Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuz, Sefer
dc.contributor.authorAltıntaş, Erkan
dc.date.accessioned2019-10-08T08:23:05Z
dc.date.available2019-10-08T08:23:05Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-06-03
dc.identifier.citationAltıntaş, E.(2016). Öğrencilerde İmam-Hatip Lisesi algısı (Batman örneği) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/4154
dc.description.abstractİmam-Hatip Okulları ülkemiz eğitim camiası içinde önemli bir yeri olan okullardır. Bu okullar bilindiği üzere İmam-Hatip Okulları adı altında Tevhid-i Tedrisat Kanunuyla 1924 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Öğrencisinin olmaması nedeniyle 1929-1930 eğitim-öğretim yılında kapatılmıştır. 1950 yılında okullar toplumdaki ihtiyaçtan dolayı tekrar açılmış, bu süreç bazı küçük aksaklıklar olsa da 1997'ye kadar devam etmiştir. 1997'de çıkarılan yasayla bu okullar neredeyse kapanma aşamasına gelmiştir. Fakat 2012'de İmam-Hatipler yeni bir dönüm noktasına girmiştir. Bu çalışma teorik kısmıyla İmam-Hatip Liselerinin ülkemizdeki tarihi serüvenine dikkat çekmekle birlikte; uygulama kısmıyla da burada eğitim-öğretim gören öğrencilerin İHL algısı ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesini hedeflemektedir. Bu bağlamda öğrencilerin hangi beklentilerle bu okulları tercih ettikleri, hangi sorun veya sorunlarla karşılaştıkları, çeşitli değişkenlere göre bu algının nasıl etkilendiği incelenmiştir. Araştırmamızın uygulama kısmı için örneklem, Batman il merkezindeki İmam-Hatip Liseleri ve Kozluk ilçesinde bulunan İmam-Hatip Lisesinde öğrenim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen anket tarafımızdan 400 öğrenciye uygulanmıştır. Ankete katılan öğrencilerin kişisel özellikleri ve İHL algısıyla ilgili bilgi almak için toplam 47 soru sorulmuştur. Anket yolu ile elde edilen veriler SPSS Paket Programı ile çözümlenmiştir. Genel olarak sosyo-ekonomik durum, anne-babanın dini yaşantısı ve yaşanılan çevrenin öğrencilerdeki İHL algısını etkileyen faktörler olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractİmam-Hatip Highschools have an important place in our education community in Turkey. These Schools began to its first academic education in 1926 with the name İmam-Hatip according to the law. These schools aimed to give education, mainly religious education. These schools was closed between 1929-1930 educational years because there were no students. They were opened again to fulfil the needs of the community in 1950. This period continued until 1997 with little troubles. In 1997 these schools were nearly closed again according to a law. But the year 2012 was a turning point for The İmam-Hatip Highschool This study draws attention to the history of The İmam-Hatip Highschools in our country, and also aims to identify the perception of the students towards these schools and find out the factors that affects these perceptions. In this regard it is evaluated that which expectations do students have by preferring these schools, which problems do the students have, and by several variables how does the perception isaffected . For the application of our research, the sample consist of the 9, 10, 11 and 12. grade students, studying in Batman and its district Kozluk in İmam-Hatip Highschool. To collect data, a survey is developed and applied to 400 students. The personal information of the students and the perception about İmam-Hatip Highschool is asked in 47 questions. The data which is collected by the survey is evaluated with SPSS 20 package program. It is determined that, socio-economic status, parents' religious life, the environment of the students is affecting the students perception towards İmam-Hatip Highschool.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET --i ABSTRACT --ii İÇİNDEKİLER --iii TABLO DİZİNİ --vi KISALTMALAR --viii ÖNSÖZ--ix GİRİŞ --1 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU VE AMACI --1 2. ARAŞTIRMADA KULLANILAN METOD VE TEKNİK .…….……4 3. ARAŞTIRMANIN EVRENİ VE ÖRNEKLEMİ --6 4. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ --8 5. