Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökmeşe, Ebru
dc.contributor.authorErol, Beray
dc.date.accessioned2019-11-18T10:47:12Z
dc.date.available2019-11-18T10:47:12Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-03-16
dc.identifier.citationErol, B. (2018). Immobilize metal afinite kromatografisinde şelatlayıcı karakterinin adsorpsiyona etkisi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5381
dc.description.abstractKriyojellerin kromatografik işlemlerde bilim adamları tarafından son zamanlarda fazlaca tercih edilmesi bu polimerleri oldukça popüler hale getirmiştir. Bu yapılardan sürekli ve kesikli sistemlerde adsorban olarak yararlanılmaktadır. Bu çalışmada poli(2- hidroksietilmetakrilat-glisidil metakrilat), poli(HEMA-GMA), kriyojeller sentezlenmiş ve sonrasında p-amino benzoik asit ve p-amino piridin bileşikleri yapıya ligand olarak bağlanmıştır. Son aşamada ise kriyojellere Cu(II), Ag(I) ve Zn(II) iyonları immobilize edilmiş ve bu yapılar sulu sistemlerden insülin molekülünün adsorpsiyonunda kullanılmıştır. En yüksek insülin adsorplama performansı p-amino piridin ligandının bağlı olduğu ve Cu(II) iyonlarının immobilize olduğu kriyojelde gözlemlenmiştir. Kriyojellerin insülin adsorpsiyonu değişen pH, etkileşim süresi, başlangıç insülin derişimi, sıcaklık ve iyonik şiddet koşullarında test edilmiştir. Kriyojellerin karakterizasyonu için; şişme testi, Fourier Transform Infrared Spektroskopisi (FT-IR) analizi, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizi, termal analiz, yüzey alanı analizi, elementel analiz ve Bilgisayarlı Mikrotomografi (μCT) analizi yapılmıştır. Kriyojellerin adsorplama kapasitesi yaklaşık olarak 242 mg insülin/g kriyojel olarak hesaplanmıştır. Adsorpsiyon işlemi, Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon modelleri üzerinden analiz edilmiş ve Langmuir adsorpsiyon modelinin daha uygun olduğu belirlenmiştir. Adsorpsiyon kinetiğinin ise yalancı-ikinci derece modele uygun olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe fact that cryogels have been highly preferred by scientists in chromatographic processes in recent times has made these polymers very popular. These structures are used as an adsorbent in continuous and batch systems. In this study, poly(2- hydroxyethyl methacrylate-glycidyl methacrylate), poly(HEMA-GMA), cryogels were synthesized and then p-aminobenzoic acid and p-aminopyridine compounds were ligated to the structure. Cu(II), Ag(I) and Zn(II) ions were immobilized in the cryogels and these structures were used for adsorption of insulin molecules from aqueous systems. The highest insulin adsorption performance was observed in the cryogel that the p-aminopyridine ligand was bound and the Cu(II) ions were immobilized. Insulin adsorption of cryogels was tested at varying pH, interaction time, initial insulin concentration, temperature and ionic strength. For the characterization of cryogels; Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Scanning Electron Microscopy (SEM) analysis, thermal, surface area, elemental and Computerized Microtomography (μCT) analysis methods were performed. The adsorption capacity of the cryogels was estimated as approximately 242 mg insulin/g cryogel. The adsorption process was characterized by Langmuir and Freundlich adsorption models, and Langmuir adsorption model was found to be more suitable. The adsorption kinetics were found to be appropriate for the pseudo-second-order model.en_US
dc.description.tableofcontentsÖZET -- iv ABSTRACT -- v TEŞEKKÜR -- vi İÇİNDEKİLER -- vii ÇİZELGELER DİZİNİ -- x ŞEKİLLER DİZİNİ -- xi SİMGE VE KISALTMALAR -- xiii 1. GİRİŞ -- 1 2. KURAMSAL TEMELLER VE KAYNAK ARAŞTIRMASI -- 2 2.1. İyon Değişim Kromatografisi -- 2 2.2. Hidrofobik Etkileşim Kromatografisi -- 4 2.3. Jel Filtrasyon Kromatografisi -- 6 2.4. Afinite Kromatografisi -- 6 2.5. Adsorpsiyon -- 8 2.6. Immobilize Metal Afinite Kromatografisi (IMAC) -- 11 2.7. Kriyojel -- 12 2.8. İnsülin -- 12 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 15 3.1. Kimyasal Maddeler -- 15 3.2. Poli(HEMA-GMA) Kriyojellerin Hazırlanması -- 15 3.3. Kriyojellere p-Amino Benzoik Asit ve p-Amino Piridin Bağlanması -- 16 3.4. Kriyojellere Metal Bağlanması -- 17 3.5. Karakterizasyon Çalışmaları -- 18 3.5.1. Şişme testi -- 18 3.5.2. Yüzey morfolojisi -- 19 viii Sayfa 3.5.3. Elemental analiz -- 19 3.5.4. FTIR çalışmaları -- 19 3.5.5. Yüzey alanı analizi -- 20 3.5.6. Termal analiz -- 20 3.5.7. Bilgisayarlı mikrotomografi (μCT) analizi -- 20 3.5.8. SDS poliakrilamid jel elektroforez (SDS-PAGE) analizi -- 20 3.6. Adsorpsiyon-Desorpsiyon Çalışmaları -- 21 3.6.1. Sulu çözeltilerden insülin adsorpsiyonu -- 21 3.6.2. Desorpsiyon ve tekrar kullanılabilirlik -- 22 4. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA -- 23 4.1. Kriyojellerin İnsülin Adsorpsiyon Performanslarının Karşılaştırılması -- 23 4.2. Kriyojellerin Karakterizasyonu -- 24 4.2.1. Şişme testi -- 24 4.2.2. Yüzey morfolojisi -- 24 4.2.3. Elemental analiz -- 25 4.2.4. FTIR çalışmaları -- 25 4.2.5. Yüzey alanı analizi -- 25 4.2.6. Termal analiz çalışmaları -- 30 4.2.7. Bilgisayarlı mikrotomografi analizi (μCT) -- 33 4.3. Adsorpsiyon-Desorpsiyon Çalışmaları -- 33 4.3.1. pH etkisi -- 33 4.3.2. Etkileşim süresinin etkisi -- 34 4.3.3. İnsülin derişiminin etkisi -- 35 4.3.4. Sıcaklığın etkisi -- 36 4.3.5. İyonik şiddetin etkisi -- 37 4.4. Desorpsiyon ve Tekrar Kullanılabilirlik -- 38 4.5. Ligandsız ve Metalsiz Polimer İle Karşılaştırma -- 39 4.6. SDS-PAGE Analizi -- 40 4.7. Matematiksel Modellemeler -- 41 ix Sayfa 4.7.1. Adsorpsiyon izotermleri -- 41 4.7.2. Adsorpsiyon kinetik modelleme -- 44 5. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 48 KAYNAKLAR -- 51 ÖZGEÇMİŞ -- 59en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdsorpsiyonen_US
dc.subjectAfiniteen_US
dc.subjectİnsülinen_US
dc.subjectKriyojelen_US
dc.subjectLiganden_US
dc.subjectAdsorptionen_US
dc.subjectAffinityen_US
dc.subjectCryogelen_US
dc.subjectInsulinen_US
dc.subjectLiganden_US
dc.titleImmobilize metal afinite kromatografisinde şelatlayıcı karakterinin adsorpsiyona etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of the chelator characteristics on adsorption in immobilized metal affinity chromatographyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record