Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Fikri
dc.contributor.authorÖzkoçak, Vahdet
dc.date.accessioned2019-12-26T08:14:24Z
dc.date.available2019-12-26T08:14:24Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationÖzdemir, F., Özkoçak, V. (2018). Kulak kepçeleri yüzün orta hattına göre simetrik mi? Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 1093-1115.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.463942
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5562
dc.description.abstractGiriş: Kulak kepçesinin yüzün orta hattına göre aynı uzaklıkta olup olmadığı, plastik ve rekontrüktif cerrahi operasyonlarında, ameliyat sonrası estetik olmayan sonuçlardan kaçınmak için, uygun cerrahi bir planlama gereklidir. Amacımız, 20 yaş ve üzeri Anadolu’da yaşayan sağlıklı erkek bireylerin çift taraflı olarak kulaklarındaki 3 farklı noktanın, yüzün orta hattında bulunan 6 noktaya göre uzaklıklarının sağ ve sol olmak üzere farklılıkları tespit etmektir. Materyal ve Metod: 20 yaş ve üzeri toplam 120 sağlıklı gönüllü erkek bireyden sağ ve sol olmak üzere 1,5 metre mesafeden aynı fotoğraf makinesiyle, aynı kişi tarafından çekilen fotoğraflardan, Image J programı vasıtasıyla supaurale, subaurlae ve tragion noktalarından yüzün orta hattında bulunan trichion, nasion, pronasale, subnasale, stomion, gnathion noktalarına olan mesafeleri sağ ve sol olmak üzere çift taraflı ölçümler alındı. Mesafeler için ortalama±standart sapma değerleri ayrı ayrı hesaplandı. Sağ ve sol kulağın yüzün orta hattına olan uzaklıkları arasındaki farklılıkları tespit etmek için Paired T testi uygulandı. Bulgular: Sağ Supaurale-trichion arasındaki mesafe 142,25±19,01mm sol ise 134,40±18,10 mm olarak hesaplandı. Sağ tragion-trichion arasındaki mesafe 144,68±18,98 mm sol ise 123,95±15,86 mm olarak hesaplandı. Sağ Subauraletrichion arasındaki mesafe 171,33±19, 92 mm sol ise 168,28±22,16 mm olarak hesaplandı. Sağ ve sol Supaurale-trichion arasındaki mesafeler arasında istatistiksel açıdan farklılık bulunmazken (p>0,05), Sağ ve sol tragion-trichion ve subaurale-trichion arasındaki mesafelerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu gözlendi (p<0,001) Sağ supaurale-pronasale arasındaki mesafe 176,55±21,94 mm sol ise 170,03±21,97 mm olarak hesaplandı. Sağ tragion-pronasale arasındaki mesafe 145,78±17,71 mm sol ise 142,55±18,24 mm olarak hesaplandı. Sağ Subauralepronasale arasındaki mesafe 144,58±17,96 mm sol ise 141,90±19,74 mm olarak hesaplandı. Sağ ve sol supaurale-pronasale, tragion-pronasale ve subauralepronasale arasındaki mesafelerde istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu gözlendi (p<0,001). Sonuç: Elde edilen sonuçlar gösterdi ki sağ ve sol kulaklar yüzün orta hattına göre çoğunlukla simetrik değildir. Bizim ölçüm grubumuzda yüzün orta hattına göre sağ kulağın sola göre daha uzakta olduğu gözlendi. Bunun sebebi kulağın yerleşimi, kulağın büyüklüğü ve yüzün simetrik olmamasına bağlandı. Bu ölçüm değerleri ile plastik ve estetik cerrahların ameliyatı önceden planlaması ve tatmin edici estetik sonuçlar elde etmesinde yardımcı olacağı kanısındayız.en_US
dc.description.abstractAbstract: Objective: In order to avoid the non-aesthetic results after surgery, appropriate surgical planning is required whether the auricle is at the same distance from the midline of the face and for plastic and rectonstructive surgery operations. The aim of this study is to determine the differences between the 3 different points of the healthy male individuals living in Anatolia 20 years and older in Anatolia according to the 6 points in the middle line of the face. Material and Method: A total of 120 healthy volunteers, 20 years of age and over, can be photographed from the same camera at a distance of 1.5 meters from the right and left of the male, from the photos taken by the same researcher. Distances from subnasale, gnathion points, right and left sides were taken. The mean ± standard deviation values for distances were calculated separately. The Paired T test was used to determine the differences between the distances of the right and left ear to the midline of the face. Results: The distance between the right Supaurale-trichion was 142.25 ± 19.01mm and the left was 134.40 ± 18.10 mm. The distance between the right tragion-trichion was calculated 144.68 ± 18.98 mm and the left was 123.95 ± 15.86 mm. The distance between the right subaurale-trichion were 171.33 ± 19.92 mm and 168.28 ± 22.16 mm, respectively. The distances between the right and left Supaurale-trichion were not statistically different (p> 0.05), Statistically significant differences were observed between the right and left tragion-trichion and subaurale-trichion (p <0.001). The distance between the right supaurale-pronasale was calculated as 176.55 ± 21.94 mm and the left was 170.03 ± 21.97 mm. The distance between the right tragion-pronasale was 145.78 ± 17.71 mm and the left was 142.55 ± 18.24 mm. The distance between the right subaurale-pronasale was calculated as 144.58 ± 17.96 mm and the left was 141.90 ± 19.74 mm. There was a statistically significant difference between the right and left supaurale-pronasale, tragion-pronasale and subaurale-pronasale (p <0.001). Concluson: The results show that the right and left ears are mostly not symmetrical with respect to the midline of the face. In our measurement group, the right ear was more distant than the left of the face. This was due to the placement of the ear, the size of the ear and the symmetrical absence of the face. With these measurement values, we believe that plastic and aesthetic surgeons will be able to help them to plan the surgery and to achieve satisfactory aesthetic results.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17218/hititsosbil.463942en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKulak Kepçesien_US
dc.subjectYüzün Orta Hattıen_US
dc.subjectSimetrien_US
dc.subjectEar Bucketen_US
dc.subjectMidline of Faceen_US
dc.subjectSymmetryen_US
dc.titleKulak kepçeleri yüzün orta hattına göre simetrik mi?en_US
dc.title.alternativeIs the ear buckets symmetrical to the middle line of the face?en_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-4603-2548en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1093en_US
dc.identifier.endpage1115en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record