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI --.9 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. DİN, EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ALGI ---11 1.1. Kavramsal Olarak Din --11 1.1.1. Din Tanımları ..11 1.2. Kavramsal Olarak Eğitim-Öğretim--16 1.2.1. Eğitim Tanımları ---16 1.2.2. Öğretim Tanımları --21 1.3. Kavramsal Olarak Algı ..23 1.3.1. Algı Tanımları 23 İKİNCİ BÖLÜM TARİHSEL ARKA PLAN 1.TÜRKİYE’DE DİN EĞİTİMİ --27 2. İMAM-HATİP LİSELERİ’NİN TARİHİ VE İMAM-HATİP LİSELERİNDE DİN EĞİTİMİ ÖĞRETİMİ ..29 2.1. Medresetü’l E’imme ve’l Huteba (1913-1924) .29 2.2. İmam-Hatip Mektepleri (1924-1930) .30 iv 2.3. İmam-Hatip Kursları (1948-1951) 32 2.4. İmam-Hatip Okulları (1951-1973) .33 3. İMAM-HATİP LİSELERİ’NİN GELİŞİM SEYRİ (1973-2013) .35 3.1. (Klasik) İmam-Hatip Liseleri .35 3.2. Anadolu İmam-Hatip Liseleri 37 3.3. Çok Programlı Liselerin (ÇPL) Çatısı Altında İmam-Hatip Liseleri .37 3.4. Sekiz Yıllık Kesintisiz Temel Eğitim ve İmam-Hatip Liseleri (1997-2013) .38 4. BATMAN’DA İMAM-HATİP LİSELERİ 41 4.1. Batman İmam-Hatip ve Batma Anadolu İmam-Hatip Lisesi .41 4.2. Kozluk İmam-Hatip Lisesi ..42 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMALI ARAŞTIRMANIN BULGULARI 1. İMAM-HATİP LİSELERİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN İMAM-HATİP LİSESİ ALGISI (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ) 1.1. Örneklemin Olgusal Özellikleri .44 1.1.1. Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet Durumlarına Göre Dağılımı 44 1.1.2. Ankete Katılan Öğrencilerin Yaşa Göre Dağılımı ..45 1.1.3. Ankete Katılan Öğrencilerin Lise Türüne Göre Dağılımı 45 1.1.4. Ankete Katılan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı 46 1.1.5. Öğrencilerin Yerleşim Birimleri 47 1. 2. Öğrencilerin Aileleri İle İlgili Bilgiler .48 1.2.1.Öğrencilerin Anne-Babalarının Öğrenim ..49 1.2.2. Öğrenci Ailelerinin Ekonomik Düzeyleri..49 1.2.3. Öğrenci Ailelerinin Dini Yaşam Durumları 51 1.2.4. Öğrenci Ailelerinin Çocuklarına Karşı Tutumları 53 1.2.5. Öğrenci Ailelerinin Aile Yapısı .54 1.2.6. Öğrenci Ailelerinin Dini Uygulama Düzeyleri .56 1.3. Öğrencilerin Tercih, Beklenti ve Sorunları .58 1.3.1. Okul Sezonunda Din Eğitimi Alıp-Almama Durumu 58 1.3.2. Okul Sezonunda Dil Eğitimi Alıp-Almama Durumu .58 1.3.3.Öğrencilerin Okul Sezonunda İkamet Ettikleri Yer .59 v 1.3.4.Öğrencilerin Öğrenim Giderleri Karşılama Durumu 60 1.3.5. Öğrencilerin İnanç ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler 61 1.3.6. Öğrencilerin Dini Gruplarla İlişkisi Durumu .62 1.3.7. Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığı Düzeyi .63 1.3.8. Öğrencilerin Kitap Okuma Alışkanlığı Kazandırma Faktörü .64 1.3.9. Öğrencilerin Okuduğu Kitap Türü ..65 1.3.10. Öğrencilerin Gazete Okuma Sıklığı .66 1.3.11. Öğrencilerin Mezhepleri Tercih Etme Durumu .66 1.3.12. Öğrencilerin İmam-Hatip Lisesini Tercih Etme Sebepleri ..67 1.3.13. Öğrencilerin İmam-Hatip Liselerinden Memnuniyet Durumları ..72 1.3.14. Öğrencilerin İmam-Hatip Lisesinden Beklentileri 75 1.3.15. Öğrencilerin İmam-Hatip Lisesinden Sonraki Görev Tercihleri 76 1.3.16. Öğrencilerin İmam-Hatip Lisesinden Sonraki Tahsil Tercihi .79 1.3.17. Öğrencilerin Tercih Ettikleri Bölümlerin Dağılımı ..82 1.3.18. Öğrencilerin Gelecek Tasavvuru 84 1.3.19. Öğrencilerin Öğretmen-Öğrenci İlişkilerinde Memnuniyet Durumu ..85 1.3.20. Öğrencilere İmam-Hatip Lisesinin Bilgi ve Kültür Kazandırma Durumu 86 1.3.21. Öğrencilerin Problemleri 87 1.3.22. İHL Mezuniyeti Sonrası ile İlgili Bulgular 88 1.3.23. İHL Öğrencilerinin Gelecekte Çocuklarının Eğitimi ile İlgili Düşünceleri .93 SONUÇ VE ÖNERİLER 96 KAYNAKÇA.100 EK-1ANKET ..103 EK-2 BATMAN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN CEVABI YAZISI .110en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam-Hatip Liselerien_US
dc.subjectDinen_US
dc.subjectEğitim-Öğretimen_US
dc.subjectAlgıen_US
dc.subjectİmam-Hatip Highschoolen_US
dc.subjectReligionen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectPerceptionen_US
dc.titleÖğrencilerde İmam-Hatip Lisesi algısı (Batman örneği)en_US
dc.title.alternativeThe perception of the students towards İmam-Hatip Highschool (Batman example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record