Recent Submissions

 • Süleyman Giryânî'nin On İki İmam Menâkıbnâmesi 

  Kiraz, Seydi (Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim, 2017-08-15)
  Allah dostlarının sıra dışı hayatları, olağanüstü hallerinin anlatıldığı eserlere menâkıbnâme denir. Hadîs kitaplarındaki sahabe fazîletlerinin anlatıldığı Kitâbü’l-Menâkıb bölümleri bu türün ilk örnekleri olarak kabul ...
 • Türk İslam Edebiyatında bir peygamber portresi: Hz. İsa 

  Kiraz, Seydi (Erzurum Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, 2014-09-15)
  Hz. İsa, müntesiplerinin sayısı ve hüküm sürdüğü coğrafya bakımından insanlığı derinden etkileyen peygamberlerden biridir. Semavî kaynaklar ışığında Hz. İsa’nın dinî yönünü inceleyen birçok kitap ve makale yazılmasına ...
 • Haçlı Seferlerinde üç kadın ve İslâm birliğinin sağlanması 

  Karakuş, Nadir (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2017)
  Haçlılar'ın Yakındoğu'da başarılı olmalarının en önemli nedeni hiç şüphesiz, Müslümanlar arasındaki bölünmüşlük idi. İslâm birliğini sağlamak için ilk ciddi adımı İmâdüddin Zengî attı. Kazandığı başarıları Urfa'yı Haçlılar'ın ...
 • Fezâyî’nin Çihil-nâm-ı Manzûm adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi 

  Kiraz, Seydi (Cumhuriyet Üniversitesi, 2018)
  Öz: Türk-İslam edebiyatı, dinî türler bakımından oldukça zengindir. Yapılan araştırmalarda birçok tevhid, münâcât, naʻt, mevlid, hilye, hicret-nâme, şefâʻat-nâme, miʻrâciye, kısasü’l-enbiyâ, ramazaniye ve esmâ-i hüsnânın ...
 • Fezâyî’nin Çihil-Nâm-ı Manzûm adlı Havâss-ı Esmâ-i Hüsnâ Mesnevisi 

  Kiraz, Seydi (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018-12)
  Bir milleti derinden etkileyen sebeplerden biri de din değişimidir. Bu değişim, sadece ferdi etkilememiş, onun içinde doğduğu, büyüdüğü toplumu da etkilemiştir. Bu etkinin kuvvetli bir şekilde görüldüğü milletlerden biri ...
 • Miladî XII. ve XIII. asırda Dımaşk ve Haçlılar 

  Karakuş, Nadir (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2018-06-15)
  Haçlılar’ın 491/1098’de Antakya’yı Müslümanlardan alarak Suriye ve Filistin bölgelerine girmelerindeki başarının altında yatan en önemli neden hiç şüphesiz müslümanlar arasındaki bölünmüşlüktür. Bu bölünmüşlük sadece ...
 • Abbasi halifesi ve Frenk hükümdarı ve Büyük Karl ilişkisi 

  Karakuş, Nadir (Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2017-12-15)
  IX. yüzyılın hemen başlarında Abbasi İmparatorluğu Doğu’nun en parlak ülkesidir. Aynı zamanda Batı’da da hayranlıkla izlenmektedir. Abbasi halifesi Harûn Reşid, daha şehzade iken İmparatoriçe İrene’yi itaat altına alarak ...