Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorCengil, Muammer
dc.contributor.authorMuhcu, Selvi
dc.date.accessioned2019-08-22T13:50:15Z
dc.date.available2019-08-22T13:50:15Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-02-16
dc.identifier.citationMuhcu, S. (2015). Ortopedik engellilik ve dini başa çıkma (Trabzon örneği) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3740
dc.description.abstractAraştırmanın amacı Trabzon il ve ilçelerinde yaşayan ortopedik engelli bireylerin karşılaştıkları güçlükleri aşmada hangi dini başa çıkma yöntemlerini kullandıklarını belirlemek, karşılaştıkları güçlükleri tespit ederek kendilerine rehberlik yapmak, toplumda diğer bireyler gibi hayatlarını sürdürmelerini sağlamaya çalışmaktır. Araştırmamızın kuramsal kısmının evrenini psikoloji ve din psikolojisi bilim dalı sahaları, örneklemini ise davranışçı psikoloji ekolü ve dine yaklaşımı oluşturmaktadır. Uygulama kısmının evrenini ve örneklemini 2014 yılında Trabzon il merkezi ve ilçelerinde yaşayan 9 kadın ve 23 erkek olmak üzere toplam 32 ortopedik engelli birey oluşturmaktadır. Araştırmamızda örneklem oluşturulurken tesadüfi örneklem (Random) yöntemi kullanılmıştır. Genel itibariyle araştırmamızda anket (survey) tekniği uygulanmıştır. Araştırmamıza katılan katılımcıların dini inanç ve ibadet durumlarını öğrenmek amacıyla sormuş olduğumuz sorulara tüm bireyler cevap vermiştir. Bu bireylerin büyük bir kısmı 46 yaş ve üstüdür. Katılımcıların cinsiyet dağılımında ise erkekler çoğunluğu oluşturmaktadır. Araştırmamıza katılan bireylerin çoğunun sosyo-ekonomik seviyeleri orta hallidir ve ailelerinde engelli birey bulunmamaktadır. Bireylerin çoğu 11 yaş ve üstünde engelli olmuştur ve engellilik oranları %40 ve altındadır. Araştırmamıza katılan bireylerin çoğunun eğitim durumu ilkokul ve lise düzeyindedir. Eğitim ve ekonomik seviyesi yüksek olanların dine bağlılıkları ve kendini kabullenmeleri daha zayıf, ekonomik ve eğitim seviyesi düşük olanların ise dine bağlılıkları daha kuvvetlidir. Engelli olma durumu doğuştan ve erken yaşta olanların dini inanç ve ibadetlerini yerine getirmeleri geç yaşta engelli olanlardan daha zayıftır. Erkeklere göre bayanlarda, engellilik oranı yüksek olan ve ailesinde engelli birey bulunanların diğerlerine göre dini inanç ve ibadetlerini yerine getirme oranının daha düşük olduğu görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine which religious coping methods do the persons with orthopedic disabilities living in Trabzon province and towns use for the problems that they encounter, and also is to allow them to continue their lives as other individuals in society by identifying the problems that they encounter. The universe of the theoretical part of the study is composed of psychology and religion psychology, the sample is composed of behaviorist psychology ecole and approach to religion. The universe and sample of the applications includes a total of 32 patients with orthopedic disabilities that 9 of them females and 23 males living in Trabzon province and district in 2014. Random sample method is used in our study. In generally, survey technique was applied in the study. All participants in our research have answered all questions that asked to learn the status of religious belief and worship status. Some of these participants were 46 ages or over. Most of the individuals participated to our study are socio-economically moderate and there is no disabled individual in their families. Most individuals have become disabled in 11 ages or over and disability rate is 40% or less. The educational status of most of the individuals participated in our research is elementary and high school level. As a result of the study it was found that the commitment to the religion and level of acceptance of themselves of the participants with higher education and higher economic status is weaker than the others. In addition, it was also found that, the individuals who became disabled in birth or early ages have weaker religious belief compared to others that became disabled in older ages. Compared with males, in women with high rates of disability and who have disabled individuals in their families have weaker religious belief.