Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇağlar, İrfan
dc.contributor.advisorİmamoğlu, Osman
dc.contributor.authorÖzenci, Cengiz
dc.date.accessioned2019-11-06T10:49:24Z
dc.date.available2019-11-06T10:49:24Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-05-22
dc.identifier.citationÖzenci, C.(2017). Yönetim, liderlik ve değişim bağlamında, gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon yeterliliklerinin ölçülmesi; Bir alan araştırması (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5033
dc.description.abstractBu araştırma Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde 12-24 yaşları arasındaki gençlere hizmet veren, 2016 Mayıs ayı itibariyle toplam 220 adet Gençlik Merkezinde farklı statü ve görevde bulunan, çoğunluğu sözleşmeli statüde çalışan gençlik liderlerinin oluşturduğu 1089 kişinin görüşlerine dayanılarak gençlik merkezi yöneticilerinin yönetim, liderlik ve değişim bağlamında, inovasyon yeterliliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma, genel tarama araştırma modeline uygun olarak yapılmış olup, veriler 2014 yılında Fulya ERASLAN tarafından geliştirilen geçerliliği ve güvenirliliği sağlanmış "Okul Yöneticilerinin İnovasyon Yeterlilikleri Ölçeği" kullanılarak, toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin sonucunda; Çalışmaya katılan katılımcıların çoğunluğunun erkek, evli ve 26-30 yaş aralığında olduğu, çalışma süreleri 1-5 yılar arasında değişen, üniversite mezunu ve çoğunluğu sözleşmeli statüde çalışan gençlik lideri kişiler olduğu. Çalışmaya katılan katılımcıların gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon yeterliliklerini; değişime duyarlılık, iletişim, liderlik, örgüt içi motivasyonu sağlama boyutlarında yeterli bulduklarını. Gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon yeterliliklerine ilişkin görüşlerinin; cinsiyet, medeni durum ve hizmet süresi değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı olmadığı, yaş, eğitim durumu ve meslek değişkenleri açısından ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThis research was conducted in the coordination of the General Directorate of Youth Services of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Turkey, and based on the views of 1089 contracted employees who work in different positions within 220 youth centers of the Youth Services and Sports Provincial Directorates which serving the young people aged between 12-24 years, by May 2016, in order to examine innovation competencies in the context of management, leadership and change of youth center managers The study was conducted in accordance with the general screening research model and the data were collected by using the provided with valid and reliable "Innovation Competency Scale of School Administrators" which was developed by Fulya ERASLAN in 2015. As a result of the data obtained by the research; It was determined that the majority of the participants were university graduated youth leaders, employed as contracted status and working times ranging from 1 to 5 years, who they are married, male and between 26-30 years of age. The participants state that the youth center managers are sufficient in innovation competency in the context of change sensivity, communication, leadership and organizational motivation. The research shows that the opinions of the youth center managers about innovation competency are not statistically meaningful in terms of gender, marital status and working period variables. However they are meaningful in terms of variables of age, education level and profession.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET --i ABSTRACT-- ii İÇİNDEKİLER --. iii TABLO LİSTESİ--.. vii ŞEKİL LİSTESİ--..ix KISALTMALAR LİSTE --x ÖNSÖZ --xi GİRİŞ --.1 1. GENEL BİLGİLER --..4 1.1. ZAMAN KAVRAMININ TANIMI VE ÖNEMİ--4 1.2. SERBEST ZAMAN KAVRAMI --..4 1.3 SERBEST ZAMAN VE REKREASYON İLİŞKİSİ--5 1.4. ZAMAN KAVRAMININ İNSAN HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ..6 1.5. İNOVASYON--..7 1.5.1.İnovasyonun Tarihçesi --..8 1.5.2.İnovasyon ile Benzer Kavramlar--9 1.5.2.1.Yaratıcılık ve İnovasyon --.10 1.5.2.2.İcat ve İnovasyon --10 1.5.2.3.Yenilik ve İnovasyon --10 1.5.2.4.Girişimcilik ve İnovasyon--11 1.5.2.5.Değişim ve İnovasyon--..11 1.5.2.6.Teknoloji ve İnovasyon--12 1.5.2.7.Ar-Ge ve İnovasyon--..12 1.5.3.