Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoçak, Çalık Veli
dc.contributor.authorDoğan, Ercan
dc.date.accessioned2019-04-10T13:06:12Z
dc.date.available2019-04-10T13:06:12Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-25
dc.identifier.citationDoğan, E. (2018). Türkiye ve Romanya'da beden eğitimi ve spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin okullarından memnuniyetlerinin değerlendirilmesi (Hitit Üniversitesi ve Spiru Haret Üniversitesi örneği) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/422
dc.description.abstractTürkiye'de beden eğitimi ve spor alanında açılan fakülte ve yüksekokulların sayısının artması ile birlikte eksikliklerin giderilmesi bakımından spor eğitimi veren fakültelerdeki öğrencilerin memnuniyetlerinin karşılaştırılması fakültelere önemli bilgiler sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada, Hitit Üniversitesi ve Spiru Haret Üniversitesi öğrencilerinin fakültelerine yönelik memnuniyet düzeylerinin cinsiyet, yaş grupları ve sınıflarına göre değişimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden 194, Spiru Haret Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi'nden 181 öğrenci oluşturmuştur. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak 20 maddeden oluşan ''Öğrenci Okul Değerlendirme Anketi'' kullanılmıştır. Araştırma verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik yöntemlerden frekans, yüzde dağılımları, ortalama ve standart sapma kullanılmıştır. Verilerin normal dağılım göstermediği kabul edilerek Ki Kare(Chi Square) testi kullanılmıştır. Araştırmada hata payı 0,05 olarak alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okullarından memnuniyet açısından Hitit Üniversitesi öğrencilerinin verilen eğitimin uygunluğu, ders AKTS kredilerinin yeterliği, seçmeli derslerin yeterliği, ders içerikleri ile beklentilerinizin uyumu, derslerin güncelliği maddeleri yaş gruplarına göre farklılaştığı belirlenmiştir. Sınıflara göre farklılıklar değerlendirildiğinde; Spiru Haret Üniversitesi'nde; zorunlu derslerin yeterliği, erasmus olanakları ve derslerin güncelliği maddelerinde 2. ve 3. sınıflarda memnuniyet düzeyinin anlamlı farklılaştığı görülmüştür.en_US
dc.description.abstractThe comparing of student satisfaction in faculties will provide to faculties an important information in point of removex deficiency together with increased the number of physical education and sports schools. In the research, it was aimed to determine satisfaction levels acccording to sex, age grroups and classes according to the faculties of Hitit üniversity and spiru haret üniversity students. The research, screening method was used. 194 students from Hitit Üniversity sports science faculty and 181 students from physical education and sports faculty of Spiru Haret Üniversity have created the sample of the research. In this study, we used to student-school assessment questionnaire consisting of that 20 items was as data collection tool. In the analysis given in the research, frequency and percentage distributions were used in descriptive statistical methods.( Chi square) test was used, assuming that the data are not normally distributed. The error magrin in the survey was taken as 0.05 According to the results of the research, it was determined that the conformity of the education given by Hitit Üniversity students, education and activity satisfaction in two schoools were differentiated. According to age groups, in dimension education Hitit Üniversity students' satisfaction are found differently with regards to given education, ECTS sufficiency, optional lessons sufficiency, goodness of lesson context and expectation, lessons' actuality. According to class, education opportunity were differentiated in upper class in Spiru Haret. The Education and Teaching facilities, Erasmus possibilities the validity of lessons in 2 and 3 classes and the qualifications of students at Spiru Haret Üniversity in signifıcant difference satısfaction.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET -- i ABSTRACT -- ii TEŞEKKÜR -- iii İÇİNDEKİLER -- iv TABLOLAR LİSTESİ -- viii ŞEKİLLER LİSTESİ --ix KISALTMALAR VE SİMGELER -- x ÖNSÖZ -- xi GİRİŞ -- 1 Problem Durumu -- 1 Problem Cümlesi -- 2 Alt Problemler -- 2 Denenceler (Hipotezler) -- 3 Araştırmanın Amacı -- 3 Araştırmanın Önemi -- 3 Sayıltılar (Varsayımlar) -- 4 Sınırlıklar -- 4 I. BÖLÜM -- 5 1.KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR -- 5 1.1. