Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYavuz, Sefer
dc.contributor.authorAkça, İbrahim
dc.date.accessioned2019-12-09T13:52:28Z
dc.date.available2019-12-09T13:52:28Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-26
dc.identifier.citationAkça, İ. (2019). Din görevlilerinde meslekî doyum: İzmit örneği (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5478
dc.description.abstractÜlkemizde din hizmetlerini kamusal çerçevede Diyanet İşleri Başkanlığı yürütmektedir. Bu kurum, merkez teşkilatı, taşra teşkilatı, yurtdışı teşkilatı ve medya kanalları vasıtasıyla toplumumuzun ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadır. Genel anlamıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın temel iki görevi bulunmaktadır. Biri toplumu inanç, ibadet ve ahlak gibi konularda aydınlatmak, ikincisi de din hizmetlerinin ifası yoluyla ibadethaneleri yönetmektir. Başkanlığın faaliyet alanı ve faaliyet yelpazesi oldukça geniş kapsamlı olup, her geçen gün daha da artmaktadır. Bir yandan, başta Kur'an Kursları vasıtasıyla yaygın din eğitimi faaliyetleri yürütülmeye çalışılırken, diğer yandan, cami içi ve dışı din hizmetleri gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra, ailede din eğitimi faaliyetlerini desteklemek amacıyla, yetişkin bayanlara yönelik olarak devam ettirilen kurs ve seminerler ile il ve ilçe müftülükleri bünyesinde ailelerin dini konulardaki ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Aile ve Dini Rehberlik Büroları da faaliyet göstermektedir. Bu araştırma; ortaya konulacak bilgi ve bulgularla din görevlilerinin meslekî doyumlarını ölçmek, meslekî doyumlarını engelleyen ya da destekleyen etkenleri belirlemek ve topluma daha verimli hale gelmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket ve Mesleki Doyum Ölçeği 2018 yılında Kocaeli ili İzmit ilçesinde vazife yapan din görevlilerinden 124 İmam-Hatip, 23 Müezzin-Kayyım ve 123 Kur' an Kursu Öğreticisine uygulanmıştır. Anket sonuçları, SPSS 18.0 istatistiksel programında analiz edilerek, verilerin değerlendirilmesinde çeşitli teknikler kullanılmıştır. Bunlar, Frekans Analizi, Varyans Analizi (Analysis of Variance, ONE-WAY-ANOVA), t-testi (Independent-Samples T Tests), Post Hoc Multiple Comparisons (Tukey HSD) testleridir. Araştırmada din görevlilerinin mesleki doyumunu etkileyen faktörlere ilişkin elde edilen bulgular çalışmanın uygulama bölümünde tablo ve grafiklerle sunulmuş, sonuç bölümünde genel bir değerlendirme yapılmış ve çeşitli öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn our country, the Religious Affairs Directorate carries out religious services in the public framework. This institution is trying to meet the needs and needs of our society through its central organization, provincial organization, foreign organization and media channels. In general terms, the Presidency of Religious Affairs has two main tasks. One is to enlighten society on issues such as faith, worship and morality, and the second is to manage places of worship through the performance of religious services. The scope of activity of the Presidency and its range of activities are quite wide and are expanding day by day. On the one hand, the Koran courses primarily through religious education activities when trying to execute, on the other hand, a mosque inside and outside of religious services is being pursued. This, as well as to support religious education activities in the family, adult ladies for the in resumed Quran courses with provincial and district mufti of the bodies of the family to meet the needs of religious matters Family and Religious Guidance Bureau has been operating. This research; To determine the factors that prevent or support the professional satisfaction of religious officials, to measure the professional satisfaction of religious officials with the information and findings to be established and to contribute to the more efficient becoming the society. The questionnaire and Professional Satisfaction Scale prepared in line with the aim were applied to 124 imam-hatip, 23 muezzin-kayyim