İnovasyon Süreci --.12 1.5.4.İnovasyonun İlkeleri--.13 1.5.5.İnovasyonun Önemi --.14 1.5.6.İnovasyon Yapma Nedenleri --.15 1.5.7.İnovasyon İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar--15 1.5.8.İnovasyon Türleri --16 1.5.8.1.Ürün İnovasyonu--17 1.5.8.1.1.Ürün Yeniliklerine Örnekler --17 iv 1.5.8.2.Süreç İnovasyonu--.18 1.5.8.2.1.Süreç Yeniliklerine Örnekler --..18 1.5.8.3.Pazarlama İnovasyonu --.19 1.5.8.3.1.Pazar Yeniliklerine Örnekler--19 1.5.8.4.Organizasyonel İnovasyon--..20 1.5.8.4.1.Organizasyonel Yeniliklerine Örnekler --.20 1.6. GENÇLİK KAVRAMI VE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI--21 1.6.1.Gençlik ve Gençliğin Önemi--.23 1.6.2.Türkiye’nin Gençlik Profili ve İstatistiklerle Türkiye’de Gençlik..24 1.6.3.Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarihçesi, Görev ve Sorumlulukları--25 1.6.4.Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yetki, Görev ve Sorumlulukları..27 1.7. GENÇLİK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ--30 1.8. VERİLERLE GENÇLİK MERKEZLERİ--33 1.9. GHGM VE GM ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..37 1.9.1.Akademik Eğitim Programı--37 1.9.1.1.Değerler Atölyesi --37 1.9.1.2.Dini İlimler Atölyesi --.37 1.9.1.3.İnovasyon Atölyesi --37 1.9.1.4.Sosyal Bilimler Atölyesi --.37 1.9.1.5.Kişisel gelişim Atölyesi --..38 1.9.1.6.Dil Eğitimleri Atölyesi--.38 1.9.2.Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler ve Projeler--38 1.10. YÖNETİM, LİDERLİK VE DEĞİŞİM İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 40 1.10.1.Yönetimin Tanımı --40 1.10.2.Yönetim Kuramları--.40 1.10.2.1.Klasik Yönetim Kuramı--..40 1.10.2.1.1.Bilimsel Yönetim Yaklaşımı--.41 1.10.2.1.2.Yönetim Süreci Yaklaşımı--.41 1.10.2.1.3.Bürokrasi Yaklaşımı--42 1.10.2.2.Neo-Klasik Yönetim Kuramı--43 1.10.2.3.Modern Yönetim Kuramı --..43 v 1.10.2.3.1.Sistem Yaklaşımı --..44 1.10.2.3.2.Durumsallık Yaklaşımı --..44 1.11. YÖNETİCİ--44 1.12. LİDERLİĞİN TANIMI--45 1.13. LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK FARKI--46 1.14. LİDERLİK TÜRLERİ--..47 1.14.1.Tam Serbesti Tanıyan Liderlik--..47 1.14.2.Dönüşümcü ve Etkileşimci Liderlik--.47 1.14.3.Katılımcı veya Demokratik Liderlik --48 1.14.4.Otokratik Liderlik--.48 1.14.5.Vizyoner Liderlik --.48 1.14.6.Süper Liderlik--.48 1.14.7.Karizmatik Liderlik --48 1.15. GENÇLİK MERKEZİ YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK ALANI..49 1.16. DEĞİŞİMİN TANIMI --..49 1.17. DEĞİŞİM TÜRLERİ--.50 1.17.1.Planlı ve Plansız Değişim--.50 1.17.2.Makro ve Mikro Değişimler--50 1.17.3.İş ve Görev Değişikliği--.51 1.17.4.Ani Değişim ve Zamana Yayılmış Değişim--..51 1.17.5.Öngörücü Değişim ve Tepkisel Değişim --..51 1.17.6.Aktif Değişim ve Pasif Değişim--51 1.17.7.İyileştirme Şeklinde Adım Adım Değişim--52 1.17.8.Gelişimsel, Geçişsel ve Dönüşümsel Değişimler--52 1.18. YÖNETİM, LİDERLİK VE DEĞİŞİM SÜREÇLERİ İLE İNOVASYON İLİŞKİSİ--.52 2. GEREÇ VE YÖNTEM --.54 2.1. PROBLEM CÜMLESİ--.54 2.2. ALT PROBLEMLER--..54 2.3. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ --54 2.4. EVREN VE ÖRNEKLEM--.55 2.5. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ --55 vi 2.6. VERİ TOPLAMA ARACI --55 3. BULGULAR --.56 3.1. GÜVENİRLİK ANALİZİ--..56 3.2. DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLİŞKİN BULGULAR--.57 3.3. ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİNE AİT İSTATİSTİKLER --58 3.4. ARAŞTIRMA DEĞİŞKENLERİNE AİT KORELÂSYONLAR--.58 3.5. ARAŞTIRMA ALT PROBLEMLERİNİN ANALİZİ--.59 3.5.1.Gençlik Merkezi Yöneticilerinin İnovasyon Yeterliliklerini Değerlendirmelerine İlişkin İstatistikler--59 4. SONUÇ VE TARTIŞMA--76 5. ÖNERİLER--83 6. KAYNAKÇA --86 7. EKLER--92 Ek-1: Kişisel Bilgiler Formu--.92 Ek-2: İnovasyon Ölçeği --93 Ek-3: İzin Yazısı --95en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectİnovasyon Yeterliliğien_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectInnovation Competencyen_US
dc.titleYönetim, liderlik ve değişim bağlamında, gençlik merkezi yöneticilerinin inovasyon yeterliliklerinin ölçülmesi; Bir alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeMeasuring the innovation competencies of youth center managers in the context of management, leadership and change; A field surveyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record