Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarakuş, Nadir
dc.contributor.authorKoç Çaviş, Esma
dc.date.accessioned2019-12-12T12:11:13Z
dc.date.available2019-12-12T12:11:13Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-04-05
dc.identifier.citationKoç Çaviş, E. (2019). İsmail Hâmi Danişmend, eserleri ve tarihçiliği (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5495
dc.description.abstractBu çalışmada Türk tarihine önemli katkılar sunan tarihçi İsmail Hâmi Danişmend’in hayatı, eserleri ve tarihçiliği konuları işlenmiştir. 1889 yılında Merzifon’da doğan İsmail Hâmi Bey, Türk tarihi ve kültürü üzerine oluşturduğu eserlerle birlikte şiirler yazmış, dil çalışmaları ve çeviriler yapmıştır. Eserlerinin büyük kısmını 1955 yılında “vatana ihanet” suçlaması ile yargılandığı Ankara İstiklal Mahkemesi’nden beraat ettikten sonra oluşturmuştur. Eserlerini oluştururken Ayasofya ve Nuru Osmaniye Kütüphanelerinde; Başbakanlık, Osmanlı ve Fetih Cemiyeti arşivlerinde araştırmalar yapmıştır. Eserleri akademik çalışmalar şeklinde olmayıp geleneksel tarihçiliğin özelliğini taşımakta, bu yönüyle de geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölüm’de: İsmail Hâmi Danişmend’in çocukluğu, gençliği, tahsil hayatı, çalışma hayatı, evlilikleri, şahsiyeti, siyasi hayatı ve vefatı çalışmalarına yer verilmiştir. İkinci Bölüm’de: İsmail Hâmi Bey’in eserleri yayın tarihine göre verilip daha sonra eserlerinin tanıtımları yapılmıştır. Eserlerinden bağımsız olarak makale ve konferansları konularıyla birlikte tarih sırasına göre verilmiştir. Üçüncü Bölüm’de: İsmail Hâmi Bey’in tarihçiliğinden, eserlerinde işlediği konulardan yola çıkarak görüşlerinden ve oluşturduğu eserlerle Türk tarihine olan katkısından bahsedilmiştir.en_US
dc.description.abstractIn This study, the life, Works and historian identity of the İsmail Hâmi Danişmend who has significant contributions on the Turkish history was discussed. İsmal Hâmi, who was born in 1889 in Merzifon, wrote poems, work on language and translations in addition to his Works on Turkish history and culture. Most of his Works were created in 1955 ahter he was acquitted of the Ankara Independence Court where he was charged with “treason”. While creating his Works, he made researches in the Hagia Sophia and Nuru Osmaniye Libraries, the archives of Prime Ministry, Ottoman and Conquest. His Works were not in the form of academic studies but have the characteristics of the traditional histography. In this respect, it has reached a wide audience. The study consist of three parts. In The First Chapter: His childhood, youth, educational background, working life, marriages, personality, ideological background, political life, and death are included. In The Second Chapter: Before the Works of İsmail Hâmi were introduced, it was given in the order of publication date.In addition to his Works, his articles and conferences are presented in chronological order along with their topics. In The Last Chapter: The historian identity of İsmail Hâmi and his contributions to Turkish history was discussed.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET -- i ABSTRACT -- ii İÇİNDEKİLER -- iii RESİMLER DİZİNİ -- vii KISALTMALAR -- viii ÖN SÖZ -- ix GİRİŞ -- 1 BİRİNCİ BÖLÜM İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND’İN HAYATI 1.1. ÇOCUKLUĞU, GENÇLİĞİ, TAHSİL HAYATI -- 5 1.2. ÇALIŞMA HAYATI -- 7 1.3. EVLİLİKLERİ -- 9 1.4. ŞAHSİYETİ -- 10 1.5. MİNBER GAZETESİ’NDEKİ YAZARLIĞI -- 10 1.6. MEMLEKET GAZETESİ -- 11 1.7. SİVAS KONGRESİ -- 13 1.8. AMCASINDA GEÇİRDİĞİ GÜNLER -- 20 1.9. BARCELONA ŞEHBENDERLİĞİ -- 21 1.10. İSTİKLAL MAHKEMESİ’NCE YARGILANMASI -- 22 1.11. VEFATI -- 24 İKİNCİ BÖLÜM İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND’İN ESERLERİ 2.1. ESERLERİ -- 26 2.2. ESERLERİNİN TANITIMI -- 30 2.2.1. Kitapları -- 30 2.2.1.1. Türklerle Hint-Avrupalıların Menşe Birliği -- 30 2.2.1.2. Sümer – Türk Birliği -- 30 2.2.1.3. Destan ve Divan Edebiyatlarında İstanbul Sevgisi -- 30 2.2.1.4. Ali Suavi’nin Türkçülüğü -- 31 2.2.1.5. Garp Menba’larına Göre Eski Türk Seciyye ve Ahlakı -- 32 iv 2.2.1.6. Türk Tarih Kurumuna Açık Mektup -- 32 2.2.1.7. İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi -- 32 2.2.1.8. İstanbul Fethinin İnsani ve Medeni Kıymeti -- 33 2.2.1.9. Baltacının Prut Zaferi -- 34 2.2.1.10.Türkiyat Ve İslamiyet Külliyatı -- 34 2.2.1.11.Türk Irkı Niçin Müslüman Oldu? -- 34 2.2.1.12.