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET -- i ABSTRACT-- ii TEŞEKKÜR --iii İÇİNDEKİLER DİZİNİ-- iv TABLOLAR LİSTESİ --. vii KISALTMALAR --xiii GİRİŞ --. 1 1. Konunun Önemi -- 1 2. Problem ve Amaç --.. 2 3. Alt Problemler -- 2 4. Hipotezler-- 4 5. Araştırmanın Sınırlılıkları --.. 5 6. Yöntem --. 6 6.1. Evren-- 6 6.2. Örneklem-- 6 6.3. Bilgi Toplama Araçları ve Yöntemleri-- 7 6.4. Anketin Uygulanması--. 8 6.5. Verilerin Analizi--. 8 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE -- 10 1.1. Engellilik Tanımları--. 10 1.2. Engelliliğe Neden Olan Unsurlar --.. 13 1.2.1. Doğum Öncesi Unsurlar-- 13 1.2.2. Doğum Sırasındaki Unsurlar--.. 13 1.2.3. Doğum Sonrası Unsurlar--.. 13 1.3. Ortopedik Engel-- 14 1.3.1. Hafif Düzeyde Ortopedik Engellilik --.. 15 1.3.2. Orta Düzeyde Ortopedik Engellilik -- 16 1.3.3. Ağır Düzeyde Ortopedik Engellilik -- 16 1.4. Başa Çıkma-- 16 1.5. Dini Başa Çıkma--. 18 v 1.5.1. Din Kavramı-- 18 1.5.1.1. Dinin İşlevi --. 20 1.5.2. Dini Başa Çıkma --. 21 1.5.2.1. Dini Başa Çıkmanın Unsurları-- 25 1.5.2.1.1. Dua --. 25 1.5.2.1.2. Tövbe/Bağışlanma-- 25 1.5.2.1.3. Şükür--.. 26 1.5.2.1.4. Sabır-- 26 1.5.2.1.5. Yardım Etme/Sadaka Dağıtma --. 26 İKİNCİ BÖLÜM 2. BULGULAR VE YORUMLAR -- 28 2.1. Araştırmaya Katılanların Kişisel Bilgileri--. 28 2.2. Katılımcıların Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumları.. 29 2.3. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Yaş Durumu Arasındaki İlişki--. 34 2.4. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Yaşlarına Göre Dağılımı 37 2.4. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Cinsiyet Durumu Arasındaki İlişki--. 43 2.5. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Cinsiyet Değişkenine Göre Dağılımı-- 46 2.6. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Eğitim Durumu Arasındaki İlişki--. 51 2.7. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı54 2.8. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Sosyo-Ekonomik Seviye Durumu Arasındaki İlişki-- 59 2.9. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Sosyo-Ekonomik Seviye Değişkenine Göre Dağılımı-- 63 2.10. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Engellilik Sebebi Arasındaki İlişki --. 68 2.11. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Engellilik Sebebine Göre Dağılımı71 2.12. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Engelli Olma Yaşı Arasındaki İlişki--.. 76 2.13. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Engelli Olma Yaşına Göre Dağılımı -- 80 2.14. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Engellilik Düzeyi Arasındaki İlişki --. 85 2.15. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Engellilik Düzeyine Göre Dağılımı -- 88 vi 2.16. Dini İnanç, İbadet ve Dini Başa Çıkma Durumu İle Ailede Engelli Olma Durumu Arasındaki İlişki--. 93 2.17. Katılımcıların Dini Başa Çıkma Durumunun Ailede Engelli Olmasına Göre Dağılımı-- 96 SONUÇ VE ÖNERİLER--. 103 KAYNAKÇA--. 107 EKLER -- 112en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtopedik Engellien_US
dc.subjectDini Başa Çıkmaen_US
dc.subjectTrabzon Örneğien_US
dc.subjectOrthopedic Disableden_US
dc.subjectReligious Withstanden_US
dc.subjectTrabzon Caseen_US
dc.titleOrtopedik engellilik ve dini başa çıkma (Trabzon örneği)en_US
dc.title.alternativeOrthopedic disability and religious coping (Trabzon sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record