Show simple item record

dc.contributor.advisorDemirer, Ömür
dc.contributor.authorÜke, Keziban
dc.date.accessioned2019-10-08T13:57:29Z
dc.date.available2019-10-08T13:57:29Z
dc.date.issued2016en_US
dc.date.submitted2016-10-03
dc.identifier.citationÜke, K. (2016). AHP yöntemi ile Çorum şehrinde AVM kuruluş yeri seçimi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/4183
dc.description.abstractAHP Yöntemi İle Çorum Şehrinde AVM Kuruluş Yeri Seçimi, Yüksek Lisans Tezi, 2016. Bu tez çalışmasında Çorum şehir merkezinde çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan AHP tekniği ile AVM kuruluş yeri tespiti yapılması amaçlanmıştır. Literatür taraması ve uzmanların görüşleri doğrultusunda AVM kuruluş yeri için 10 kriter ve Çorum şehrinde 8 alternatif yer belirlenmiştir. Çalışma verileri Çorum şehir merkezinde yaşayan 40 kişi ile yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Toplanan veriler Expert Choice programı ile analiz edilmiş, analiz sonucu ulaşılan bulgular literatür incelemesi ve bilimsel veriler ışığında yorumlanmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen bulguların analiz ve değerlendirmesi sonucunda iki farklı sonuç elde edilmiştir. İlk olarak, bulgular kişi bazında değerlendirildiğinde en önemli kriterin "Araç ile ulaşım sağlanması" ve en uygun alternatif yerin "A1" ve "A8" yerleri olduğu görülmüştür. Bulgular hep birlikte değerlendirildiğinde ise en önemli kriterin "Doğal ve kültürel alanlara zarar vermemesi" kriteri ve en uygun yerin "A3" yeri olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe site of establishment choose of shopping center in Çorum by the AHP managment, master's thesis. In this thesis study, determination of the site of establishment of shopping center is purposed in center of Çorum through the AHP managment which includes many decision making criteria. 10 criteria and 8 alternatives places was determined for the site of establishment of shopping center in the direction of the expert opinions and the literature search. The datas of study was gathered thruogh questionnaire techniques and person to person coupled with the 40 people who live the center of Çorum. The datas collected was analysed by the program of Expert Choice and the arrived findings on analysis results interpreted in the light of scientific datas and literature reviews. In the committed work, two different results were optained in consequences of analyse and assessment of the findings. Firs of all, when the findings are evaluated on person basis, it seemed that the most important criterion is "the getting transportation by the vehicle" and the most available alternative place is "A1" and "A8". In case of a genaral evaluation of the findings located that the most important criterion is the criterion of "do not damaging to natural and the culturel places" and the most available place is the place of "A3".en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET -- i ABSTRACT--. ii İÇİNDEKİLER --iii TABLOLAR LİSTESİ --. v ŞEKİLLER LİSTESİ -- v GRAFİKLER LİSTESİ-- v KISALTMALAR --. vi BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. PROBLEM CÜMLESİ VE ARAŞTIRMA SORULARI 1 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE MODELİ--. 4 1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ--. 5 1.4. TEZİN ORGANİZASYONU --. 6 İKİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERCEVE VE LİTERATÜR İNCELEMESİ 2.1. İŞLETMELERDE KURULUŞ YERİ VE SEÇİMİ--. 7 2.1.1.HİZMET İŞLETMELERİNDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ.. 9 2.1.2. ULUSLAR ARASI KAPSAMDA YER SEÇİMİ--. 10 2.2. İŞLETMELERDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER11 2.3. İŞLETMELERDE KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER --. 15 2.4. ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TÜRKİYEDE Kİ DURUMU . 16 2.4.1. Alışveriş Merkezleri --. 16 iv 2.4.2.Alışveriş Merkezlerinin Türkiye’deki Durumu -- 19 2.5. KONUYA İLİŞKİN LİTERATÜR -- 23 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ARAŞTIRMA METODOLİJİSİ 3.1. ANA KÜTLE VE ÖRNEKLEM -- 28 3.2. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE ARACI-- 29 3.3. VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİĞİ-- 31 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ANALİZ VE BULGULAR 4.1. ÖRNEKLEMİ TANITICI BİLGİLER --.. 41 4.2.AHP ANALİZİ SONUÇLARI --. 43 BEŞİNCİ BÖLÜM DEĞERLENDİRME SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1. ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE YORUMLARI . 57 5.2. ARAŞTIRMANIN KISITLARI --. 59 KAYNAKÇA -- 60 EK 1 ANKET FORMU --. 67en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKuruluş Yeri Seçimien_US
dc.subjectKuruluş Yeri Problemlerien_US
dc.subjectAHPen_US
dc.subjectAVMen_US
dc.subjectAVM Kuruluş Yeri Seçimien_US
dc.subjectThe Site of Establishment Chooseen_US
dc.subjectThe Site of Establishment Problemsen_US
dc.subjectShopping Centeren_US
dc.subjectThe Choose of Establishment of Shopping Centeren_US
dc.titleAHP yöntemi ile Çorum şehrinde AVM kuruluş yeri seçimien_US
dc.title.alternativeThe site of establishment choose of shopping center in Corum by the AHP managmenten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record