İslam’ın Üstünlüğü -- 35 2.2.1.13.Garp Menba’larına Göre Garp Medeniyetinin Menba’ı Olan İslam Medeniyeti -- 36 2.2.1.14.Sadrazam Tevfik Paşa’nın Dosyasındaki Resmi ve Hususi Vesikalara Göre 31 Mart Vak’ası -- 36 2.2.1.15.İzahlı İslam Tarihi Kronolojisi -- 37 2.2.1.16.Garp Menba’larına Göre Eski Türk Demokrasisi -- 37 2.2.1.17.Türklük Meselesi -- 37 2.2.1.18.Garp Menba’larına Göre Garp Âleminin Kur’an-ı Kerim Hayranlığı -- 38 2.2.1.19.Fatih’in Hayatı ve Fetih Takvimi -- 38 2.2.1.20.Osmanlı Devlet Erkânı -- 39 2.2.1.21.Tarihi Hakikatler -- 39 2.2.2. Çevirileri -- 39 2.2.2.1. Seyyid -- 39 2.2.2.2. Nikomed -- 40 2.2.2.3. Cimri -- 40 2.2.2.4. Zarafet Budalaları -- 40 2.2.2.5. Büyük Söylememeli -- 40 2.2.2.6. Aşk ve Baht Oyunu -- 41 2.2.2.7. Sevil Berberi -- 41 2.2.2.8. Sinna -- 41 2.2.2.9. Siid -- 41 2.2.2.10.Hastalık Hastası -- 41 2.2.3. Şiirleri -- 42 2.2.3.1. Rabia Hâtun Şiirleri -- 42 2.2.4. Lügatler -- 42 2.2.4.1. Türkçe – Osmanlıca – Fransızca Sözlük -- 42 v 2.2.4.2. Fransızca – Türkçe Resimli Büyük Dil Kılavuzu -- 42 2.2.4.3. Osmanlıca – Türkçe – Fransızca Sözlük -- 42 2.2.4.4. Tarih ve Coğrafyaya Ait Değişik İsimler Lügati -- 43 2.2.4.5. Tarihi Meseleler ve Menkıbeler Lügati -- 43 2.2.5. Dil Bilgisi -- 43 2.2.5.1. Fransızca Kıyasi ve Gayri Kıyasi Fiiller -- 43 2.3. MAKALE VE KONFERANSLARI -- 43 2.3.1. Konferansları -- 43 2.3.2. Makaleleri -- 44 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND’İN TARİHÇİLİĞİ VE GÖRÜŞLERİ 3.1. İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND’İN TARİHÇİLİĞİ -- 49 3.2. İSMAİL HÂMİ DANİŞMEND’İN GÖRÜŞLERİ -- 51 3.2.1. Garplılaşmanın Türk Irkının Manevi Değerleri Üzerindeki Etkileri -- 52 3.2.2. İslam Medeniyeti ’ne Bakış Açısı -- 53 3.2.3. İslam’ın Üstünlüğü Konusundaki Tespitleri -- 54 3.2.4. Türk Irkının Manevi ve Ahlâkî Değerlerine Bakışı -- 56 3.2.5. Türk Irkının Siyasi ve İslami Özellikleri Konusundaki Tespitleri -- 57 3.2.6. Milliyetçilik ve Türlük İle İlgili Bakış Açısı -- 58 3.2.7. Batılıların Türk Irkına Yaptığı İftiralarına Verdiği Cevaplar -- 59 3.2.8. İslâmiyet “Çöl Dini”, Kur’an-ı Kerim “Çöl Kanunu” İftirasına Yanıt -- 60 3.2.9. İslâm Âleminin Başına Arap Milleti Yerine Türk Milletinin Seçilmesi -- 64 3.2.10. Şehzade Katli Meselesi -- 67 3.2.11. “İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi” İsimli Eserinin Yakılması -- 67 3.2.12. Sultan İbrahim’in Deliliği Meselesi -- 82 3.2.13. Sultan Abdülaziz’in Ölümündeki Sır İle İlgili Bakış Açısı -- 83 3.2.14. Sultan II. Abdülhamit Hakkında Yapılan İftiralara Cevabı -- 86 SONUÇ -- 89 KAYNAKÇA -- 91 EKLER -- 96 Ek-1: -- 96 Ek-2: -- 97 Ek-3: -- 98 vi Ek-4: -- 99 Ek-5: -- 100 Ek-6: -- 101 Ek-7: -- 102 Ek-8: -- 103en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİsmail Hâmi Danişmenden_US
dc.subjectİzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisien_US
dc.subjectMilliyetçiliken_US
dc.subjectTürklüken_US
dc.subjectTürk Kültürüen_US
dc.subjectİsmail Hâmi Danişmenden_US
dc.subjectAnnotated Chronology of Ottoman Historyen_US
dc.subjectNationalismen_US
dc.subjectTurkishnessen_US
dc.subjectTurkish Cultureen_US
dc.titleİsmail Hâmi Danişmend, eserleri ve tarihçiliğien_US
dc.title.alternativeİsmail Hâmi Danişmend, works and historian identityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record