi kanseri olgumuzun radyolojik bulgularını ve literatür eşliğinde safra kesesi kanserlerine yaklaşımı gözden geçirmektir. Safra kesesi kanserleri gastrointestinal tümörlerin 5. sıklıkta görülen, safra yollarının ise en sık görülen maligniteleridir. 6. dekad ve sonrasında, kadınlarda daha sık gözlenmektedir. Çoğu asemptomatik olmakla beraber semptomatik olanlar genellikle sağ üst kadran ağrısı, sarılık, kilo kaybı semptomları ile başvururlar. Görüntüleme bulguları sıklık sırasına göre; kese lojunu dolduran kitle, fokal ya da diffüz duvar kalınlaşması ve luminal kitledir. En sık görülen tip (%85 üzeri) adenokarsinomdur. Geri kalanlar skuamöz/adenoskuamöz, undiferansiye ve diğer başlığı altında toplanabilir. Genellikle geç tanı konması sebebiyle prognoz kötüdür. Olguların çoğunun asemptomatik olması, semptomatik olanların diğer benign safra yolu hastalıkları ile benzerlik göstermesinden dolayı tanı gecikmektedir. Görüntüleme bulgularının iyi yorumlanması, klinik hikaye ile birleştirilerek erken tanı konması, prognozu kötü olan bu kanser tipinde sağkalıma katkı sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractOur goal is to review gallbladder cancer (GBC) approach accompanied by radiological findings of the case of th squamous cell gallbladder cancer on the basis of porcelain gallbladder and the literature. GBC is the 5 most common gastrointestinal tumors and the most common malignancy of the bile ducts. GBC observed after the 6. decades and more frequently seen among females. Although most cases of asymptomatic, symptomatic ones are usually refers with right upper quadrant pain, jaundice and weight loss. Imaging findings in order of frequency are the mass that fills the gallbladder fossa, focal or diffuse thickening of the wall and luminal polypoid mass. The most common type is adenocarcinoma (above 85%). The rest can be grouped under the title of squamous/adenosquamous, undifferentiated and the others. The diagnosis delayed, because most of the cases are asymptomatic and the symptomatic ones have similarities with other benign biliary tract diseases. Generally, the prognosis is poor due to late diagnosis. With good interpretation of imaging findings and combined with the clinical story, early diagnosis should be made and it will be contribute to the survival in this type of poor prognosis cancer.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHarran Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSafra Kesesien_US
dc.subjectSafra Kesesi Tümörlerien_US
dc.subjectSkuamöz Hücreli Karsinomen_US
dc.subjectGallbladderen_US
dc.subjectGallbladder Neoplasmsen_US
dc.subjectSquamous Cell Carcinomaen_US
dc.titlePorselen kese zemininde safra kesesi kanserlerinin nadir görülen varyantı; skuamöz hücreli kanseren_US
dc.title.alternativeAn uncommon variant of gallbladder cancer on the basis of porcelain gallbladder; squamous cell canceren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage88en_US
dc.identifier.endpage94en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record