Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükkayacı Duman, Nuriye
dc.contributor.authorYılmazel, Gülay
dc.contributor.authorTopuz, Şenay
dc.contributor.authorBaşçı, Ayşe Burcu
dc.contributor.authorKoçak, Derya Yüksel
dc.contributor.authorBüyükgönenç, Lale Ayşegül
dc.date.accessioned2019-04-18T12:32:07Z
dc.date.available2019-04-18T12:32:07Z
dc.date.issued2015-05-26
dc.identifier.citationBüyükkayacı Duman, N., Yılmazel, G., Topuz, Ş., Başçı, A. B., Koçak, D. Y., Büyükgönennç, L. (2015). Üniversiteli gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin bilgi, tutum ve davranışları. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik e-Dergisi, 3(1), 19-32.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/437
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışma üniversiteli gençlerin üreme sağlığı (ÜS) ve cinsel sağlığa (CS) ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki araştırmanın örneklemini Hitit Üniversitesinde 2013-2014 öğretim döneminde öğrenim gören 448 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmanın verileri öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile ÜS ve CS hakkındaki bilgi ve yaklaşımlarını sorgulayan 40 maddelik bir soru formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ki- kare testi ve Fisher’in kesin ki-kare testi kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin %8.9’unun cinsel ilişki deneyiminin olduğu (K:%6.4; E:%17.3), %36’sının karşı cinsel ilişki dışında yakınlaşma yaşadığı ve %51.6’sının ise şimdiye kadar ÜS/CS ile ilgili eğitim almadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin %.66.6’sı cinsel yolla bulaşan hastalıkları (CYBH) ve korunma yollarını, %21.9’u ise aile planlaması yöntemlerini bilmediklerini ifade etmiştir. ÜS/CS eğitimi alma, ebeveynleri ile cinsel konularda rahat konuşabilme, cinsel ilişki deneyimi, cinsel ilişki dışında karşı cinsle yakınlaşma, aile planlaması yöntemi kullanma, CYBH ge-çirme, CYBH’ı bilme açısından kız ve erkek öğrenciler arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur (p<0.005). Sonuç: Çalışmada üniversiteli gençlerin ÜS/CS konularında yeter-ince bilgiye sahip olmadıkları ve cinsiyetin ÜS/CS’ye ilişkin bilgi, tutum ve davranışları belirlemede etkili bir faktör olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractAim: This study aimed at determining the knowledge, attitudes and behaviors of the university students about reproduction health (RH) and sexual health (SH). Material and Method: This descriptive and cross-sectional study was completed 448 university students from Hitit University dur-ing 2013-2014 academic years. The data were collected by using a 40-item questionnaire form which was questioned socio-demographic features, knowledge and approaches about RH/SH. The data were evaluated with percentages, Chi-square and Fisher's Exact Test. Results: It was noted in our study that only 8.9% of the students had sexual relation experience (F: 6.4%; M: 17.3%) and 36% of students got close with the opposite sex without sexual intercourse. Also 51.6% of students did not receive education on RH/SH so far 66.6% of students told that they did not know sexually transmitted diseases and 21.9% of students expressed that they did not know FP methods. There were statistically significant differences be-tween male students and female students in terms of receiving education on RH/SH, talking with parents on sexual issues com-fortably, sexual relation experience, getting close with the opposite sex without sexual intercourse, using family planning methods, contraction of STDs and knowledge about STDs (p<0.005). Conclusion: It was concluded that university students did not have enough knowledge about RH /SH. Also Gender is an effective factor in determining knowledge, attitudes and behaviors of the university students about RH and SH.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Yıldırım Beyazıt Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÜreme Sağlığıen_US
dc.subjectCinsel Sağlıken_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectTutumen_US
dc.subjectDavranışen_US
dc.subjectReproduction Healthen_US
dc.subjectSexual Healthen_US
dc.subjectKnowledgeen_US
dc.subjectAttitudeen_US
dc.subjectBehavioren_US
dc.titleÜniversiteli gençlerin üreme sağlığı ve cinsel sağlığa ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarıen_US
dc.title.alternativeThe knowledge, attitudes and behaviours of the university youths about reproduction health and sexual healthen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalYıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik e-Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8016-8636en_US
dc.authorid0000-0002-2487-5464en_US
dc.authorid0000-0002-4246-3607en_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage19en_US
dc.identifier.endpage32en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record