Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Hiclâl
dc.contributor.authorŞengül, Mustafa
dc.date.accessioned2019-12-13T08:45:18Z
dc.date.available2019-12-13T08:45:18Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-02-05
dc.identifier.citationŞengül, M. (2019). Mecmûa-i İlâhiyât (Hasanpaşa ktp. no: 19 hk 2271) adlı eserin transkripsiyonu ve incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5499
dc.description.abstractMecmûa-i İlâhiyât, Tekke-Tasavvuf edebiyatı alanında değerlendirilebilecek ilahi tarzında kaleme alınmış şiirlerden oluşmaktadır. Bu şiirlerin dışında eserde nesir olarak kaleme alınmış varaklar da yer almaktadır. Eserin başlangıç kısmında doksan adet hadis ve bunların ikişer beyitlik tercümeleri bulunmaktadır. Mecmûa-i İlâhiyât, müellifi olan Seyyid Hasan’ın şiirlerinin dışında baş ve son kısmına eklenmiş varaklardan oluşmuş bir şiir kitapçığı şeklinde günümüze ulaşmış el yazması bir eserdir. Eserin müellifi Seyyid Hasan hakkında edebiyat tarihlerinde ve şiir antolojilerinde herhangi bir bilgi bulunamamıştır. Eserde toplam 175 şiir tespit edilmiştir. Bu şiirlerin 127’si eserin müellifi Seyyid Hasan’a aittir. Seyyid Hasan’ın şiirleri dışında, eserin baş kısmında Hüdâî’ye ait yirmi iki şiir ve nesir Fatiha Suresi tefsiri yer almaktadır, manzum kısımlar da tefsirin arasına yerleştirilmiştir. Eserin son kısmında Zâkirî’ye ait sekiz, Derviş’e ait bir, Hâletî’ye ait bir, Meylî’ye ait bir, Şeyhoğlu Mustafa’ya ait bir, Câhidî Ahmed Efendi’ye ait iki şiir bulunmaktadır. Ayrıca eserde cenaze defni ile ilgili nesir şeklinde yazılmış bilgi, Molla Fenârî’nin Şürûŧu’ś-Śalât adlı eserinden “namaz, abdest, gusül” ile ilgili nazım tercüme, İmam Gazâlî’nin Kimyâ-yı Saǿâdet adlı eserinden bir alıntı ve Hz. Muhammed (s.a.v.), dört halife, din ve devlet büyüklerine edilmiş dualar bulunmaktadır. Eserdeki şiirlerin çoğunda Dîvan şiiri geleneği sürdürülmüş, şiirlerde başlık kullanılmamıştır. Başlık kullanılan şiirlerde de “İlahi” başlığı yer almaktadır. Bazı şiirlerin şairi, kopan varaklardan dolayı belirlenememiştir. Ayrıca kimi şiirlerin başlıklarında yer alan nevâ, bûselik, mâhûr gibi makam adlarından şiirlerin bestelenmiş oldukları anlaşılmaktadır.en_US
dc.description.abstractMecmûa-i İlâhiyât, consists of poems taken in ilahi style which can be evaluated in the field of Tekke-Sufism literature. Apart from these poems, there are leafs written in prose. There are ninety hadith and two couplets in the beginning. Apart from the poet Seyyid Hasan, the author of this work, it is a manuscript that has survived to the present day in the form of apoetry booklet, which is composed of the head and the final part of the leafs. There is no information and document in the anthologies of literature and poetry about Seyyid Hasan, the author of the book. A total of 175 poems have been identified in the work. 127 of these poems belong to the author of the book Seyyid Hasan. Apart from the Seyyid Hasan’s poems, there are