Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHaksever, Ahmet Cahid
dc.contributor.authorAltuntop, Nurten
dc.date.accessioned2019-08-22T13:47:24Z
dc.date.available2019-08-22T13:47:24Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-06-11
dc.identifier.citationAltuntop, N. (2015). Dede Ömer Rûşenî dîvânında tasavvuf (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3739
dc.description.abstract15. yüzyıl Tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Dede Ömer Rûşenî köklü bir aileye mensuptur. Aydın’da başladığı eğitimini Bursa’da sürdürmüş, daha sonra Larende’ye ağabeyi Alâeddin Ali’nin yanına gitmiş, ağabeyinin teşvikiyle Bakü’ye giderek Şeyh Yahya Şirvânî’ye intisâb etmiştir. Tasavvufî tahsilini kısa sürede tamamlayarak Şirvânî’nin halife olmuştur. Dede Ömer Rûşenî’nin tasavvufî düşüncelerini anlatmak için yazdığı şiirlerinde sade bir Türkçe ve samimi bir anlatım göze çarpar. Derin bir Allah aşkı, Peygamber sevgisi, dünyanın geçiciliği, iyi ahlâk sahibi olmak ve ibadetlere dair yazdığı lirikdidaktik şiirleriyle ünü Azerbaycan sınırlarını aşıp İstanbul’a kadar uzanmıştır. Dede Ömer Rûşenî’nin hayatı ve eserlerinin tenkitli metni ile ilgili pek çok çalışma yapılmış olmasına rağmen Rûşenî’nin Dîvân’ı tasavvufî perspektiften tahlile tabi tutulmamıştır. Çalışmamız Dede Ömer Rûşenî Dîvân’ının tasavvufi muhtevası üzerinedir.en_US
dc.description.abstractDede Omar Rushani, he was the one of important name of 15th century Sufi Literature. He was belonged to a family of well-established. He started to his education from Aydın and continued in Bursa. After that he went to his brother, Aleaddin Ali in Larende town. With his brother encouragement, he went to Baku town for being a disciple of Sheikh Yahya Shirvani. He completed his Sufi training. He aimed in his poems to tell about simple thoughts on Sufi Literature. A deep love of God, the Prophet's love in the world impermanence, to have good morals and worship of the reputation of his lyric-didactic poems extended to overcome the limits of Azerbaijan in Istanbul. Although there has been lots of Works about Dede Omar Rushani's lief and works, his Divan hasn't been analyzed thorougly from the perspective of Sufizm. The aim of our work is to study the Mystic content of Dede Omar Rushani's Divan as much as passible.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET--i ABSTRACT--ii İÇİNDEKİLER-- iii KISALTMALAR-- x ÖNSÖZ--xi GİRİŞ--…1 1-TEZİN ÖNEMİ ve METODU--1 2-TEZİN KAYNAKLARI-- 1 3-DEDE ÖMER RÛŞENÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BAKIŞ… 2 3.1.SİYASİ DURUM-- 3 3.2.İLMÎ-EDEBÎ DURUM--… 5 3.2.1.İlmî Durum-- 5 3.2.2. Edebî Durum--… 8 3.3. DİNÎ-TASAVVUFÎ DURUM--. 10 BİRİNCİ BÖLÜM DEDE ÖMER RUŞENİ’NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ VE TESİRLERİ 1. HAYATI--… 14 1.1.