Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYamaner, Faruk
dc.contributor.advisorBostancı, Özgür
dc.contributor.authorYılmaz, Emrah
dc.date.accessioned2019-11-06T10:45:49Z
dc.date.available2019-11-06T10:45:49Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-04-28
dc.identifier.citationYılmaz, E. (2018). Adölesan erkek ve bayan alp disiplini kayakçılarının diz eklem kıkırdak kalınlığı ve Q açısının incelenmesi (Doktora Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5032
dc.description.abstractÇalışmamızda adölesan dönemdeki alp disiplini kayakçılarının kayak sporuna bağlı olarak Q açısı, diz eklem kıkırdağı kalınlıkları ve kıkırdak hacimlerinin, aynı yaş aralığındaki sedanterlerle arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Araştırma grubunu adölesan dönemde olan 15 – 18 yaş grubu arasındaki, en az 5 yıl süreyle aktif olarak Alp Disiplini kayağı yapan ve müsabakalara katılan 15 Erkek ve 15 bayan sporcu olmak üzere toplamda 30 kişilik sporcu grubu oluşturmaktadır. Karşılaştırma grubumuz ise daha önce aktif olarak hiç spor yapmayan 15-18 yaş aralığındaki 15 erkek ve 15 bayandan oluşan 30 kişilik sedanter grubu kapsamaktadır. Araştırmaya katılanların boy, kilo ve beden kütle indeksleri ölçüldü ve tanita marka cihaz ile vücut yağ oranları elde edildi. Diz eklem kalınlığı ve kıkırdak hacmi ölçümleri için manyetik rezonans görüntüleme, elde edilen görüntülerin analizinde ise stereolojik metodlara başvurulmuştur, Quadricep femoris açısının belirlenmesinde diğer çalışmalarda kullanılan gonyometreden farklı olarak radyolojik görüntüler (x-ray) üzerinden ölçümler yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda araştırma ve kontrol grubunu oluşturan erkekler arasında fiziksel ölçümlerde fark bulunamazken sağ kol fat, sol kol fat, Q açısı ve diz eklemi kıkırdak kalınlıklarında anlamlı fark bulundu (p˃0.05). Bu farklılıkların araştırma grubu yönünde olduğu tespit edildi. Araştırma ve kontrol grubundaki bayanların karşılaştırma sonuçlarında ise BMR, FFM ve TBW (p˃0.05) değerleri araştırma grubunu oluşturan bayanlar yönünde anlamlı farklılık oluştururken bu değerler dışında kalanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Grupları cinsiyet ayrımı yapılmaksızın karşılaştırdığımızda BMI, BMR, Sol kol fat ve Q açısı değerlerinde sporcular yönünde anlamlı farka rastlanmıştır (p˃0.05). Tüm bu istatiksel sonuçlar, sporcularda Q açısı değerlerinin, kıkırdak kalınlık ve hacimlerinin sedanterlere göre daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için daha kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn our study, it was investigated whether there is a relationship, in relation tothe skiing sport, between the Q-angle, knee joint cartilage thicknesses and cartilage volumes of the alpine skiers in the adolescence period and the sedentary people in the same age range. The study group included a total of 30 athletes. Of them, 15 were male and 15 were female athletes who were between the ages of 15-18 years in the adolescence period, who had been active in Alpine skiing for at least 5 years and who participated in the competitions. Our comparison group included 30 sedentary people. It was composed of 15 male and 15 female subjects who were in the age range of 15 - 18 years, who had never done exercise actively before. The height, weight, and body mass indexes of the participants were measured and the body fat percentages were obtained via the Tanita branded device. Magnetic resonance imaging was used to measure knee joint thickness and cartilage volume and stereological methods were used to analyze the obtained images. While determining the angle of quadriceps femoris, unlike the goniometer that is used in other studies, the measurements were made via radiological images (x-ray). As a result of the measurements, there was a significant difference in the right arm fat, left arm fat, Q angle, and knee joint cartilage thickness (p˃0.05) between the males who constitute the study and control group while there was no significant difference in terms of physical measurements between them. It was determined that these differences were in favor of the study group. Regarding the