twenty two poems of Hüdâî in the head of the work and commentary of Sura al-Fatiha as the prose, and the verse sections are placed between the commentary. İn the last part of the work, eight poems belonging to Zâkirî, one poem belonging to Derviş, one poem belonging to Hâletî, one poem belonging to Meylî, one poem belonging to Şeyhoğlu Mustafa, two poems belonging to Câhidî Ahmed Efendi. In addition, prose information about the funeral, from Molla Fenârî's work Şürûtu’s-salât prayer, ablution, gusül” related verse translation, a prose quote from İmam Gazâlî’s work Kimyâ-yı Saâdet, prayers to the Hz. Muhammed(s.a.v.), four caliphs, to the elders religion and state. In most of the poems in the work, the tradition of divan poetry has been continued and the title has not been used in the poems. As the title İlahi is included in the poems used in the title. İn addition some poems in the titles of the names, such as nevâ, bûselik, mâhûr such as the names of the poetry of the names are understood to be composed.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET -- i ABSTRACT -- ii İÇİNDEKİLER -- iii ÖN SÖZ -- v GİRİŞ -- 1 BİRİNCİ BÖLÜM MECMÛA-İ İLÂHİYÂT 1.1. GENEL BİLGİLER -- 2 İKİNCİ BÖLÜM SEYYİD HASAN 2.1. HAYATI -- 3 2.2. ŞİİRLERİ -- 6 2.2.1. Şekil Özellikleri -- 6 2.2.1.1. Nazım Şekli -- 6 2.2.1.2. Nazım Birimi -- 6 2.2.1.3. Kafiye Şeması -- 7 2.2.2. Üslûp -- 7 2.2.3. Dil Özellikleri -- 11 2.2.4. Ahenk Unsurları -- 12 2.2.4.1. Ölçü -- 12 2.2.4.2. Kafiye -- 13 2.2.4.3. Redif -- 13 2.2.4.4. Tekrarlar -- 14 2.2.5. Şiirlerin Muhteva Özellikleri. -- 15 2.2.5.1. Allah’ın Birliği, Kudreti -- 15 2.2.5.2. Münacaat, Allah’a Yakarış -- 15 2.2.5.3. Peygamber Sevgisi, Övgüsü -- 16 iv 2.2.5.4. Dünyanın Geçiciliği, Aldatıcılığı -- 17 2.2.5.5. Ölüm Gerçeği -- 18 2.2.5.6. Namazın Önemi -- 18 2.2.5.7. Üç Ayların Önemi -- 19 2.2.5.8. Cennetin Güzellikleri -- 20 2.2.6. Şiirlerde Kullanılan Söz Sanatları -- 21 2.2.6.1. İktibas -- 21 2.2.6.2. Telmih -- 22 2.2.6.2. Diğer Söz Sanatları -- 24 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DİĞER ŞAİRLER 3.1. HÜDÂYÎ -- 25 3.2. ZÂKİRÎ -- 27 3.3. MEYLÎ -- 28 3.4. HÂLETÎ -- 28 3.5. ŞEYHOĞLU MUSTAFA -- 29 3.6. CÂHİDÎ AHMED EFENDİ -- 29 3.7. DERVİŞ -- 30 3.8. ŞAİRİ BİLİNMEYEN ŞİİRLER -- 30 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEVİRİYAZILI METİN 4.1. ÇEVİRİYAZILI METİN OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLEN HUSUSLAR -- 31 4.2. ÇEVİRİYAZILI METİN -- 32 SONUÇ -- 235 KAYNAKÇA -- 237en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeyyid Hasanen_US
dc.subjectİlahien_US
dc.subjectTasavvuf Edebiyatıen_US
dc.subjectSeyyid Hasanen_US
dc.subjectDivineen_US
dc.subjectSufism Literatureen_US
dc.titleMecmûa-i İlâhiyât (Hasanpaşa ktp. no: 19 hk 2271) adlı eserin transkripsiyonu ve incelenmesien_US
dc.title.alternativeTranscription and investigation of the work named Mecmûa-i İlâhiyât (Hasanpaşa ktp. no: 19 hk 2271)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record