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR -- 6 1.1.1. Beden Eğitimi ve Sporun Sosyal Boyutları -- 8 1.1.2. Beden Eğitimi ve Spor Aktiviteleri -- 9 1.1.3. Beden Eğitimi ve Sporun Bireyler Üzerine Etkileri -- 10 1.1.3.1. Beden Eğitimi ve Sporun Psikolojik Etkileri -- 10 v 1.1.3.2. Beden Eğitimi ve Sporun Fizyolojik Etkileri -- 11 1.1.3.3. Beden Eğitimi ve Sporun Sosyal Etkileri -- 13 1.1.4. Beden Eğitimi ve Spor ile Sosyal Kurumlar -- 14 1.1.4.1. Beden Eğitimi ve Spor ile Toplum -- 14 1.1.4.2. Beden Eğitimi ve Spor ile Kültür -- 15 1.1.4.3. Beden Eğitimi ve Spor ile Aile -- 16 1.1.4.4. Beden Eğitimi ve Spor ile Sosyal Çevre -- 17 1.1.4.5. Beden Eğitimi ve Spor ile Gençlik -- 17 1.1.4.6. Beden Eğitimi ve Spor ile Boş Zaman (Rekreasyon) -- 17 1.1.4.7. Beden Eğitimi ve Spor ile Ekonomi -- 19 1.1.5. Spor Yönetimi -- 20 1.1.6. Beden Eğitimi Ve Spor İle Eğitim -- 21 1.1.7. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi -- 21 1.1.8. Yükseköğretimde Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi -- 22 1.2. TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİM -- 23 1.2.1. Türk Yükseköğretiminin Amaçları -- 23 1.2.2. Türkiye’de Spor İle İlgili Yükseköğretim Organizasyonları -- 24 1.2.2.1. Spor Bilimleri Fakültesi -- 24 1.2.2.2. Fakültelere Bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümleri ve BESYO’lar -- 25 1.2.2.3. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği / Eğitimi Bölümü -- 26 1.2.2.4. Spor Yöneticiliği Bölümü -- 26 1.2.2.5. Antrenörlük Eğitimi Bölümü -- 27 1.2.2.6. Rekreasyon Bölümü -- 27 vi 1.2.2.7. Spor Bilimleri Bölümü -- 27 1.3. ROMANYA’DA YÜKSEKÖĞRETİM -- 27 1.3.1. Güçlü yönler -- 29 1.3.2. Zayıf Yönler -- 30 1.3.3. Fırsatlar -- 30 1.3.4. Tehditler -- 30 1.3.5. Romanya Yükseköğretiminin Amaçları -- 30 1.3.6. Romanya Yükseköğretim Organizasyonları -- 33 1.3.7. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi -- 38 1.3.8. Romanya Spiru Haret Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Fakültesi -- 39 1.3.8.1. Fakültenin Misyonu -- 40 1.3.8.2.Fakültenin Amaçları -- 41 1.3.8.3. Mezunların Kazanacağı Özellikler -- 41 1.4. ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTELERDEN MEMNUNİYETLERİ -- 43 1.5. ARAŞTIRMA KONUSU İLE İLGİLİ YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR -- 45 II. BÖLÜM -- 50 2.YÖNTEM -- 50 2.1. ARAŞTIRMANIN MODELİ -- 50 2.2. ARAŞTIRMANIN EVREN VE ÖRNEKLEMİ -- 50 2.3. VERİ TOPLAMA ARACI -- 51 2.3.1. Kişisel Bilgi Formu -- 51 2.3.2. Öğrenci Okul Değerlendirme Anketi -- 52 2.4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ -- 53 2.5. VERİLERİN ANALİZİ -- 53 vii III. BÖLÜM -- 55 3.BULGULAR VE YORUM --. 55 3.1. Öğrenci Okul Değerlendirme Anketinin Geneline Yönelik Bulgular ve Yorum -- 55 3.1.1. Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine Ait Bulgular ve Yorum -- 56 3.1.1.1. Cinsiyete Göre Memnuniyetin Değerlendirilmesi -- 56 3.1.1.2. Yaş Gruplarına Göre Memnuniyetin Değerlendirilmesi -- 61 3.1.1.3. Sınıflara Göre Memnuniyetin Değerlendirilmesi -- 68 IV. BÖLÜM -- 77 TARTIŞMA -- 77 SONUÇ -- 82 ÖNERİLER -- 88 KAYNAKÇA -- 91 EKLER -- 106 EK-1: Öğrencilerin Memnuniyetlerine İlişkin Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Kompozisyon Formu -- 106 EK-2: Formular De Compoziție Pentru Determinarea Viziunilor De Satisfacție A Studenților -- 107 EK-3: Görüşme Formu (Türkçe) -- 108 EK-4: Studentie Formularul De Studiu(Student School Survey Form) Chestionar Studenţi -- 110en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBeden Eğitimi Ve Sporen_US
dc.subjectMemnuniyeten_US
dc.titleTürkiye ve Romanya'da beden eğitimi ve spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin okullarından memnuniyetlerinin değerlendirilmesi (Hitit Üniversitesi ve Spiru Haret Üniversitesi örneği)en_US
dc.title.alternativeThe evaluation of satisfaction of university student's in the school of physical education and sports in Turkey and Romania (Hitit and Spiru Haret University sample)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record