Çocukluk ve Gençlik Devri--… 14 1.2 İlmi serüveni-- 17 1.3.Tarikatı-- 18 1.3.1.İntisabı ve Müridliği--……19 1.3.2. Hilafeti ve Tarikat Silsilesi 22 1.4. Hizmet Dönemi ve Vefatı--23 2. ŞAHSİYETİ ve TESİRLERİ 27 2.1. Şahsiyeti--27 2.1.1. Edebî şahsiyeti-- 27 2.1.2.Tasavvufi Şahsiyeti--…32 iv 2.2. Halifeleri-- 33 2.2.1.İbrahim Gülşenî--. 34 2.2.2. Şeyh Muhammed Demirtaş--… 35 2.2.3.Şeyh Şâhin-i Mısrî-- 35 2.3. Eserleri--. 35 2.3.1. Manzum Eserleri--… 36 2.3.1.1. Divan--. 36 2.3.1.2. Mesneviler--. 36 2.3.1.2.1. Çoban-nâme--36 2.3.1.2.2. Miskinlik Kitabı (Miskin-nâme)--… 37 2.3.1.2.3. Ney-nâme--…37 2.3.1.2.4. Kalem-nâme--… 38 2.3.1.3. Silsile-nâme-i meşâyıh--… 38 2.3.2.Arapça Mensur Eserleri--… 38 2.3.2.1. Hâşiye alâ Envârü’t-Tenzil ve Esrâri’t-Te’vîl--… 38 2.3.2.2 Tarikat-nâme--… 39 2.3.2.3. Risâle fi’t-tecvîd ve fi’t-tasavvuf-- 39 2.3.3. Diğer Eserleri--… 39 2.3.3.1. Âsâr-ı Aşk--. 39 2.3.3.2.Pend-nâme--. 39 2.3.3.3. Terceme-i Kand-i Nebât--…40 2.3.3.4. Kitâb-ı Mevlânâ--… 40 2.3.3.5. Kıssa-nâme-- 40 2.3.4. Dede Ömer Rûşenî’ye Atfedilen Eserler-- 40 2.3.4.1. Kitâb-ı Dil-güşâ-yı Rûşenî--40 2.3.4.2. Âgâz-ı Kitâb-ı Merâtib-i Seb’a--. 40 2.3.4.3. Terceme-i Ferâ’izü’s-Secâvendî-- 40 2.3.4.4. Gülşen-i Tevhid--… 41 2.3.4.5. Tuhfe-i Gevher-nizâm-- 41 2.3.4.6. Gülşenî’nin Şiirleri--… 41 2.3.4.7. Bülbül-nâme-- 41 v İKİNCİ BÖLÜM DEDE ÖMER RUŞENİ’NİN DÎVÂNI’NDA TASAVVUF 1. TASAVVUF--… 42 1.1 Seyr ü Sülûkun Temel Unsurları--… 44 1.1.1. Dört Kapı (Şerîat, Tarîkat, Marifet, Hakîkat)--… 46 1.1.2. Nefs-- 48 1.1.3. Akıl-- 51 1.1.4. Mürşid, Pir, Şeyh-- 52 1.1.5. Tâlib, Derviş, Kalender--… 55 1.1.6. Miskîn--… 60 1.1.7. Âşık-- 62 1.1.8. Zâhid--65 1.1.9. Hâl-- 67 1.2. Sâlikin Vasıfları--… 68 1.2.1. Hedeflenen Vasıflar--… 69 1.2.1.1. Tezellül-- 69 1.2.1.2. Takvâ-- 69 1.2.1.3. Atâ (Cömertlik)--71 1.2.1.4. Fazl-- 73 1.2.1.5. Hilm-- 74 1.2.1.6. Vefâ-- 76 1.2.1.7. Vakar--. 77 1.2.1.8. Kana’at--… 77 1.2.1.9. Emaneti Gözetmek--… 79 1.2.1.10. Kimseye Yük olmamak--80 1.2.1.11. Söz Söyleme Adabı--. 81 1.2.2. Sâlikin Kaçınması Gereken Vasıflar-- 85 1.2.2.1. Kibir-- 85 1.2.2.2. Hased-- 88 1.2.2.3.Tembellik-- 89 1.2.2.4.Yalancılık--. 90 1.2.2.5. Kîl u Kâl--… 91 vi 1.2.2.6. Riyâ--… 93 1.2.2.7. Hırs--… 94 1.2.2.8. Cevr ü Cefâ-- 95 1.2.2.9. Kin-- 96 1.2.2.10. Ayıp Gözetmek--98 1.2.2.11. Vesvese--… 99 1.2.2.12. Gönül Yıkmak-- 100 1.2.2.13. Hışm, Kavga (cidâl)--101 1.3 Tasavvufî Mertebeler--… 102 1.3.1. Seyr ü Sülûkun Başlangıç ve Giriş Mertebeleri--. 102 1.3.1.1. Tevbe--102 1.3.1.2. Mücâhede ve Riyâzet--… 104 1.3.1.3. Zühd-- 109 1.3.1.4. Halvet ve Uzlet--… 111 1.3.1.5. Ubûdiyet--. 114 1.3.1.6. İstikâmet--. 115 1.3.1.7. Huşû-- 116 1.3.1. 8. Tevekkül--. 117 1.3.1.9. Havf ve Recâ--…120 1.3.1.10. Semâ--… 122 1.3.2. Ahlâka Dair Mertebeler--. 123 1.3.2.1. Sabır-- 124 1.3.2.2. Rızâ--. 