Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSevinç, İrfan
dc.contributor.authorDertli, Sait Ozan
dc.date.accessioned2019-12-19T12:42:24Z
dc.date.available2019-12-19T12:42:24Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-20
dc.identifier.citationDertli, S. O. (2019). İmam-hatip lisesi son sınıf öğrencilerinin mesleki yeterlilik düzeyleri hakkındaki görüşleri (Çorum ili örneği) (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5507
dc.description.abstractMillî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde kurumsal olarak din eğitiminin verildiği orta öğretim düzeyinde mesleki bir okul olan İmam-Hatip Liseleri (İHL), resmî kuruluş amacı itibariyle imam ve hatip yetiştiren kurumlardır. Dört yıl süreli İmam-Hatip Lisesini bitiren öğrenciler için Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde çalışma imkânı verilmektedir. Böylelikle liseyi bitiren öğrenciler erken yaşta mesleğe atılmakta ve imam hatip, müezzin kayyım ve Kur’an kursu öğreticisi olmaktadırlar. Bu noktada İmam-Hatip Lisesini bitiren öğrencilerin imamlık, müezzin kayyımlık ve Kur’an kursu öğreticiliği için yeterli eğitimden geçip geçmediklerinin tespiti ve toplumun her kesimine hitap edebilecek bir seviyeye gelip gelmedikleri konusu ele alınmıştır. Çalışmamızda Diyanet İşleri Başkanlığı, personel ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla en son 2014 yılında güncellenen “personel yeterlilikleri” kriterleri kullanılarak kız ve erkek öğrenciler için iki ayrı ölçek hazırlanmıştır. Toplumun dini hizmet ve ihtiyaçlarına en sağlıklı bir şekilde cevap vermek amacıyla belirlenen bu kriterlerden hazırladığımız ölçekler ile Çorum ili ve ilçelerinde öğrenim gören öğrencilerin DİB personel yeterlilikleri algı düzeyleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. İmam-Hatip Lisesi son sınıfta okuyan 327 öğrenciye uygulanan ölçekte cinsiyet, hafızlık durumu, kaldıkları yer (ev, pansiyon), ikamet ettikleri yer (şehir merkezi, köy), tercih sebepleri, ailelerin gelir durumu olmak üzere göre altı bağımsız değişken kullanılmıştır. Bu anket sonucunda ulaşılan bulgular ise şöyledir: Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre, kendi tercihi ile okula gelen öğrencilerin diğer tercihler ile okula gelen öğrencilere göre mesleki yeterlilik algı düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca öğrencinin hafız olup, olmama, kaldığı yerin ailesin yanı veya pansiyon olması, ikamet ettiği yerin (şehir merkezi veya köy olması) ve ailelerin gelir durumuna göre öğrencilerin mesleki yeterlilik algı düzeylerinin farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Son olarak öğrencilerin DİB mesleki yeterlilik için belirtilen hangi konularda kendilerini yetersiz hissettikleri tespit edilip, öneriler belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractImam-Hatip High Schools (İHL), which is a vocational school at the level of secondary education and where religious education is given within the Ministry of National Education (MEB), provides training of Imam and orator for the purpose of official establishment. For the students who complete the four-year Imam Hatip High School, the working possibility is given within the Religious Affairs Administration (DİB). In this way, the students who finish high school are put into the profession at an early age and become imam, orator or muezzin kayyim and Qur’an course instructors. At this point, it was examined whether the students who had completed Imam-Hatip High School had been educated for the teaching of imam, muezzin kayyım and Qur'an course instructor and whether they had reached a level that could appeal to all segments of society. In our study, two different scales were prepared for male and female students by using personnel competencies criteria which were updated in 2014 in order to fulfill the personnel needs of the Presidency of Religious Affairs (DİB). In order to respond to the religious services and needs of the society the most healthy manner, the scales we prepared from these criteria and the perception level of DIB staff competencies of the students studying in Çorum province and their districts were examined in terms of various variables. In the scale applied to 327 students studying at Imam-Hatip High School, six independent variables were used according to gender, status of being hafız, place of residence (home, hostel), place of residence (city center, village), preference reasons and income status of families. As a result of this survey, the findings are as follows: Male students who come to this school by their own preference rather than the students who come to the school by other preferences, have higher levels of professional competence perception than the female students. In addition, it was determined that the students' level of professional competence did not differ according to whether or not the student was a hafız, reside with his/her family or in a hostel, his / her place of residence (city center or iv village) and the income level of the families. Finally, at which points the students felt themselves inadequate in the qualification subjects stated for the DİB professional qualification are established and the recommendations were determineden_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET -- i ABSTRACT -- iii TABLOLAR DİZİNİ -- vii SİMGELER VE KISALTMALAR -- x ÖN SÖZ -- xi GİRİŞ -- 1 1. Problem Durumu -- 1 2. Araştırmanın Hipotezleri -- 3 3. Araştırmanın Amacı ve Önemi -- 4 4. Konuyla İlgili Yapılan Çalışmalar -- 4 5. Araştırmanın Yöntemi -- 5 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE İMAM-HATİP LİSELERİNİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI 1.1. İMAM HATİP LİSELERİNİN TARİHİ -- 9 1.1.1. Cumhuriyet Öncesi Din Eğitimi -- 9 1.1.2. İmam Hatip Mektepleri (1924-1930) -- 10 1.1.3. İmam Hatip Kursları (1949-1951) -- 12 1.1.4. İmam Hatip Okulları (1951-1972) -- 14 1.1.5. İmam-Hatip Liseleri (1973-1985) -- 20 1.1.6. Anadolu İmam-Hatip Liseleri (1985-1997) -- 23 1.1.7. İmam-Hatip Liseleri (1997-2011) -- 24 1.1.8. İmam-Hatip Liselerinin Bugünkü Durumu -- 27 1.2. İMAM HATİP MEKTEPLERİ, OKULLARI VE LİSELERİNİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI -- 29 1.2.1. İmam Hatip Mekteplerinde Uygulanan Öğretim Programları (1924-1930). 29 1.2.2. İmam Hatip Kurslarında Uygulanan Öğretim Programları (1949-1951) -- 30 1.2.3. İmam-Hatip Okullarında Uygulanan Öğretim Programları (1951-1971) -- 31 1.2.4. İmam-Hatip Okullarında Uygulanan Öğretim Programları (1971-1973) -- 35 1.2.5. İmam-Hatip Liselerinde Uygulanan Öğretim Programları (1974-1997) -- 37 1.2.6. İmam-Hatip Liselerinde Uygulanan Öğretim Programları (1998-2018) -- 45 1.2.7. İmam-Hatip Liselerinde Uygulanacak Öğretim Programları (2018-…) -- 52 İKİNCİ BÖLÜM BULGULAR VE YORUMLAR 2.1. ARAŞTIRMAYA KATILAN ÖĞRENCİLERİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ -- 68 2.1.1. Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımları -- 68 2.1.2. Hafızlık Durumuna Göre Öğrenci Dağılımları -- 68 vi 2.1.3. Kaldıkları Yere Göre Öğrenci Dağılımları -- 68 2.1.4. İkamet Ettikleri Yere Göre Öğrenci Dağılımları -- 69 2.1.5. Tercih Sebeplerine Göre Öğrenci Dağılımları -- 69 2.1.6. Ailesinin Gelir Durumuna Göre Öğrenci Dağılımları -- 69 2.2. BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÖĞRENCİLERİN MESLEKİ YETERLİLİK DÜZEYİ -- 70 2.2.1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 70 2.2.2. Öğrencilerin Hafızlık Durumuna Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 70 2.2.3. Öğrencilerin Kaldıkları Yere Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 72 2.2.4. Öğrencilerin İkamet Ettiği Yere Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 76 2.2.5. Öğrencilerin Okul Tercih Etme Nedenine Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 79 2.2.6. Öğrencilerin Ailelerinin Gelir Durumuna Göre Mesleki Yeterlilik Düzeyleri -- 86 SONUÇ VE ÖNERİLER -- 93 KAYNAKÇA -- 100 EKLER -- 102 EK-1: Mesleki Yeterlilik Ölçeği (Erkek Öğrenciler İçin) -- 102 EK-2: Mesleki Yeterlilik Ölçeği (Kız Öğrenciler İçin) -- 106 EK-3: Anket Çalışma İzni -- 109en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİmam Hatip Lisesien_US
dc.subjectMesleki Yeterliliken_US
dc.subjectMesleki Din Eğitimien_US
dc.subjectDin Hizmetlerien_US
dc.subjectImam-Hatip High Schoolsen_US
dc.subjectProfessional Proficiencyen_US
dc.subjectProfessional Religious Educationen_US
dc.subjectReligious Servicesen_US
dc.titleİmam-hatip lisesi son sınıf öğrencilerinin mesleki yeterlilik düzeyleri hakkındaki görüşleri (Çorum ili örneği)en_US
dc.title.alternativeThe views on the level of occupational sufficiency of senior students of imam hatip high schoolen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record