Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBostancı, Özgür
dc.contributor.authorÇevik, Adem
dc.date.accessioned2019-04-10T13:18:21Z
dc.date.available2019-04-10T13:18:21Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-13
dc.identifier.citationÇevik, A. (2018). Erkek basketbolcularda dört haftalık solunum kas antrenmanının performansa etkisi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/426
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı erkek basketbolcularda dört haftalık solunum kas antrenmanının aerobik ve anaerobik performansa etkisini incelemektir. Çalışmaya toplam 20 basketbolcu (deney:10, yaş:28,10±4,51 yıl; kontrol:10, yaş:18,70±0,95 yıl) katıldı. Deneklerin solunum kas antrenmanı (SKA) öncesi spirometreyle solunum fonksiyonları, respiratuar basınçölçer cihazı ile solunum kas kuvvetleri belirlendi. SKA, POWER breathe Classic (mavi) model ile maksimal inspiratuar basınç (MİP) değerinin % 40'ına eşdeğer olacak şekilde haftalık 1 birim (10 cmH2O) artırım sağlanarak deney grubuna sabah ve akşam günün aynı saatlerinde olmak üzere haftanın 5 günü günde 2 kez tekrarlanmak koşuluyla 4 hafta uygulandı. Her antrenman biriminde sporcu 30 dinamik nefes alıp verme işlemi yaptı ve günde 60 nefes döngüsünü tamamladı. Anaerobik güç parametreleri wingate bisiklet ergometresi ile, aerobik kapasiteleri de Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Seviye 1 test protokolüyle hesaplandı. Gruplar arası tüm parametrelerin ön-son testleri arasındaki karşılaştırması için bağımlı T testi (Paired Sample T Testi), ortalama farkın gruplar arasındaki analizi içinde bağımsız T testi (Independent Sample T Test) kullanıldı. SKA sonrası deney grubunda FVC (lt) ve FEF Max'ta ki (lt/sn) değişim istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Diğer solunum fonksiyon değerlerinde yüzdesel artış görülmesine rağmen anlamlı bir sonuç bulunmamıştır (p>0,05). Yüzdesel olarak en fazla artış İC (% 42,22), FEF Max (% 35,26) ve MİP (% 22,33) değerlerinde görülmüştür. Kontrol grubunda sadece SVC ve MİP'te anlamlı değişim görülmüştür (p<0,05). Deney grubunda anaerobik güç göstergelerinden Mininum Power dışında bütün değerlerde anlamlı farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Ayrıca Time to Peak'te % 34,03 ve Peak Power da % 5,66 düzeyinde yüzdesel artış meydan gelmiştir. Kontrol grubunda Wingate testi sonrasında tüm parametrelerde anlamlı bir değişim gözlenmemiştir (p>0,05). SKA sonrası deney grubunda VO2maks ortalama değerinde % 14,74 (p<0,008) ve kontrolde ise % 7,50 oranında artış görülmüştür (p<0,006). Sonuç olarak solunum kas antrenmanının; solunum fonksiyonlarını, solunum kas kuvvetini, anaerobik ve aerobik kapasiteyi düzenli antrenman yapanlara göre pozitif yönde etkilediği söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to examine the effects of four-week inspiratory muscle training on aerobic and anaerobic performance in male basketball players. A total of 20 basketball players (subjects: 10 years: 28,10±4,51 years; control: 10 years: 18,70± 0,95 years) conducted in the study. Respiratory functions were determined by spirometry before inspiratory muscle training (IMT) and respiratory muscle strength were measured with a respiratory pressure meter. The IMT group performed 4 weeks 30 dynamic inspiratory efforts twice daily for 5 days each week completed 60 breaths per day at the same hours of the morning and evening, with the IMT increasing by 1 unit (10 cmH2O) per week, equivalent to 40% of the maximum inspiratory pressure (MIP). The wingate bicycle ergometer used to anaerobic power parameters and aerobic