Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkın, Galip
dc.contributor.authorÖzkoçak, Vahdet
dc.contributor.authorGültekin, Timur
dc.date.accessioned2019-12-10T10:41:52Z
dc.date.available2019-12-10T10:41:52Z
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.citationAkın, G., Özkoçak, V., Gültekin, T. (2017). Somatoskopi ve antropometri tekniklerinin adli bilimler için önemi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 703-714.en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17218/hititsosbil.328735
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5487
dc.descriptionBu çalışma 13.Anadolu Adli Bilimler Kongresinde sözlü sunum olarak sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractİnsanı doğrudan biyokültürel olarak inceleyen bilim dalı Antropoloji’nin alt dallarından biri olan Somatoloji’dir. Somatoloji insanı morfolojik olarak incelerken, Somatoskopi ve Antropometri tekniklerinden yararlanır. Somatoskopi insanda sayısal olarak ölçülemeyen dudak şekli, deri rengi gibi vücut niteliklerini araştırmaya çalışır. Antropometri ise sayısal olarak ifade edilebilen boy uzunluğu, büst yüksekliği gibi metrik olarak tanmlanabilen vücut özelliklerini tespit eder. Bu tekniklerin araştırmada kullanımı 16. yüzyıla kadar gitmekte ise de yaygın olarak çeşitli bilimlerde ve sanayi dallarında kullanımına 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlanmıştır. Somatoskopi ve Antropometri teknikleri en çok insanda büyüme ve gelişmenin belirlenmesinde, her türlü alet, araç-gereç, makine, yapı, donanım ve yaşam alanlarının tasarımında, spora yatkınlığın ve sporcu performansının saptanmasında, insan sağlığının populasyon düzeyinde teşhisi gibi bilim dallarında önemli veriler sağlamaktadır. Somatoskopi ve Antropometri tekniklerinin çok fazla kullanıldığı bilimlerden biri de Adli Bilimlerdir. Adli Bilimlerde maktulün veya suçlunun kimliğinin tespitinde bu iki Antropolojik teknikten yeterince yararlanılmaktadır. Maktulün kimliğinin belirlenmesi esnasında, eğer maktulün cesedi henüz yeni ise ten rengi, burun şekli ve yapısından, parmak izlerine kadar Somatoskopik nitelikleri saptanabilir. Antropometri tekiniğiyle ise boy uzunluğu, büst yüksekliği, parmak uzunluğu ve kilo gibi sayısal ölçüleri tespit edilebilir. Maktulün sadece kemikleri ve dişleri kalmışsa, bunlardan alınan Antropometrik ölçümler yardımıyla kimliği belirlenebilir. Bu literatür çalışmasında Somatoskopi ve Antropometri teknikleri kısa olarak açıklanarak, tekniklerin uygulanış şekillerinden bahsedildikten sonra, bu tekniklerden yararlanan bilim ve sanayi dalları aktarılacaktır. Nihayet Adli Bilimler’de Somatoskopi ve Antropometri tekniklerinin yararlanılması ve bu tekniklerin Adli Bilimler için taşıdığı önem tartışılacaktır.en_US
dc.description.abstractSomatology, which is one of the lower branches of Anthropology, is a science that directly tastes humanity bioculturally. Somatology uses somatoscopy and anthropometry techniques while morphologically examining a human. Somatoscopy tries to investigate body qualities such as lip shape, skin color, which are not numerically measured. Anthropometry, on the other hand, identifies body characteristics that can be described numerically, such as height, height, and height of the bust. Although the use of these techniques in research has gone up to the 16th century, it has been widely used for various sciences and industrial branches since the second half of the 20th century. Somatoscopy and anthropometry techniques provide the most important information in the design of all kinds of tools, tools, machinery, structures, equipment and living spaces, determination of sporadic performance and athlete performance, determination of population health of human health, One of the many uses of somatoscopy and anthropometry techniques is the Forensic Science. These two Anthropological techniques are sufficiently utilized in the identification of the victim or the criminal in the Forensic Science. During the identification of the victim's identity, if the victim's body is still new, somatoscopic qualities can be determined from skin color, nose-like shape and structure to fingerprints. With the anthropometry technique, numerical measures such as height, bust height, finger length and weight can be determined. If only the bones and teeth of the victim are left, the anthropometric measurements can be used to identify them. In this literature study, somatoscopy and anthropometry techniques will be briefly explained, and then the science and industry branches benefiting from these techniques will be transferred after mentioning the application forms of the techniques. Finally, the use of somatoscopy and anthropometry techniques in forensic sciences and the importance of these techniques for forensic sciences will be discussed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17218/hititsosbil.328735en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSomatoskopien_US
dc.subjectAntropometrien_US
dc.subjectKimliklendirmeen_US
dc.subjectAdli Bilimleren_US
dc.subjectSomatoscopyen_US
dc.subjectAnthropometryen_US
dc.subjectIdentificationen_US
dc.subjectForensic Sciencesen_US
dc.titleSomatoskopi ve antropometri tekniklerinin adli bilimler için önemien_US
dc.title.alternativeSomatoscopy and anthropometry techniques importance for forensic sciencesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4603-2548en_US
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage703en_US
dc.identifier.endpage714en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record