Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorFındık, Serap
dc.contributor.authorIldırar, Didem
dc.date.accessioned2019-11-13T08:00:43Z
dc.date.available2019-11-13T08:00:43Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-12-23
dc.identifier.citationIldırar, D. (2014). Maya endüstrisi atıksuyunun ultrases ile koyu renginin giderilmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5285
dc.description.abstractUltrasonik parçalanma ileri oksidasyon proseslerinden biridir. Ultrases ile atıksuda bulunan organik kirleticilerin daha az zararlı bileşiklere dönüşmesi sağlanmaktadır. Bu çalışmada maya endüstrisi atıksuyunun ultrases ile arıtılması incelenmiştir. Atıksu Orta Karadeniz Bölgesi'nde bulunan bir maya fabrikasından sağlanmıştır. Ultrases kaynağı olarak 20 kHz frekansa sahip ultrasonik homojenizatör kullanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde ultrasonik güç, atıksu hacmi, seyreltme oranı ve vuruş döngüsü gibi işletme parametrelerinin renk ve kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) giderimine etkisi incelenmiştir. İkinci bölümde NaCl, CaCl2, Na2CO3 ve CaCO3 gibi tuzların etkisi incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise SnO2/TiO2 ile hazırlanan katalizörler kullanılmıştır. Katalizör hazırlama yöntemi, SnO2/TiO2 mol oranı, kalsinasyon sıcaklığı, kalsinasyon süresi ve katalizör miktarının renk ve KOİ giderimine etkisi araştırılmıştır. Ultrasonik prop kullanarak hazırlanan ve SnO2/TiO2 mol oranı 4:1 olan, 800°C'de 60 dk kalsine edilen katalizör ile en yüksek renk giderimi sağlanmıştır. Çalışılan koşullarda optimum katalizör miktarı 0,2 g/l'dir.en_US
dc.description.abstractUltrasonic irradiation is one of the advanced oxidation processes. By using ultrasound, organic pollutants in wastewater degradate into less harmful compounds. In this study, treatment of baker's yeast effluent was investigated. Wastewater was obtained from a baker's yeast factory located in the north of Turkey. An ultrasonic homogenizer with 20 kHz frequency was used as a source of ultrasound. In the first part of study, effect of operational parameters, such as ultrasonic power, wastewater volume, dilution ratio and pulced cycle on the removal of color and chemical oxgen demand (COD) was investigated. In the second part, effect of several salts such as NaCl, CaCl2, Na2CO3 and CaCO3 was examined. In the last section of study, catalysts prepared with SnO2/TiO2 were used. Effect of catalyst preparation method, molar ratio of SnO2/TiO2, calcination temperature, calcination time and catalyst amount on decolorization and COD removal were investigated. Catalyst prepared using ultrasonic prope with 4:1 SnO2/TiO2 molar ratio, calcined at 800°C for 60 min supplied highest decolorization. Optimum catalyst amount was 0,2 g/l at the studied conditions.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- iv ABSTRACT -- v TEŞEKKÜR -- vi İÇİNDEKİLER -- vii ÇİZELGELER DİZİNİ -- x ŞEKİLLER DİZİNİ -- xi RESİMLER DİZİNİ -- xv SİMGE VE KISALTMALAR DİZİNİ -- xiv 1. GİRİŞ -- 4 2. ATIKSU -- 4 2.1. Atıksu Kirlilik Parametreleri -- 4 2.1.1. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) -- 4 2.1.2. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) -- 4 2.1.3. Toplam organik karbon (TOK) -- 4 2.1.4. Toplam oksijen ihtiyacı (TOİ) -- 5 2.1.5. Teorik oksijen ihtiyacı (TeOİ) -- 5 2.1.6. Azot-Fosfor -- 5 2.2. Atıksu Arıtma Yöntemleri -- 5 2.2.1. Fiziksel arıtma yöntemleri -- 5 2.2.2. Biyolojik arıtma yöntemleri -- 6 vii Sayfa 2.2.3. Kimyasal arıtma yöntemleri -- 6 2.2.4. İleri arıtma yöntemleri -- 6 2.2.5. İleri oksidasyon yöntemleri -- 8 2.2.6. İOP verimini etkileyen su kalitesi parametreleri -- 10 2.2.7. İOP‟lerin sınıflandırılması -- 11 2.3. Ultrases ile Atıksu Arıtımı -- 16 2.3.1. Ultrases -- 16 . 2.3.2. Ultrasesin etkileri -- 17 2.3.3.Ultrasesin kullanım alanları -- 18 2.4. Ultrases Dalgaları -- 20 2.4.1. Boyuna dalga -- 21 2.4.2. Enine dalga -- 21 2.4.3. Yüzey dalgası -- 21 2.4.4. Ultrases dalgalarının elde edilmesi -- 21 2.4.5. Ultrases prosesinin mekanizması -- 24 2.4.6. Ultrases prosesinin atıksu arıtımında gerçekleştirdiği reaksiyonlar -- 29 2.5. Maya Endüstrisi Atıksuyu ve Arıtım Teknolojileri -- 32 2.5.1. Maya -- 32 2.5.2. Maya üretim prosesi -- 33 2.5.3. Maya üretimi sırasında oluşan atıksularının özellikleri -- 35 viii Sayfa 2.5.4. Maya endüstrisi atıksuyu ve çeşitli kirleticilerle ile ilgili yapılan çalışmalar -- 38 3. MATERYAL VE METOD -- 46 3.1. Malzemeler -- 46 3.2. Cihazlar -- 46 3.3. Katalizör Hazırlanması -- 47 3.4. Deneysel Çalışma -- 47 3.5. Renk Giderim Yüzdesinin Hesaplanması -- 50 4. BULGULAR VE TARTIŞMA -- 51 4.1. Maya Endüstrisi Atıksuyunun Ultrases ile Arıtılmasında İşletme Parametrelerinin Etkisi -- 51 4.1.1. Güç etkisi -- 51 4.1.2. Hacim etkisi -- 55 4.1.3. Seyreltme oranı etkisi -- 57 4.1.4. Vuruş döngüsü etkisi -- 59 4.2. Maya Endüstrisi Atıksuyunun Ultrases ile Arıtılmasında Çeşitli Tuzların Etkisi -- 61 4.2.1. CaCl2 etkisi -- 61 4.2.2. NaCl etkisi -- 63 4.2.3. Na2CO3 etkisi -- 64 4.2.4. CaCO3 etkisi -- 65 4.2.5. Çeşitli tuzların KOİ giderimine etkisi -- 66 ix Sayfa 4.3. Maya Endüstrisi Atıksuyunun Ultrases ile Arıtılmasında Katalizör Etkisi -- 67 4.3.1. SnO2/ TiO2 karışım oranının etkisi -- 68 4.3.2. Katalizör hazırlamada ultrasese maruz bırakılma süresinin etkisi -- 74 4.3.3.Kalsinasyon sıcaklığı etkisi -- 75 4.3.4.Kalsinasyon süresi etkisi -- 83 4.3.5.Katalizör miktarı etkisi -- 86 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER -- 91 KAYNAKLAR -- 93 ÖZGEÇMİŞ -- 100en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUltrasesen_US
dc.subjectMaya Endüstrisi Atıksuyuen_US
dc.subjectRenk Giderimien_US
dc.subjectKavitasyonen_US
dc.subjectSonokatalitiken_US
dc.subjectKOİen_US
dc.subjectUltrasounden_US
dc.subjectBaker‟s Yeast Industry Effluenten_US
dc.subjectDecolorizationen_US
dc.subjectCavitationen_US
dc.subjectSonocatalyticen_US
dc.subjectCODen_US
dc.titleMaya endüstrisi atıksuyunun ultrases ile koyu renginin giderilmesien_US
dc.title.alternativeDecolorization of Baker's yeast effluent with ultrasounden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record