Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüllü, Esin
dc.contributor.authorDemirdöken, Serkan
dc.date.accessioned2020-02-05T08:15:07Z
dc.date.available2020-02-05T08:15:07Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.citationDemirdöken, S. (2019). Sutopu sporcularının atılganlık düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5703
dc.description.abstractAtılganlık; diğer insanları hor ve hakir görmeden, onların haklarına saygı göstererek kendi haklarını savunma, toplumda yer edinme, saygınlık elde etme, söze başlama, devam ettirme ve bitirme yetisi olarak tanımlanmaktadır. Sporcuların bulundukları konumlarından dolayı atılgan bireyler olması beklenmektedir. Bireylere özgürlük kazandıran spor; aynı zamanda zihinsel yeteneklerini, karar verme kabiliyetini, enerjisini ve toplumsal nitelikleri en üst seviyede kullanmayı da öğretmektedir. Bu doğrultuda sutopu; gerek fiziksel yetileri kullanma, gerek zihinsel becerileri kullanabilme kabiliyetinden dolayı sporun en özel alanlarından birini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı büyük sutopu sporcularının sosyodemografik özellikleri atılganlıkları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Aynı zamanda sutopu sporcularının atılganlık düzeylerini belirlemektir. Bu araştırmanın evrenini Türkiye Sutopu Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Türkiye'nin farklı kulüplerinde sutopu oynayan 191 sutopu sporcusu ile 268 spor yapmayan öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan sporcu ve öğrenciler 18 yaşından büyüktür. Bu araştırmada, uygulamalı araştırmalarda kullanılan yöntemlerden anket yöntemi tercih edilmiştir.Araştırmada veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmacı tarafından hazırlanan 'Kişisel Bilgi Formu' ve ikinci bölümde ise Rathus (1973) tarafından geliştirilen 'Rathus Atılganlık Envanter' kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Verilerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov Smirnov normallik testi ile sınanmıştır. Normal dağılımdan uzaklaşmadığı sonucuna varıldığından, ikili grupların karşılaştırılmasında t testi ile üç ve daha fazla gruplarda tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sutopu sporcularının Rathus Atılganlık Envanteri'ne ait ortalama değeri 16,95 iken, öğrencilerin ortalama değerinin 2,38 olduğu belirlenmiştir. Sporcuların %38,7'si atılgan olmayan davranışa sahip iken, %61,3'ü atılgan olan bir davranış biçimine sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin (Kontrol Grubunun) %39,2'si atılgan olmayan davranış biçimine sahip iken %60,8'i atılgan olan davranış biçime sahip oldukları belirlenmiştir. Sutopu sporcularının atılganlık düzeyleri spor yapmayan bireylere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sutopu sporcularının ve öğrencilerin Sosyo demografik veriler (yaş, okul türü, spor yapma yılı, anne ve baba eğitim durumu, kardeş sayısı) ile atılganlık arasında istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık bulunmamıştır.en_US
dc.description.abstractAssertiveness is described as the ability to defend one's own rights, have a place in society, obtain reputation, begin, continue and finish speaking without despising other people while respecting their rights. Due to their positions, the athletes are expected to be assertive individuals, because sports, which allow the individuals to gain freedom, also teach the individuals to use their mental capabilities, decision making abilities, energies and social characteristics to the fullest extent. In this regard, water polo constitutes one of the most special areas of sports due to its ability to allow individuals to use both physical capabilities and mental abilities. The purpose of this study is to analyze the relationship between the socio-demographic characteristics and assertiveness of adult water polo