Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAvcı, Emre
dc.contributor.authorÜnlü, Ercan
dc.date.accessioned2019-11-18T10:59:59Z
dc.date.available2019-11-18T10:59:59Z
dc.date.issued2018en_US
dc.date.submitted2018-02-06
dc.identifier.citationÜnlü, E. (2018). 0-5 yaş arası çocuk hastalarda rotavirus prevelansının belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5382
dc.description.abstractRotavirus, çocukluk çağı ölümlerinden sorumlu akut gastroenteritlerin en önemli viral etkenlerinden biridir. Özellikle 6-24 aylık çocuklardaki viral gastroenteritlerin en sık nedenidir. Bu çalışmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran beş yaşın altındaki çocuk hastalarda rotavirus prevelansının belirlenmesidir. Çalışmaya alınan örneklerde Rotavirus varlığının belirlenebilmesi için Rotavirus Grup A antijenine spesifik ELISA yönteminden yararlanılmıştır. Eylül 2012 ile Ağustos 2013 tarihleri arasında yapılan çalışmaya 0-5 yaş arası 135 erkek % 71,8 oranında, 53 kız % 28,2 oranında olmak üzere toplam 188 çocuk hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, toplam Rotavirus grup A antijen pozitifliği belirlenen 38 olgu tespit edilmiştir. Elde edilen bu veri, çalışmaya dahil edilen hastaların % 20' sine karşılık gelmektedir. Pozitif olguların % 32' si kız, % 68' i ise erkek çocuk hastalara ait olduğu belirlendi. Rotavirus antijen pozitifliği en sık 12-23 ay yaş aralığında olmak üzere % 42 oranı ile en yüksek değerde gözlenmiştir. Pozitiflik aylara ve mevsimlere bağlı olarak değerlendirildiğinde ise, kış ve sonbahar aylarında olguların sayısında bir artış izlenmiş ve pozitif olgulara en sık aralık ayında gözlendiği belirlenmiştir. Sonuç olarak 0-5 yaş grubundaki çocuklarda akut gastroenterit etyolojisinde önemli bir etken olan rotavirus enfeksiyonlarının epidemiyolojik olarak takibinin hem tanı ve tedaviye hem de ülkemizin epidemiyolojik verilerine katkı sağlayacağı düşünülmüştür.en_US
dc.description.abstractRotavirus is one of the most important viral causes of acute gastroenteritis responsible for childhood death. This invasive virus can be a serious threat for lives of childeren between 6-24 month of age. The aim of this study was to determine the prevalence of rotavirus in children under the age of five, who applied to Ondokuz Mayıs University Medical Faculty Hospital. The Rotavirus Group-A antigen-specific ELISA method was used to identify the presence of rotavirus in the studied samples. Between September 2012 and August 2013, a total of 188 children aged 0-5 years were included in this study. Total number of patients were including, 135 men(71.8%) and 53 girls(28.2%). According to the results of the study, 38 cases with antigenic positivity, were detected in the total Rotavirus group. This result is corresponding for 20% of all patients. Of the positive cases, 32% were female and 68% were male. Between ages of 12-23 month, rotavirus antigen positivity was at highest level (42%). When the positivity was evaluated according to the seasons and months of a year, an increase in number of cases was observed in winter and autumn, standing fort he fact that positive cases attended more frequent to hospital in December. In conclusion, epidemiologic follow-up of rotavirus infections, which is an important factor in the etiology of acute gastroenteritis in children 0-5 years of age, is thought to tightly contribute to diagnosis and treatment, as well as epidemiological data of our countryen_US
dc.description.tableofcontentsÖZET -- iv ABSTRACT -- v TEŞEKKÜR -- vi İÇİNDEKİLER -- vii ÇİZELGELER DİZİNİ -- ix ŞEKİLLER DİZİNİ -- x RESİMLER DİZİNİ -- xi HARİTALAR DİZİNİ -- xii SİMGELER VE KISALTMALAR -- xiii 1. GİRİŞ -- 1 2. GENEL BİLGİLER -- 3 2.1. Gastroenterit -- 3 2.2. Rotavirüs -- 8 2.2.1. Tarihçe -- 8 2.2.2. Virüsün genel özellikleri -- 9 2.2.3. Rotavirusun yapı ve proteinleri -- 9 2.2.4. Virusun replikasyonu -- 13 2.2.5. Rotavirus patogenezi -- 15 2.2.6. Klinik bulgular -- 17 2.2.7. Rotavirus bulaşı -- 20 2.2.8. İmmünoloji -- 20 2.2.9. Epidemiyoloji -- 22 2.2.10. Tanı -- 25 viii Sayfa 2.2.10.1. Mikroskobik tanı testleri -- 26 2.2.10.2. Serolojik tanı testleri -- 26 2.2.10.3. Moleküler tanı testleri -- 28 2.2.10.4. Hücre kültür yöntemi -- 29 2.2.11. Rotavirus enfeksiyonunda tedavi -- 29 2.2.12. Rotavirus enfeksiyonundan korunma -- 30 2.2.13. Rotavirus aşıları -- 31 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 33 3.1. Materyal -- 33 3.2. Yöntem -- 33 3.3. İstatistiksel analiz -- 34 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI -- 36 5. TARTIŞMA -- 38 6. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 47 KAYNAKLAR -- 49 ÖZGEÇMİŞ -- 57en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkut Gastroenteriten_US
dc.subjectÇocuken_US
dc.subjectRotavirusen_US
dc.subjectGörülme Sıklığıen_US
dc.subjectAcute Gastroenteriten_US
dc.subjectChilden_US
dc.subjectRotavirusen_US
dc.subjectPrevalenceen_US
dc.title0-5 yaş arası çocuk hastalarda rotavirus prevelansının belirlenmesien_US
dc.title.alternativeThe prevalence of rotavirus i̇n children between the ages of 0-5en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record