Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöse, Dursun Ali
dc.contributor.authorKoç, Sineray
dc.date.accessioned2019-11-13T08:19:18Z
dc.date.available2019-11-13T08:19:18Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-11-19
dc.identifier.citationKoç, S. (2014). Bazı geçiş metal katyonlarının kumarin/p-kumarik asit içeren karışık ligandlı komplekslerin sentezi, yapısal karakterizasyonu ve biyolojik aktifliklerinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5290
dc.description.abstractKumarin ve türevleri yararlı biyolojik aktivite gösteren doğal bileşiklerin önemli bir sınıfını oluştururlar. Antibakteriyel, antikanserojenik, antifungal, antikoagülan, damar genişletici ve etkin floresan verme gibi birçok özellikleri bakımından dikkate değerdirler. Kumarik asit bitkilerin rengini, kokusunu ve tatlarını veren fenolik asit sınıfı üyesidir. Bu bileşikler doğal antioksidan, mide kanserine yararlı, strese karşı koruma gibi birçok önemli etkiye sahiptir. Yapılan bu çalışmada, kobalt(II), nikel(II), bakır(II), çinko(II) geçiş metallerinin p-kumarik asit ve kumarin/p-kumarik asit içeren tek ve karışık ligandlı kompleksleri sentezlenerek yapıları aydınlatılmaya çalışıldı. Ayrıca yapısal karakterizasyon çalışmaları tamamlanan moleküllerin biyolojik aktivasyon çalışmaları hücre kültürü ortamında yapıldı. Yapılan karakterizasyon sonuçlarına bağlı olarak komplekslerin molekül formülleri aşağıdaki gibi olduğu düşünülmektedir: (I) [Co(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].4H2O (V) [Co(C9H7O3)2(H2O)2].H2O (II) [Ni(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].6H2O (VI) [Ni(C9H7O3)2(H2O)2].2H2O (III) [Cu(C9H7O3)2(C9H6O2)2] (VII) [Cu(C9H7O3)2(H2O)2] (IV) [Zn(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].3H2O (VIII) [Zn(C9H7O3)2(H2O)2].H2O Komplekslerin metal:ligand oranının yapılan çalışmalar sonucunda 1:2 oldukları bulunmuştur. IV ve VIII. kompleksleri diamagnetik olup diğer kompleksler paramanyetiktir. Manyetik moment verileri ve elektronik spektrum sonuçlarına göre komplekslerin koordinasyon çevrelerinin oktahedral olduğu düşünülmektedir.en_US
dc.description.abstractCoumarin and derivatives are important class of natural compounds having biological activities. These compounds have many effects such as antibacterial, anticarcinogenic, antifungal, anticoagulant and making active fluorescent. Coumaric acid is a member of phenolic acids. This compound in plants color, smell and taste is provided. These compounds have many significant impact such as natural antioxidant, beneficial to stomach cancer and protection against stres. In this study, eight new complexes of p-coumaric acid/coumarin mixed ligand with Co(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) transition metal have synthesized and the structures of these new complexes were determined. In addition, structural characterization studies completed of molecules of biological activation studies were performed in cell culture medium. Molecular formulas of the obtained complex are as follows: (I) [Co(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].4H2O (V) [Co(C9H7O3)2(H2O)2].H2O (II) [Ni(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].6H2O (VI) [Ni(C9H7O3)2(H2O)2].2H2O (III) [Cu(C9H7O3)2(C9H6O2)2] (VII) [Cu(C9H7O3)2(H2O)2] (IV) [Zn(C9H7O3)2(C9H6O2)2(H2O)2].3H2O (VIII) [Zn(C9H7O3)2(H2O)2].H2O The rates of metal: p-coumaric acid: coumarin in complexes was found as 1:2:2. Complexes IV and VIII are diamagnetic, and the other complexes are paramagnetic. According to BM data and result of electronic spectra, the geometry for all of complexes has thought to be octahedral coordination around the metal ions.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- iv ABSTRACT -- vi TEŞEKKÜR -- viii İÇİNDEKİLER -- ix ÇİZELGE DİZİNİ -- xi ŞEKİLLER DİZİNİ -- xii RESİMLER DİZİNİ -- xv SİMGELER VE KISALTMALAR -- xvi 1. GİRİŞ -- 1 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI -- 3 2.1. Kumarin -- 3 2.1.1. Kumarinlerin sınıflandırılması -- 4 2.1.2. Kumarinlerin biyolojik ve fizyolojik aktiviteleri -- 8 2.2. Fenolik Bileşikler -- 9 2.2.1. Fenolik asitler -- 10 2.2.2. Flavonoidler -- 11 2.2.3. Çalışmada kullanılan fenolik bileşik -- 12 2.2.4. Fenolik bileşiklerin biyolojik ve fiziksel aktiviteleri -- 13 2.3. Geçiş Metalleri -- 14 2.4. Kumarin ve p-Kumarik Asit ile Yapılan Çalışmalar -- 15 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 22 3.1. Sentez -- 22 x Sayfa 3.2. Yöntem -- 23 3.2.1. Elemental analiz -- 23 3.2.2. Infrared spektroskopisi -- 23 3.2.3. Manyetik ölçümler -- 24 3.2.4. Erime noktası tayini -- 25 3.2.5.Termik analiz -- 25 3.2.6. Ultraviyole - görünür bölge spektroskopisi -- 27 3.2.7. Biyolojik uygulamaları -- 27 4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA -- 29 4.1. Elemental Analiz -- 29 4.2. Infrared Spektroskopisi -- 30 4.3. Manyetik Moment -- 37 4.4. Erime Noktası -- 38 4.5. Termal Analiz -- 38 4.6. Ultraviyole-Görünür Bölge Spektoskopisi -- 49 4.7. Biyolojik Uygulamaları -- 53 5. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 56 KAYNAKLAR -- 66 ÖZGEÇMİŞ -- 71en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojik Aktiviteen_US
dc.subjectKumarinen_US
dc.subjectKarışık Liganden_US
dc.subjectKumarik Asiten_US
dc.subjectMetal Kompleksleren_US
dc.subjectSpektroskopik Yöntemleren_US
dc.subjectBiological Activityen_US
dc.subjectCoumarinen_US
dc.subjectMixed Liganden_US
dc.subjectCoumaric Aciden_US
dc.subjectMetal Complexesen_US
dc.subjectSpectroscopic Methodsen_US
dc.titleBazı geçiş metal katyonlarının kumarin/p-kumarik asit içeren karışık ligandlı komplekslerin sentezi, yapısal karakterizasyonu ve biyolojik aktifliklerinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeSynthesis, structural characterization and biological application of mixed ligands complexes of coumarin/p-coumaric acid wi̇th some transi̇ti̇on metal cationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record