Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞimşek, Halil İbrahim
dc.contributor.authorOcak, Serpil
dc.date.accessioned2019-08-21T11:37:37Z
dc.date.available2019-08-21T11:37:37Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-09-10
dc.identifier.citationOcak, S. (2014). Müstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının usûl ve adâbına dair görüşleri (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3725
dc.description.abstractMüstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi'nin kaleme aldığı dört eserinde Nakşbendiyye Tarikatının usûl ve âdâbına dair görüşleri bir araya getirilmiştir. Derlenen bilgiler hakkında ayrıca tasavvuf tarihi başyapıtlarının başlıklarla ilgili kısımları incelenmiştir. Nusret-i-Mübtedî, Şerî'atüt-tarîka, Makûlât-ı-devriyye ve Tuhfetü'l-meram adlı eserler asıl çalışma alanlarımızdır. Bu dört çalışmanın ortak konusu Nakşbendiyye tarîkatına girmek isteyenlere yardımcı olmak ve onlara yol göstermektir. Müstakimzâde inceleme konumuz olan dört risâlede Kur'an'dan hadislerden ve gü-venilir tasavvufi kaynaklardan deliller getirmiştir. O tasavvuf mistisizmini anlatarak söz konusu eserlerin, kendi dalında ayrıntılı ve titiz bir araştırmanın ürünü olduğu gerçeğini de ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle onun eserleri farklı araştırmalara kaynaklık edecek özellik-tedir. İki bölümden oluşan tezin ilk bölümünde Müstakimzâde'nin hayatı ve eserleri hak-kında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde ise Müstakimzâde'nin Nakşbendiyye'nin usul ve âdâbına dair görüşleri tasavvuf tarihinin kaynak kitaplarından araştırılarak açıklanmıştır. Müstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendi kendinden önceki sufiler gibi Kur'an ve sünnete bağlı, aynı zamanda çağdaşları kadar âlim ve mutasavvıftır. O, kendinden sonraki tarikat ehline rehberlik yaparak âtiye de ışık tutan bir islâm büyüğüdür.en_US
dc.description.abstractIn the four different booklets which had been written by Müstakimzâde Süleyman Sadeddin, the ideas related to methods and manners of Naqsbandiyyah Order wasexamined. Related to the information which had been brought together, also the headings of the masterpieces of the history Of Sufism was investigated. The main concepts which we are studying are the pieces Nusret-i-Mübtedî, Şerî'atü't-tarîka, Makûlât-ı-devriyye and Tuhfetü'l-meram. The common theme of these four works is to help people who want to enter Naqsbandiyyah Order and guide them. Müstakimzâde had brought into scene the evidences fromthe Quran, hadith and the trustful suficreferences about these four booklets which are our investigating subjects. He, by telling about the suficmysticism, brought into the scene the works which are taken into consideration, are the products of a detailed and careful research in the area. Considering this aspect, his works will be the source of different researches. In the firstpart of the thesis whichis composed of two sections, the life of Müstakimzâde and his manuscripts are introduced. In the second part Müstakimzâde's ide-as about Naqsbandiyyah method and manner are describedby investigating the reference books about history of Sufism. Müstakimzâde Süleyman Sadeddin was also devoted to the Quran and sunnah like the other sufis who lived before him, and at the same time he was as wise and sufi as his contemporary scholars. He is one of the enlightening important figures in İslam because of his guidance to the sufis who came after him.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET --i ABSTRACT--.ii KISALTMALAR--.. v ÖNSÖZ----.. vi GİRİŞ---- 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADEDDİN EFENDİNİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE TESİRLERİ -- 4 1.1. HAYATI--.. 4 1.2. ESERLERİ--.. 7 İKİNCİ BÖLÜM 2. MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SADEDDİN’İN NAKŞBENDÎLİĞİN USÛL VE ADÂBINA DAİR GÖRÜŞLERİ-- 14 2.1. Tasavvuf--. 14 2.2. Tarikat--. 16 2.2.1. Ehl-i Sünnet’e bağlılık----. 18 2.2.2. Zikir --. 19 a. Mertebelerine Göre Zikrin Çeşitleri--. 25 b. Nefy ve isbat zikri----.. 31 c. Letâif----. 32 d. Günlük Evrâd--.. 33 e. Hatm-ı Hâcegân --. 37 2.2.3. Râbıta --.. 38 2.2.4. Murâkabe ve Teveccüh---- 40 2.3. İntisab--.. 41 2.4. Mürid ve Mürşid ----. 49 iv 2.5. Seyir ve Sülûkün Mertebeleri --. 52 2.6. Kelimât-ı Kudsiyye---- 54 2.6.1. Hûş der-dem--. 55 2.6.2. Nazar ber-kadem----. 55 2.6.3. Sefer der-vatan----. 56 2.6.4. Halvet der-encümen----.. 56 2.6.5. Yâd-kerd -- 57 2.6.6. Bâz-geşt --. 57 2.6.7. Nigâh-dâşt--. 58 2.6.8. Yâd-dâşt--. 58 2.6.9. Vukûf-ı Zamanî---- 59 2.6.10. Vukûf-ı adedî ----. 60 2.6.11. Vukûf-ı kalbî----.. 60 2.7. Sohbet --. 61 2.8. Hizmet--. 63 2.9. Halvet--.. 64 2.10. Riyâzât --. 69 2.11. Şeriate Uyma ve Azîmetle Amel -- 70 2.12. Keramet-- 76 SONUÇ----. 78 KAYNAKÇA-- 80en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMüstakimzâde Süleyman Sadeddin Efendien_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectMutasavvıfen_US
dc.subjectUsûlen_US
dc.subjectSufismen_US
dc.subjectSufien_US
dc.subjectMethoden_US
dc.subjectMüstakimzâde Süleyman Sadeddinen_US
dc.titleMüstakimzâde Süleyman Sadeddin'in Nakşbendiyye Tarikatının usûl ve adâbına dair görüşlerien_US
dc.title.alternativeThe ideas of Müstakimzâde Süleyman Sadeddin related to methods and manners of Naqsbandiyyah Orderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record