comparison results of the females in the study and control groups, while the values of BMR, FFM and TBW (p˃0.05) created asignificant difference in favor of the females who constituted the study group, there was no significant difference between the values apart from these values. When the groups were compared without gender discrimination, a significant difference was found in the BMI, BMR, left arm fat and Q angle values in favor of the athletes (p˃0.05). All these statistical results indicate that, contrary to popular belief, the values of Q angle, cartilage thicknesses and cartilage volumes of the athletes are better than that of the sedentary people. More comprehensive studies must be conducted in order to get further information about this topic.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET -- i ABSCRACT --. ii TEġEKKÜRLER--.iii ĠÇĠNDEKĠLER --. iv ġEKĠLLER LĠSTESĠ -- vii TABLOLAR LĠSTESĠ --.. ix KISALTMALAR --. xi ÖNSÖZ --xiii GĠRĠġ -- 1 1.GENEL BĠLGĠLER --.. 4 1.1. ADÖLESAN VE EGZERSĠZ --. 5 1.1.1. ADÖLESAN DÖNEMİ --. 5 1.1.1.1. Erken Adölesan dönemi --. 4 1.1.1.2. Orta Adölesan Dönemi-- 4 1.1.1.3. Geç Adölesan Dönemi--. 4 1.1.2. 12-18 Yaş Grubu Fiziksel Gelişim Özellikleri--.. 5 1.1.3. Spor Aktivitelerinin Gelişim Üzerindeki Etkisi-- 7 1.1.4. Çocukların ve Adölesanların Egzersize Bedensel Yanıtları . 8 1.1.5. Çocuklarda ve Adölesanlarda Antrenmanın Tehlike ve Riskleri 8 1.1.6. Çocuk ve Adölesan Antrenmanı İçin Öneriler --. 9 1.1.7. Çocuklarda ve Adölesanlarda Motorik Özelliklerin Gelişme Dönemleri --.. 9 1.2. ALP DĠSĠPLĠNĠ KAYAĞI--. 10 1.2.1. Slalom Yarışmaları – SL - (Slalom)--.. 10 1.2.2. Büyük Slalom - GS - (Giant slalom)--. 10 v 1.2.3. Süper Büyük Slalom – SG - (Super Giant Slalom).. 11 1.2.4. İniş – DH - (Downhill)--. 11 1.3. ALP DĠSĠPLĠNĠ KAYAĞINDA PERFORMANS--. 12 1.3.1. Alp Disiplini Kayağında Performansı Etkileyen Faktörler --. 13 1.3.2. Alp Disiplini Kayağında Performansı Etkilen Bazı Önemli Faktörler --.. 14 1.4. ALP DĠSĠPLĠNĠ KAYAĞINDA SPORCU PROFĠLĠ--. 15 1.4.1. Antropometrik Profil--. 15 1.4.2. Kondisyonel Profil --. 15 1.4.3. Tekno-motorik Profil--. 15 1.4.4. Öğrenim Profili -- 15 1.4.5. Performans Profili --.. 16 1.4.6. Zihinsel (Kognitif) Profil -- 16 1.4.7. Sosyal Profil --. 16 1.4.8. Psikolojik Profil --. 16 1.5. DĠZ EKLEMĠNĠN ANATOMĠSĠ --.. 16 1.6. EKLEM KIKIRDAĞI --. 17 1.6.1. Eklem Kıkırdağının Kompozisyonu--.. 17 1.6.2. Eklem Kıkırdağının Tabakaları --.. 20 1.6.2.1. Yüzeyel Tabaka (superficial zone) --.. 21 1.6.2.2. Orta Tabaka (Transitional zone)--. 21 1.6.2.3. Derin Tabaka (Radial zone)-- 21 1.6.2.4. Kalsifiye Kıkırdak Tabaka -- 21 1.6.3. Matriks Bölgeleri -- 22 1.6.4. Metabolizma --. 23 1.6.5. Yaşlanma -- 23 1.6.6. Biyomekanik -- 24 1.6.7. Yağlama Mekanizmaları (Lubrıkasyon) -- 24 1.6.8. Aşınma -- 25 1.7. KIKIRDAK DEJENERASYONU --. 26 vi 1.7.1. Kıkırdağın Hasarlanmaya Karşı Cevabı--. 26 1.8. KIKIRDAK LEZYONLARININ TEDAVĠ SEÇENEKLERĠ .. 28 1.9. DĠZ EKLEMĠ KIKIRDAK DEFEKTLERĠNDE DEĞERLENDĠRME VE SINIFLAMA --. 30 1.9.1. Outerbridge Sınıflaması --. 32 1.10. KIKIRDAK LEZYONLARINDA (MRG) -- 33 1.11. QUADRĠCEPS AÇISI --.. 36 1.12. STEREOLOJĠ -- 38 1.12.1. Hacim Hesaplamalarında Stereolojik Metotlar --.. 38 1.12.2. Planimetrik Yöntem --.. 40 2. GEREÇ VE YÖNTEM -- 42 2.1. FİZİKSEL ÖLÇÜMLER -- 42 2.2. Q AÇISI ÖLÇÜMLERİ--.. 44 2.3. MRG PROTOKOLÜ VE DİZ EKLEMİ KIKIRDAK ÖLÇÜMLERİ .. 47 2.4. VERİLERİN ANALİZİ --.. 56 3. BULGULAR -- 57 4. TARTIġMA--.. 71 5. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME--. 87 6. KAYNAKÇA --.. 88 7. EKLER --. 101 8. ÖZGEÇMĠġ --.. 105en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdölesanen_US
dc.subjectAlp Disiplinien_US
dc.subjectDiz Eklem Kıkırdağıen_US
dc.subjectMRGen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.subjectAlpineen_US
dc.subjectKnee joint cartilageen_US
dc.subjectQ Açısıen_US
dc.subjectQ Angleen_US
dc.titleAdölesan erkek ve bayan alp disiplini kayakçılarının diz eklem kıkırdak kalınlığı ve Q açısının incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating the Q-angle and knee joint cartilage thickness of male and female adolescent Alpine Skiersen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record