capacities were also calculated using the Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 protocol. The independent T test (Independent Sample T Test) was used for the comparison between the pre-post tests of all inter-group parameters and the mean difference between the groups. The change in FVC (lt) and FEF Max (lt / sec) in the experimental group after IMT was statistically significant (p<0.05). Although there was no significant increase in other respiratory function values, there was no significant difference (p> 0.05). The highest increase was in IC (42.22%), FEF Max (35.26%) and MRP (22.33%). In the control group, only significant changes were observed in SVC and MIP (p <0.05). In the experiment group, significant differences were determined in all the values except Mininum Power among the anaerobic power indicators (p <0.05). In addition, Time To Peak increased by 34.03% and Peak Power increased by 5.66%. In the control group, there was no significant change in all parameters after Wingate test (p> 0,05). VO2max mean value increased by 14.74% (p <0,008) and control increased by 7,50% (p <0,006). As a result, respiratory muscle training; respiratory functions, respiratory muscle strength, anaerobic and aerobic capacity are positively influenced by those who practice regularly.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa KABUL VE ONAY -- iii ETİK BEYANNAMESİ -- iv ÖNSÖZ -- v İÇİNDEKİLER -- vi KISALTMALAR ve SEMBOLLER -- viii ÖZET -- xii SUMMARY -- xiii 1.GİRİŞ -- 1 1.1Çalışmanın Amacı -- 3 1.2 Problemler -- 3 1.3 Hipotezler -- 3 1.4 Sınırlılıklar -- 3 1.5 Sayıltılar -- 3 2. GENEL BİLGİLER -- 5 2.1 Performans -- 5 2.2 Basketbolcuların Fiziksel Özellikleri -- 5 2.2.1 Boy uzunluğu -- 5 2.2.2 Vücut ağırlığı -- 6 2.2.3 Vücut yağ oranı -- 7 2.3 Basketbolcunun Motorik Özellikleri -- 8 2.3.1 Dayanıklılık -- 8 2.3.1.1 Sürekli koşular -- 8 2.3.1.2 İnterval metot -- 8 2.3.1.3 Tekrar metodu -- 9 2.3.1.4 Müsabaka metodu -- 9 2.3.2 Kuvvet -- 9 2.3.3 Sürat -- 10 2.3.4 Çeviklik -- 11 2.4 Basketbolcuların Karakteristik Özellikleri ve Hareket Analizi -- 11 2.4.1 Hareket analizi -- 12 2.5 Basketbol Sporunun Fizyolojisi -- 14 2.5.1 Basketbolcularda aerobik kapasite ve önemi -- 15 2.5.2 Basketbolcularda anaerobik kapasitenin önemi -- 17 2.6 Basketbolcularda Kalp Atım Hızı -- 18 2.7 Solunum Sistemi -- 18 2.7.1 Solunum sistemi organları -- 19 2.7.2 Solunum mekaniği -- 20 2.7.3 Solunum kasları -- 20 2.7.4 Solunum sistemi ve egzersiz -- 22 2.7.5 Solunum kas kuvveti (SKK) ve egzersizleri -- 24 vii 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 27 3.1 Araştırma Grubu -- 27 3.1.1 Çalışmanın kapsamı ve denekler -- 27 3.2 Verilerin toplanması -- 28 3.2.1 Vücut kütle indeksi -- 28 3.3 Solunum Fonksiyonlarının Ölçülmesi: -- 28 3.3.1 Solunum kas kuvvetinin belirlenmesi -- 29 3.3.2 Solunum kas antrenmanı -- 29 3.4 Performans Ölçümleri: -- 29 3.4.1 Yo-Yo aralıklı toparlama testi Seviye 1 (Yo-yo IRT 1) -- 29 3.4.2 Wingate anaerobik güç testi -- 30 3.5 Veri Analizi -- 31 4. BULGULAR -- 32 5.TARTIŞMA -- 39 6. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 47 KAYNAKLAR -- 49 EKLER -- 59 ÖZGEÇMİŞ -- 63en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAerobik Kapasiteen_US
dc.subjectAnaerobik Güçen_US
dc.subjectBasketbolen_US
dc.subjectSolunum Kas Antrenmanıen_US
dc.titleErkek basketbolcularda dört haftalık solunum kas antrenmanının performansa etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of four week inspiratory muscle training on performance of male basketball playersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record