and 123 Kurat çeği an course instructors from the religious officials working in Kocaeli province of İzmit in 2018. The results of the survey were analyzed in SPSS 18.0 statistical program and various statistical techniques were used in the evaluation of the data. These are Frequency Analysis, Analysis of Variance, ONE-WAY-ANOVA, t-test, Post-Hoc Multiple Comparisons (Tukey HSD). In the study, the findings of the factors affecting the professional satisfaction of religious officials were presented with tables and graphs in the application section of the study, a general evaluation was made in the conclusion section and various suggestions were introduced.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- i ABSTRACT -- ii TEŞEKKÜR -- iii İÇİNDEKİLER -- iv TABLOLAR DİZİNİ -- vii ŞEKİLLER DİZİNİ -- viii KISALTMALAR -- ix ÖN SÖZ -- x GİRİŞ -- 1 1. Araştırmanın Konusu ve Problemi -- 1 2. Araştırmanın Önemi ve Amacı -- 2 3. Alt Problemler ve Hipotezler -- 3 4. Sınırlar ve Sınırlılıklar -- 5 5. Evren ve Örneklem -- 5 6. Bilgi Toplama Araçları -- 7 7. Veri Analizi -- 8 BİRİNCİ BÖLÜM 1.1. MESLEKÎ DOYUM -- 9 1.1.1. Meslekî Doyumla İlgili Tanımlar -- 12 1.1.2. Doyumla İlgili Kuramlar -- 14 1.1.2.1. Abraham H. Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı -- 14 1.1.2.2. Frederick Herzberg’ in İkili Etmen Kuramı -- 17 1.1.2.3. Varlık İlişkisi Gelişme Gereksinimleri (ERG Kuramı) -- 19 1.1.2.4. Mc. Clelland’ ın Başarma İhtiyacı Kuramı -- 20 1.1.2.5. Victor Vroom’ un Bekleyiş Kuramı -- 22 1.1.2.6. J. Stacy Adams’ ın Eşitlik Kuramı -- 23 1.1.2.7. Edwin Locke’ un Amaç Kuramı -- 25 1.1.3. İş Doyumu ve Kişisel Farklılıklar -- 25 v 1.1.3.1. Yaş -- 26 1.1.3.2. Cinsiyet -- 27 1.1.3.3. Çalışanın Kişiliği -- 27 1.1.3.4. Kıdem -- 27 1.1.3.5. Öğrenim Durumu -- 28 1.1.3.6. Medeni Durum -- 29 1.1.4. Meslekî Doyumu Etkileyen Çevresel Faktörler -- 29 1.1.4.1. Ücret -- 29 1.1.4.2. Çalışma Şartları -- 30 1.1.4.3. İşin Özelliği -- 30 1.1.4.4. Terfi -- 31 1.1.4.5. Yöneticilerin Yaklaşımı -- 32 1.1.5. İş Doyumsuzluğunun Sonuçları -- 32 İKİNCİ BÖLÜM DİNGÖREVLİLERİNDE MESLEKÎ DOYUM 2.1. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI OLARAK DİN GÖREVLİLERİ -- 34 2.1.1. Din Görevlilerinde Meslekî Doyumu Etkileyen Faktörler -- 37 2.1.1.1. Maaş Faktörü -- 39 2.1.1.2. Konut ve Lojman Faktörü -- 40 2.1.1.3. Cemaat ve Öğrencilerle İletişim Faktörü -- 41 2.1.1.4. Haftalık ve Yıllık İzin Kullanma Faktörü -- 43 2.1.1.5. Yönetim ve İdareyle Yaşanan Problemler Faktörü -- 45 2.1.1.6. Meslektaşlarla Yaşanan İletişim Faktörü -- 47 2.1.1.7. Halk Arasındaki İtibar Faktörü -- 47 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 3.1. ÖRNEKLEM GRUBUNU TANIMLAYICI BİLGİLERE İLİŞKİN BULGULAR -- 51 3.2. ÖRNEKLEMİN OLGUSAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE MESLEKÎ DOYUM DÜZEYİ Tİ TESTİ VE VARYANS ANALİZİ SONUÇLARI -- 54 3.2.1. Cinsiyet Meslekî Doyum İlişkisi -- 55 3.2.2. Yaş Meslekî Doyum İlişkisi -- 56 3.2.3. Eğitim Düzeyi Meslekî Doyum İlişkisi -- 58 3.2.4. Görev Alanı Meslekî Doyum İlişkisi -- 59 vi 3.2.5. Hafızlık Durumu Meslekî Doyum İlişkisi -- 61 3.2.6. Görev Yeri Meslekî Doyum İlişkisi -- 61 3.2.7. Hizmet Yılı Meslekî Doyum İlişkisi -- 63 3.3. MESLEKLE İLGİLİ ALGILAMALARA GÖRE MESLEKÎ DOYUM DÜZEYİ -- 64 3.3.1. İzin Kullanımı Meslekî Doyum İlişkisi -- 64 3.3.2. Maaş Meslekî Doyum İlişkisi -- 67 3.3.3. Meslekî Bilgi ve Beceri Meslekî Doyum İlişkisi -- 68 3.3.4. Amir Tutumu Meslekî Doyum İlişkisi -- 69 3.3.5. Meslektaşlarla İlişkiler Meslekî Doyum İlişkisi -- 71 3.3.6. Hitap Edilen Çevre Meslekî Doyum İlişkisi -- 72 SONUÇ VE ÖNERİLER -- 74 KAYNAKÇA -- 77 EKLER -- 82en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMesleken_US
dc.subjectDoyumen_US
dc.subjectDiyanet İşleri Başkanlığıen_US
dc.subjectİzmiten_US
dc.subjectJoben_US
dc.subjectSatietyen_US
dc.subjectPresidency of Religious Affairsen_US
dc.titleDin görevlilerinde meslekî doyum: İzmit örneğien_US
dc.title.alternativeProfessional satisfaction in religious officers: The case of Izmiten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record