126 1.3.2.3. Şükür--… 129 1.3.2.4. Tevâzu--… 131 1.3.3. Usûl ve Hâl Mertebeleri-- 134 1.3.3.1. Yakîn--… 134 1.3.3.2. Zikir-- 135 1.3.3.3. Fakr--. 140 1.3.3.4. Hayret-- 143 1.3.3.5. Aşk ve Muhabbet--… 144 1.3.3.6. Vecd ve İstiğrâk--… 152 vii 1.3.3.7. Cezbe--… 154 1.3.3.8. Firâk- Vuslat--155 1.3.4. Velâyet Mertebeleri--157 1.3.4.1. Safâ--. 157 1.3.4.2. Vakit-- 158 1.3.4.3. Sır- Esrâr--. 160 1.3.4.4. Telvîn- Temkîn--… 166 1.3.4.5. Gaybet ve Huzur-- 172 1.3.5. Hakîkat Mertebeleri--… 174 1.3.5.1. Tecellî-- 174 1.3.5.2. Sekr ve Sahv-- 176 1.3.5.3. Kabz ve Bast-- 181 1.3.5.4. Üns ve Heybet--182 1.3.5.5. Mahv ve İsbat--184 1.3.5.6. Muhâdara ve Müşâhede--… 186 1.3.6. Nihâyet Mertebeleri--… 189 1.3.6.1. Marifet ve İrfan--… 189 1.3.6.2. Fenâ- Bekâ-- 195 1.3.6.3. Terk-- 199 1.3.6.4. Cem’ ve Fark--… 201 1.3.6.5. Tecrid--… 203 1.4 Marifet ve Bilgi Kavramları-- 204 1.4.1. Gönül - Kalp-- 204 1.4.2. Fetih--207 1.4.3. Feyiz--207 1.4.4. Keşf ve Mükâşefe--209 1.4.5. Kerâmet-- 210 1.4.6. Tasarruf-- 213 1.4.7. Mânâ--… 214 1.4.8. Hicâb--… 215 1.4.9. Bûy – Koku--… 216 1.4.10. Telkîn--… 218 viii 1.5. Yaratılış ve Varlıkla İlgili Kavramlar--… 219 1.5.1. Vahdet-i Vücûd ve Tevhîd-- 219 1.5.2. Vahdet- Kesret--…221 1.5.3. Merâtib-i Vücûd-- 223 1.5.4. Bî-Nişân, Lâ- Mekân-- 228 1.5.5. İlm-i Ledün-- 228 1.5.6. Anâsır-ı Erbaa--. 230 1.5.7. Rü’yet-- 231 1.5.8. Cân--… 235 1.5.9. Bezm-i Ezel (Bezm-i Elest)--…236 1.5.10. Yaradılış-- 238 1.5.11. Âlem-- 239 1.5.12. Masivâ-- 240 1.6. Velî ve Velâyet--… 241 1.6.1. Evliyâ, Er, Eren--… 242 1.6.2. Sûfî--… 244 1.6.3. Ricâlu’l- Gayb-- 247 1.7. Tarikat Cihazları--… 250 1.7.1. Saç- Sakal--… 250 1.7.2. Hırka- Cübbe- Destâr-- 251 1.7.3.‘Asa- Keşkül (Rekve)--… 252 1.7.4.Sûf (sof)-- 252 1.7.5. Tâc--… 253 1.7.6. Seccâde- Tesbîh-- 253 1.7.7. İbrik- Misvâk--. 254 1.8. Tasavvufla İlgili Diğer Kavramlar--254 1.8.1. İkrâr--254 1.8.2. Dua--255 1.8.3. Münâcât-- 256 1.8.4. Tevessül--. 258 1.8.5. Ayîn--259 1.8.6. Melâmet--. 259 ix 1.8.7. Harâbât-- 261 1.9. Mutasavvıflar-- 261 1.9.1.İbrahim Edhem ( 96/714 – 162 /779)-- 261 1.9.2.Bâyezîd-i Bistâmî (190/804- 261/874)--262 1.9.3. Ebû Bekir Şiblî (247/861- 334/946)--264 1.9.4. İbn Arabi ( 560/1165- 638/1240)--… 265 1.9.5. Mevlâna Celâledîn-i Rûmî (616/1207- 672/1273) 268 SONUÇ--274 KAYNAKÇA-- 281en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDede Ömer Rûşenîen_US
dc.subjectSeyyid Yahya Şirvânîen_US
dc.subjectTasavvufen_US
dc.subjectSûfîen_US
dc.subjectMesnevien_US
dc.subjectSufizmen_US
dc.subjectMasnavien_US
dc.subjectDede Ömer Rushenîen_US
dc.subjectSayyid Yahya Shirvanien_US
dc.subjectSufizmen_US
dc.subjectMasnavien_US
dc.titleDede Ömer Rûşenî Dîvânında tasavvufen_US
dc.title.alternativeThe sufizm in Divan of Dede Ömer Rûşenîen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record