athletes who are above the age of 18. The study was conducted on 191 water polo athletes playing water polo in various sports clubs in Turkey who became entitled to take part in Turkey Adult Men Championship hold by Turkey Polo Federation alongside with 268 students who do not play any sports. Athletes and students joining to study are above 18. In this study, survey method which is one of the applied research methods is preferred. Data collecting tool consists of 2 parts. In first part ''Personal Information Form''perabed by the researcher and in second part Rathus Assertiveness Schedule developed by Rathus (1973) were used. For the analysis of acquired data SPSS 22.0 program was used. Datas' relevancy to normal distribution was tested with Kolmogorov Smirnov Test of Normality. In the conclusion of not being far from normal distribution, in comparison of two-groups t test, three or more gruoups analysis of variance (ANOVA) was used. It has been determined that the average value for the water polo athletes regarding Rathus Assertiveness Schedule was 16.95, while the average value for the students was 2.58. It has been determined that 38.7 % of the athletes had nonassertive behavior, while 61.3% of them had an assertive type of behavioral pattern. It has been determined that 39.2 % of the students (the control group) had a nonassertive behavioral pattern, while 60.8% of them had assertive behavioral pattern. It has been determined that the level of assertiveness of the water polo athletes were higher than that of the individuals who do not play any sports. Statistically, no significant relationship was found between the socio-demographic data (age, type of school, years of playing sports, educational level of parents, number of siblings) and the assertiveness of the water polo athletes and the students.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa KABUL VE ONAY -- iii ETİK BEYANNAMESİ -- iv ÖNSÖZ -- v İÇİNDEKİLER -- vi KISALTMALAR -- viii ÇİZELGELER -- ix ÖZET -- x SUMMARY -- xi 1. GİRİŞ -- 1 1.1 Araştırmanın Amacı -- 2 1.2 Problemler -- 2 1.3 Hipotezler -- 3 1.4 Sınırlılıklar -- 4 1.5 Sayıltılar -- 4 2. GENEL BİLGİLER -- 5 2.1 Atılganlık -- 5 2.1.1 Atılganlığın tanımı -- 5 2.1.2 Atılganlık ve temel davranış biçimleri -- 7 2.1.2.1 Atılgan davranış -- 7 2.1.2.2 Saldırgan davranış -- 11 2.1.3 Atılganlık tarzının ögeleri -- 15 2.1.3.1 Sözel olmayan ögeler -- 15 2.1.3.2 Sözel ögeler -- 16 2.1.4 Atılganlık çeşitleri -- 16 2.1.4.1 Temel atılganlık -- 16 2.1.4.2 Empatik atılganlık -- 17 2.1.4.3 Artan atılganlık -- 17 2.1.4.4 Ben dilini kullanarak atılgan davranış -- 17 2.1.4.5 Karşılaştırma (Yüzleşme) -- 18 2.1.5 Atılganlık eğitimi -- 18 2.1.6 Atılganlık ve spor -- 19 2.1.6.1 Spor -- 20 2.1.6.2 Sutopu -- 21 2.1.6.3 Sportif performansta atılganlığın rolü -- 22 2.1.7 Atılganlıkla ile ilgili yapılan çalışmalar -- 23 2.1.7.1 Yurtiçinde atılganlık ile ilgili yapılan çalışmalar -- 23 2.1.7.2 Yurt dışında atılganlık ile ilgili yapılan çalışmalar -- 25 3. MATERYAL VE YÖNTEM -- 27 3.1 Araştırmaya Alınma ve Araştırmadan Dışlanma Kriterleri -- 27 3.1.1 Araştırmaya alınma kriteri -- 27 3.1.2 Araştırmadan dışlanma kriteri -- 27 3.2 Araştırmanın Evreni ve Örneklem Yöntemi -- 27 3.3 Araştırmanın Yöntemi -- 28 3.4 Araştırmanın Veri Toplama Aracı -- 28 3.5 Verilerin Toplanması -- 29 vii 3.6 Verilerin Değerlendirilmesi -- 29 3.7 Araştırmanın Etik Yönü -- 30 4. BULGULAR -- 31 5. TARTIŞMA -- 40 6. SONUÇ VE ÖNERİLER -- 47 KAYNAKLAR -- 49 EKLER -- 55 ÖZGEÇMİŞ -- 59en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectRathus Atılganlık Envanterien_US
dc.subjectSporen_US
dc.subjectSutopuen_US
dc.titleSutopu sporcularının atılganlık düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of the assertiveness level of water polo athletesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record